Foto: Antero Hein

Endelig forbud mot pels!


Etter 28 års kamp mot pelsdyroppdrett kan NOAH endelig juble for seier! 

Et stort mål er nådd! Et mål som for NOAH skulle ta 28 års intensivt arbeid, med flere viktige delseire, men også brutte løfter, mye frustrasjon og skuffelser underveis. NOAH har kjempet mot pels siden 80-tallet, den gangen for å gjøre pelsdyrenes lidelser kjent for politikere og folk flest. Informasjon og dokumentasjon som ble tilgjengeliggjort, blitt delt ut til hundretusener, og som gjennom årene har ført til at både opinion, norsk motebransje, veterinærfaglige råd, og flere politiske partier ønsker forbud mot pelsdyrhold. Til tross for stadig økt kunnskap om dyrs lidelse i pelsfarmene, har avvikling av dyremishandlingen sittet langt inne hos regjeringene. Helt til nå!

Den vedtatte avviklingen som ble lagt frem 14.januar, er heldigvis basert på kunnskap om rev og mink, og ikke utdaterte misforståelser, takket være Venstre og partiene som har valgt å lytte til og kjempe for dette. Vedtaket sier: «Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/25.

– Det er helt fantastisk at Venstre har vist evne og vilje til å prioritere hensynet til de aller svakeste – pelsdyr som lider i trange bur. NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken! Dette er en gledens dag for alle de tusener av mennesker som har kjempet i årevis for en slutt på denne dyremishandlingen. I fjor arrangerte NOAH sitt 14. fakkeltog mot pels, og ca. 9000 mennesker møtte opp i 30 byer og steder, for å kreve stopp i pelsdyroppdretten. Endelig er vi blitt hørt, endelig er faglige råd blitt hørt – endelig kan vi si at Norge ikke lenger henger etter på dyrevelferd!, sier veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen.

«NOAH har kjempet i 28 år for dette, og vi er utrolig glade for at politikerne endelig hører på veterinærfaglig råd og opinionen i denne saken!»

– Siri Martinsen, leder i NOAH

Nå feirer dyrevenner fra hele Norge! Vi kjenner engasjementet og varmen fra de tusenvis av fakler som har blitt tent for dyrene i NOAHs Fakkeltog mot pels de siste 14 årene, nå ser vi at det nytter, at vi aldri må gi opp kampen for dyrs rettigheter! Millioner av dyr vil snart slippe å avles frem til et liv i tortur, takket være alle som på en eller annen måte har tatt dyrenes parti og vært deres stemme i kampen mot pels.

Fra NOAHs Fakkeltog mot pels i 2018

Spørsmål og svar om regjeringens vedtak


Er dette helt sikkert?

Ja. Dette vedtaket er så sikkert som det kan bli. H, FrP og V har forpliktet seg til å i denne perioden gjennomføre avvikling av pelsnæringen. Det betyr at de legger frem slikt forslag i denne perioden, og naturligvis selv stemmer for dette. En regjeringsplattform er bindende for partiene. Denne plattformen er godkjent av de øverste organene i partiene – stortingsgruppene i V og H, og landsstyret i FRP. AP har et klart vedtak om avvikling, og partilederen har allerede sagt offentlig at AP vil stemme for dette forslaget fra V, H og FRP. Dermed er avviklingen sikret. MDG, SV og Rødt har alle vedtatt å stemme for avvikling av pelsdyroppdrett, og må holde ord på dette. Kun SP og KRF kan risikere å stemme imot.

Hva skjer hvis det blir regjeringsskifte?

Regjeringen H, FRP og V «vil gjennomføre avvikling». Omstillingsstøtten blir avklart innen 2018. Dersom det om fire år blir en AP-ledet regjering vil det være ekstremt lite sannsynlig at de går inn for å reversere dette – det vil være en stor skam for AP, som allerede har gratulert regjeringen med pelsdyr-vedtaket og flagget sin støtte. Dette scenarioet anser NOAH derfor for høyst urealistisk – selv om SP skulle være med i en kommende AP-regjering.

Er ikke syv års overgangstid veldig mye, hvorfor kan det ikke skje nå?

Jo. Syv år er lang tid for dyrene som må fødes og lide i bur. Dette er resultat av tautrekking i forhandlingene. NOAH vil jobbe for at overgangstiden skal bli kortere, og at omstillingsstøtten vil bli lagt opp slik at så mange som mulig slutter så tidlig som mulig. Representanter fra pelsnæringen har for øvrig sagt at dersom det blir nedlegging, vil de heller ha kort overgangstid og støtte enn lengre overgangstid.

Vil det bli importforbud?

Et importforbud er det ikke tatt stilling til. Derimot har flere partier sagt at de er positive til dette, og det vil være et naturlig neste skritt for å hindre dyremishandling.

Betyr ikke dette at folk heller kommer til å kjøpe pels fra farmer med dårlige forhold i andre land?

Nei. For det første kjøper folk kjøper i stadig mindre grad pels – også folk i Kina og Asia for øvrig (som Norge eksporterer til) blir mer opptatt av dyrs rettigheter og mer negative til pels. For det andre er forholdene for pelsdyr mer eller mindre de samme over hele verden – Norge er ikke «bedre» enn andre land.  For det tredje er det svært viktig for andre land at Norge forbyr pelsdyroppdrett – våre kollegaer i bl.a. Kina forteller oss at dette er svært viktig for deres arbeid mot pels.

Hva med arbeidsplassene?

Regjeringen legger opp til overgangsordninger, slik at farmerne må sies å bli tatt godt vare på, sammenlignet med mange andre i Norge som må skifte arbeid av ulike grunner. Dette sier plattformen:

«For å unngå at avviklingen krenker EMK tilleggsprotokoll 1 artikkel 1 og for å gi pelsdyrprodusentene nødvendig forutsigbarhet legges det opp til at eksisterende næringsaktører pr.. 15.1.2018 får økonomisk kompensasjon for tap av retten til å drive pelsdyrhold,, jf.. den juridiske vurderingen som er vedlagt Meld.. St.. 8 (22016 – 2017)). Kompensasjonsordningen utredes og klargjøres i løpet av 2018 for å gi aktørene nødvendig trygghet for gjennomføring av avviklingen. Det vurderes også om andre tiltak bør iverksettes for å lette omstilling til annen landbruksproduksjon for aktuelle produsenter. Dette tas opp med partene i jordbruksoppgjøret for 2019. I tillegg vil staten ta initiativ til et samarbeid med kommuner der pelsdyrnæringen er av vesentlig betydning for å sikre omstillingstiltak og fleksibilitet for pelsdyrprodusenter som omfattes av avviklingen. Krav til forbedret dyrevelferd i pelsdyrnæringen som følger av Meld.. St.. 8 (22016 – 2017)) og Innst.. 151 S (22016 – 2017)), gjennomføres ikke i avviklingsperioden.»

Er ikke fuskepels mer miljøskadelig?

Nei. Pels er mer miljøskadelig. Når det er sagt, trenger man heller ikke fuskepels. Men både andre naturlige og syntetiske stoffer er altså langt mer miljøvennlige enn pels – som ikke er miljøvennlig.

Betyr dette at NOAH er ferdig med å jobbe for pelssaken?

Nei – vi skal fortsatt stå på for å korte ned overgangstiden, få KrF med på laget og jobbe for at alle butikker i Norge blir pelsfrie! NOAH jobber også tett sammen med organisasjoner i hele verden gjennom Fur Free Alliance, for å forbud i enda flere land.

Blir det flere fakkeltog?

Ja :) Et feiringstog i 2018 blir det helt sikkert! NOAH vurderer nå  utover det hvordan vi best kan sørge for at færrest mulig pelsdyr lider i overgangsperioden, og hva som er de beste virkemidlene.