Høring: Forskrift om forbud mot livdyrutstillinger for pelsdyr


NOAH – for dyrs rettigheter støtter fullt ut Mattilsynets forslag til ny § 13 i pelsdyrforskriften, inneholdende forbud mot arrangering av livdyrutstillinger for pelsdyr, og å la dyr delta i slike utstillinger.

NOAH stiller seg bak Mattilsynets argumenter i høringsbrevet vedrørende de negative sidene ved slike utstillinger, og har i over 15 år påpekt de stressbelastninger dyrene på disse utstillingene utsettes for.

NOAH merker seg at Mattilsynet mener at utstillingene ikke bør være essensielle for norsk pelsindustri, da de heller ikke er det for f. eks. finsk pelsindustri. Til dette vil NOAH også tilføye at opinionen mot selve pelsdyroppdretten er sterk i Norge, og næringen er helt eller delvis nedlagt av dyrevernmessige årsaker i flere land (Fur Farming Prohibition Act 2000; Derecto Legislative 2001; SJVFS 2001; Swiss regulations concerning fur farming 1999; Østerriksk lov 2004; Nederlandsk lov 1998-99). Instanser som Rådet for Dyreetikk og NENT tar også avstand fra pelsdyroppdrett. På denne bakgrunn er det særlig kritikkverdig å fortsette en aktivitet tilknyttet næringen som påfører dyrene ytterligere belastning, slik utstillingene gjør.

NOAH ser ikke at pelsnæringens tiltak er av vesentlig betydning for saken: Dyrene er ikke «tamme» i den grad at de «setter pris på» å være med mennesker til nye miljøer slik som f. eks. hunder. Flertallet av rever og minker er svært fryktsomme overfor mennesker, og selv de dyr som man har «trent» spesielt til å motta mat fra hånden el.l., vil ikke kunne sammenlignes med f. eks. hunder som fra de er valper blir miljøtrenet til å være med i ulike sammenhenger. En utstilling vil uansett om dyret har gjennomgått denne type begrenset sosialisering, oppleves som svært stressende. Når det gjelder tiltak som færre utstillinger o.l. , har dette ingenting å si for belastningen til de dyr som fortsatt utsettes for utstillinger. Grimer er fortsatt et tegn på at dyrene opplever situasjonen som så ubehagelig at de kan finne grunn til å forsvare seg. Og som Mattilsynet påpeker, vil et dyr i bur på nytt sted neppe føle buret som trygghet – snarere tvert imot. Konklusjonen blir at pelsnæringens tiltak ikke er av vesentlig betydning for ubehaget og stresset dyrene vil føle ved en utstilling.

NOAH støtter forbud mot livdyrutstillinger med kortest mulig overgangstid.

Vennlig hilsen

NOAH – for dyrs rettigheter
v/ veterinær Siri Martinsen