Foto: Oikeutta eläimille / FFA

NOAHs høringssvar om importforbud mot pels

NOAH jobber for et importforbud mot pels, og får støtte av blant annet Venstre, som i fjor fremmet representantforslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels. Nå som tematikken er oppe til debatt på Stortinget har NOAH sendt høringssvar med innspill til Venstres forslag.

Et importforbud mot pels er mulig når forbud mot pelsdyroppdrett er vedtatt i Norge – det er hjemmel for dette i dyrevelferdsloven. I dag har India et slikt forbud, og det diskuteres i flere land, bl.a. i Storbritannia. Pelsdyroppdrett innebærer store lidelser for dyrene, uansett hvor i verden det produseres. Norge bør gå foran som et godt eksempel og ikke bidra til dyrs lidelse i andre land.

Under kan du lese NOAHs høringssvar i sin helhet. Du kan også hjelpe dyrene ved å signere vår underskriftskampanje for å forby pelsimport.

Høringssvar til forslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed

NOAH- for dyrs rettigheter ønsker med dette å komme med innspill til Venstres forslag om forbud mot innførsel og omsetning av pels i næringsøyemed. NOAH støtter Venstres forslag. Fra og med 25.01.2025 vil pelsdyroppdrett være forbudt i Norge, og næringen er i praksis allerede nedlagt per januar 2023. Lov om forbud mot hold av pelsdyr ble vedtatt i 2019, og NOAH mener at det er viktig å nå følge opp denne lovens intensjon – å hindre lidelse for pelsdyr i bur – med et importforbud. Mulighet til importforbud mot varer som ikke når opp til norsk standard for dyrevelferd og som er ulovlige å produsere i Norge på grunn av dyrevelferd, er hjemlet i Dyrevelferdslovens § 17. Omsetning mv. av produkter fra dyr. Pelsindustrien medfører lidelse for dyr, er en trussel for verdens biodiversitet, medfører pandemifare og skade på natur og miljø. Oppdrettspels er nå ulovlig å produsere i Norge.

Pelsindustrien medfører lidelse for dyr

Interessen for produkter laget av pels fra dyr er synkende, både i Norge og internasjonalt. Stadig flere tar i dag aktivt avstand fra bruken av denne typen produkter, inkludert flere store internasjonale motehus. I Norge er det nå blitt konkludert med at oppdrett av dyr for pelsens skyld ikke er forenelig med god dyrevelferd. Dyrevelferden i andre land er ikke bedre, og dette i seg selv bør være grunn nok til å vedta et importforbud. Senest januar 2023 ble filmopptak fra finske pelsfarmer offentliggjort – disse viser som forventet dyr i trange bur med sykdommer, skader og stereotyp adferd.

Et importforbud vil sende et viktig signal til den internasjonale pelsindustrien om at Norge ikke støtter lidelsene dyrene i industrien utsettes for. Ved å fortsatt tillate import av pelsprodukter bidrar Norge til at flere millioner dyr utsettes for lidelse. Pelsdyr som holdes i bur vil aldri ha muligheten til å få utløp for sine naturlige behov, uansett hvor produksjonen skjer. For å bidra til å stoppe denne uverdige behandlingen av dyr er Norge nødt til å innføre et forbud mot produkter laget av pels.

Produksjonen av pels medfører alvorlige konsekvenser for både klima og miljø

Pelsindustrien er en trussel mot verdens biodiversitet. Vi er nå midt inne i en naturkrise, og invaderende arter regnes i dag som en av truslene mot verdens biodiversitet.
Pelsdyrindustrien har gjennom å holde fremmede arter for pels bidratt til at disse har kunnet rømme og fortrenge lokale arter. Den amerikanske minken ble introdusert til Europa i begynnelsen av 1900-tallet av pelsprodusenter og regnes i dag som en av verdens mest suksessfulle invaderende arter.[1] På grunn av pelsindustrien har arten spredd seg over store deler av Europa. Arten påvirker i dag mer enn 40 naturlig tilhørende arter.[2] Mårhunden ble også introdusert til flere land i Europa på midten av 1900-tallet[3], og denne har i likhet med minken spredt seg til mange land. I Norge regnes arten som uønsket, på grunn av dens invasjonspotensial.

Så lenge det finnes pelsfarmer vil faren for rømning være til stede, med alle konsekvensene det medfører. En studie fra Danmark viste at blant undersøkte villmink på fastlandet var 28.4% av hannene og 21.6% av hunnene mink som hadde rømt fra oppdrettsanlegg.[4] I 2009 ble det utført en undersøkelse av fjellrevpopulasjonen i og rundt Hardangervidda i Norge. Av 128 prøver tatt fra fjellrev ble det oppdaget DNA varianter spesifikke for oppdrettsrev i 25 av prøvene. Analyser viser at disse DNA-variantene har blitt introdusert til den ville populasjonen i senere tid. Innblanding av gener fra rev oppdrett på pelsfarmer kan ha store konsekvenser for den ville populasjonen. Forskerne i denne undersøkelsen trekker særlig frem oppdrettede revers manglende tilpasning til lemensyklusen som en trussel mot den ville populasjonen. Ved innblanding av oppdrettede individer kan arten miste livsviktige tilpasninger, noe som kan påføre den allerede sårbare arten ytterligere utfordringer.[5]

Produksjonen av pels fra oppdrettsdyr medfører også store utslipp av klimagasser og beslaglegger ressurser.[6] Avrenning av avføring fra pelsfarmene kan medføre alvorlige konsekvenser for miljøet, blant annet eutrofiering av innsjøer.[7] I Canada ble det gjennomført en studie på vannkvaliteten i utvalgte innsjøer, hvor det viser seg at minkfarmer sannsynligvis er årsaken til dårlig vannkvalitet i ni av disse.[8] I Spania viser undersøkelser at grunnvannet i Galicia er forurenset med både bakterier og nitrat som følge av dårlig håndtering av avføring fra mink- og grisefarmer.[9] Studier viser også at forurensingen fra pelsfarmene kan føre til lavere vekst på nærliggende skog. I Finland har undersøkelser vist at utslipp av ammoniakk fra avføring fra minkfarmer har en negativ påvirkning på veksten til furutrær i områdene som ligger ved minkfarmene.[10] Ved å fortsatt tillate import av produkter fra pelsproduksjonen vil Norge støtte en industri som bidrar til ustabilitet i økosystemene, tap av biodiversitet og store skader på naturen og miljøet.

Pelsfarmer medfører fare for sykdom hos både mennesker og dyr

Oppdrett av dyr i pelsfarmer innebærer også helserisiko for mennesker. Ved å holde flere dyr tett samlet skaper man ideelle grobunner for smittsomme sykdommer. Dette så vi også tydelig under utbruddet av SARS-CoV-2 i minkfarmer i Europa. SARS-CoV-2 ble påvist hos flere hundre minkfarmer i flere land i Europa. The European Food Safety Authority (EFSA) skrev det også tydelig i sin rapport om SARS-CoV-2 infeksjon hos mårdyr: “large mink farms with high animal density provide ideal conditions for SARS-CoV-2 replication and transmission”.[11] Faren er også stor for at sykdom fra dyr i pelsfarmer kan smitte til ville populasjoner. Dette ble også konklusjonen da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), World Organisation for Animal Health (OiE) og World Health Organization (WHO) gjorde en felles risikovurdering hvor de vurderte faren for smitte av SARSCoV-2 fra mink i pelsfarmer til vill mink som stor.[12]

Praktiske vurderinger

Som sagt hjemler Dyrevelferdslovens § 17 for at man kan innføre forbud mot import og salg av produkter med begrunnelse i dyrevernhensyn. NOAH foreslår at man rent praktisk innfører en «Forskrift om forbud mot import og salg av dyreprodukter», hjemlet i § 17. Formålet med forskriften vil således være å forby import og omsetning av produkter som fører til dyrs lidelse og er forbudt å produsere i Norge av dyrevernhensyn. Forskriften kan i første rekke gjelde kun pels, men det er mulig på senere tidspunkt å innlemme andre produkter – for eksempel «belgisk blå» eller foie gras (produsert ved tvangsfôring).

NOAH vil påpeke at forbud mot import og salg av produkter ut ifra dyrevernhensyn ikke er nytt i Norge: Gjennom EU-direktiv er det forbudt å importere/selge/reklamere for kosmetiske produkter som er testet på dyr. Et importforbud mot pels er derfor ikke «det første i sitt slag» i Norge. Det vil imidlertid være en aktivering av vår egen sær-norske hjemmel til slike forbud – istedenfor en følge av initiativ fra EU.

Konklusjon

NOAH mener at det er nødvendig å innføre et forbud mot import og omsetning av produkter laget av pels. Argumentene for et forbud er overveldende. Pelsindustrien medfører lidelse for alle dyrene som er involvert, fører til tap av biodiversitet, skader på miljøet, bidrar til klimaendringer samt fare for smitte av sykdommer. Det er viktig at disse faktorene tas på alvor.

Norge har konkludert med at produksjonen av pels ikke er etisk, eller i samsvar med dyrevelferdsloven, og vi kan derfor ikke fortsette å støtte andre produksjonen i andre land. Det er på tide at Dyrevelferdslovens § 17 tas i bruk, og forbud mot pelsimport er en riktig måte å aktivere paragrafen på. NOAH støtter derfor Venstres representantforslag «Stortinget ber regjeringen innen 2. februar 2025 innføre et forbud mot innførsel og omsetning av pelsprodukter som stammer fra dyrehold hvor dyrene eller deres avkom utelukkende eller primært holdes for utnyttelse av pelsen, når slik innførsel eller omsetning skjer som del av næringsvirksomhet.»

NOAH kjemper for at ingen dyr skal lide for mote. Vil du hjelpe oss? Bli medlem!