Arbeiderpartiet for avvikling av pelsoppdrett!


Arbeiderpartiets nei til pelsdyroppdrett søndag 10. april 2011 er et stort og viktig steg i retning av full avskaffelse av en type utytting av dyr som flertallet i Norge finner uakseptabel.

NOAH har demonstrert mot pelsoppdrett i over 20 år.

NOAH hilser vedtaket velkommen og takker alle AP-delegater som stemte for dyrene. Men det er nå arbeidet virkelig begynner hvis AP skal ha troverdighet som et parti som tar dyrevelferd på alvor: Vedtaket må omsettes i praktisk politikk så raskt som mulig for å hindre dyrs lidelse.

Etter 20 års arbeid mot pelsdyroppdrett i Norge, hilser NOAH – for dyrs rettigheter en av de hittil viktigste seirene i denne kampen velkommen. NOAH har arbeidet med å informere representantene i de ulike fylkespartiene i tiden opp mot landsmøtet, var blant de mange gruppene som arrangerte markeringer utenfor åpningen og har fulgt Arbeiderpartiets landsmøte dag for dag. På søndag formiddag kom endelig beskjeden NOAH hadde håpet på: 125 stemmer gikk inn for mindretallets forslag om å fortsette næringen, mens et tydelig flertall på 170 av de 295 delegatene gikk inn for styrt avvikling av næringen.

Fra NOAHs fakkeltog mot pels som i fjor samlet nærmere 6000 mennesker i 7 byer.

– Dette er et svært viktig skritt i riktig retning av bedre dyrevelferd i Norge – med landets største parti på pelsdyrenes side er sannsynligheten større enn noensinne for at pelsdyroppdrett skal bli avviklet. NOAH er sikre på at Arbeiderpartiet nå står sterkere blant velgerne på grunn av sin nye dyrevennlige profil. Dette er en sak som engasjerer mange, noe vi bl.a. har sett av den stadig økende oppslutningen om NOAHs Fakkeltog mot Pels – og folk er lei av å ikke bli hørt. Det er ingen grunn til at Norge skal ligge etter land som England, Nederland og Sverige i denne saken. Med denne avgjørelsen har vi to partier i regjering som går inn for avvikling, mens Sp fortsatt står steilt imot. Jens Stoltenberg innledet landsmøtet med å si at det som blir vedtatt på APs landsmøter også er det som blir praktisk politikk i Norge – nå er det viktig å holde dette løftet også i pelsdyrsaken. En plan for avvikling så fort som mulig må til for å hindre de lidelsene som pelsnæringen forårsaker. AP og SV må vise at de står for det de mener, og ikke la et Sp i mindretall styre hva nordmenn skal måtte finne seg i av lovlig dyreplageri, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

NOAH sikter nå mot å få forståelse for pelsdyrenes behov også inn i de borgelige partiene:

APs dyrevennlige standpunkt i pelssaken er samtidig en utfordring til den borgelige siden om at de ikke må henge etter i utviklingen når det gjelder synet på dyr. Respekt for dyr burde være en tverrpolitisk kvalitet, og de borgelige partiene bør nå innse alvoret og gå inn for avvikling av en næring som flertallet også av deres velgere er negative til.

Vil du at APs vedtak skal bli omsatt i praktisk politikk? Hjelp NOAH å kjempe videre for pelsdfyrene – bli medlem!

Vedtaket: Styrt avvikling av pelsdyroppdrett etter en overgangseriode med omstillingsmidler

Arbeiderpartiet mener det er forbundet med store utfordringer innen dyrevelferd i pelsdyrnæringen – noe både Den norske veterinærforening og Veterinærinstituttet har påpekt. Brudd på gjeldende regler i bransjen har vært avdekket flere ganger, både gjennom media og av Mattilsynet. Næringen har fått flere sjanser til å forbedre forholdene uten å kunne vise til gode nok resultater.
I all hovedsak, drives næringen i dag på deltid i tillegg til anen næringsvirksomhet. I løpet av de siste ti årene har over halvparten av pelsdyrfarmene i landet blitt lagt ned, og det er nå rundt kun 300 pelsfarmer i Norge.
Samtidig har holdningene til dyrevelferd vært i utvikling siden driftsformen ble etablert på 1930-tallet. Arbeiderpartiet mener at sannsynligheten for at pelsdyroppdrett skal kunne drives i overensstemmelse med dagens krav til etisk dyrehold, virker liten.
Arbeiderpartiet går inn for enstyrt avvikling av pelsdyrnæringen Omstillingsmidler for etablering av ny landbruksvirksomhet basert på gårdsbruket sine ressurser, blir stilt til rådighet i avviklingsperioden.
Arbeiderpartiet vil gjennom dette at storsamfunnet viser ansvar for næringsutøverne, samtidig som hensyn til dyrevelferden ivaretas.

Milepæler i pelsdyrkampen i Norge

Rev på pelsfarm i Norge. Foto: NOAH.

• Allerede på midten av 90-tallet er ca. halvparten av befolkningen imot pelsdyroppdrett.

• Allerede i 1994 uttaler Rådet for Dyreetikk at de er for en avvikling av pelsdyroppdrett.

• I en dom (Dyrebeskyttelsen mot pelsbønder) i 1999 uttaler Eidsivating lagmannsrett at næringen vanskelig kan aksepteres dersom etiske betraktninger skal legges til grunn.

• I 2000 bringer TV2 en dokumentar om pelsdyroppdrett med fokus på hvordan driften ikke oppfyller dyrenes behov. Flere ungdomspartier går inn for avvikling eller fjerning av subsidiene etter denne dokumentaren – KrFU, VU, HU, SU. AUF går inn for forbud 2006.

• SV er det første Stortingspartiet som går inn for avvikling av pelsdyroppdrett etter samtaler med NOAH og Dyrebeskyttelsen i 2000.

• Stortingsmelding om dyrevelferd i 2003 kritiserer pelsdyroppdrett på flere punkter og varsler mulig vurdering av avvikling i 2013.

• I 2008 bringer TV2 en dokumentar om pelsdyroppdrett med fokus på skader og ulovligheter i næringen, etter opptak fra Nettverk for dyrs frihet. Året etter følges de opp i NRK med like avsløringer, og i 2010 lanseres mer filmmateriale av samme sort, denne gang i samarbeid med både Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen – og skader avsløres på farmen til pelsdyralslagets leder.

• De Nasjonale forskningsetiske komiteer uttaler at de mener nedleggelse er det riktige, i sin hørigsuttalelse til ny dyrevelferdslov 2008.

• Norges Veterinærforening publiserer i 2009 en uttalelse hvor de anbefaler avvikling.

Mink på pelsfarm i Norge. Foto: NOAH.

• Den største folkemarkering noensinne mot pelsdyroppdrett foregår i 2010, da 5600 mennesker samles i NOAHs Fakkeltog mot pels – i sin appell varsler representanten for Venstre at partiet i 2011 vil gå inn for nedleggelse.

• To undersøkelser (Opinion for henholdsvis Dyrebeskyttelsen og NOAH) viser at 62 % av nordmenn er mot pelsdyroppdrett, og 66 % er mot subsidiene – kun henholdsvis 15 % og 10 % er for.

• Oslo Fashion Week blir pelsfrie i 2010, i samarbeid med NOAH – samtidig som over 200 moteaktører samler seg i oppropet Mote mot Pels (initiert av Hilde Marstrander, Kjell Nordström, Fam Irvoll og NOAH).

For mer informasjon, se våre kampanjesider www.pelsut.no.

Se intervju med AUF-leder Eskil Pedersen etter landsmøtet: