Foto: Wikipedia

Politikk


Lovverket definerer dyr som menneskers eiendom, og setter få begrensninger på menneskers utnyttelse av dem. Derfor er et av NOAHs viktigste arbeidsområder å endre lover og regler som gjelder dyr. NOAH påvirker politikere til å ta hensyn til dyr inn i sine partiprogrammer, og til å prioritere dyrevennlige vedtak både i lokal- og rikspolitikken. Vi snakker med hundrevis av politikere hvert år, og har jevnlig møter med stortingspolitikere i alle relevante komiteer.

Da Rådet for dyreetikk ble etablert i 1993, var dette etter at NOAH drev kampanje for et uavhengig etikkutvalg.

NOAH startet tidlig politisk arbeid, og det har intensivert med økt kapasitet. Da Rådet for dyreetikk ble etablert i 1993, var dette etter at NOAH drev kampanje for et uavhengig etikkutvalg bl.a. for å vurdere sel- og hvalfangsten. Norges første Stortingsmelding om dyrevelferd (2003-2004) kom som følge av den politiske debatten som fulgte en TV2-dokumentar om pelsdyr i 2000, som NOAH hadde bidratt til. NOAH ga innspill til alle områder innen dyrevelferd, og fikk medhold av Stortinget på flere punkter. Som følge av Stortingsmeldingen om dyrevelferd, fikk Norge ny dyrevelferdslov i 2010. Flere av NOAHs innspill til prosessen ble hørt – ikke minst stadfesting av dyrs egenverdi.

NOAH møter Venstre, FrP og Høyre ved Jeløy-forhandlingene 2018, ved vår markering for ulvene.

Rikspolitikk og forvaltning

Vi møter politisk ledelse og fagansatte innenfor relevante departementer for å løfte frem viktigheten av lovendringer for dyrene. NOAH har eksempelvis møtt justisministre om dyrepoliti og endring av hundeloven. Vi har møtt landbruksministre om sirkusdyr og pelsdyr. Og vi har møtt miljøministre om rovdyr og ville dyrs rettsvern.

NOAH gir også forvaltningen – bl.a. Mattilsynet og Miljødirektoratet – faglige innspill til alle relevante forskriftsprosesser slik at hensynet til dyrene vektlegges. NOAH har fortløpende kontakt med disse etatene for å sette fokus på områder hvor regelverket er mangelfullt, og for å hindre at forvaltningen lar utnytting av dyr foregå bare fordi det ikke er klart regelverk mot det.

NOAH har vært fast høringsinstans for regjeringen fra 1994, og deltar i ulike offentlig oppnevnte referansegrupper og utvalg.

NOAH har vært fast høringsinstans for regjeringen fra 1994, og deltar i ulike offentlig oppnevnte referansegrupper og utvalg. NOAHs leder Siri Martinsen var dyrevelferdsrepresentant i det offentlige Forsøksdyrutvalget fra 2009-2015 (da utvalget ble avviklet), og NOAH er også representert i Rådet for Dyreetikk.

Budsjettpolitikk

NOAH deltar i budsjetthøringer i Stortinget – for fordeling av penger styrer mye av den praktiske politikken. Et eksempel på at pengefordeling brukes ideologisk, er det faktum at NOAH ikke fikk statsstøtte selv da andre organisasjoner for dyrevern begynte å komme på budsjettet. Senterpartiet hadde landbruksministeren i disse årene, og politisk ledelse i Sp var tydelige på at de ikke ønsket statsstøtte til NOAH på grunn av vårt arbeid for dyrene i kjøttindustrien og rovdyrene. Etter at NOAH synliggjorde den ideologiske forskjellsbehandlingen, fikk NOAH støtte fra 2016 – særlig takket være utspill fra MDG og Venstre. I 2022 bestemte Senterpartiets landbruksminister igjen at NOAH ikke skulle få støtte  og igjen ble det begrunnet med vårt arbeid for plantebasert landbruk. Samtidig lå NOAH i en rettssak mot staten for å hindre skyting av ulv – og hadde vunnet i to instanser. Fra 2023 får derfor ikke NOAH statsstøtte fordi vi jobber for alle dyr.

NOAH holder deputasjon om sirkuselefanter på Oslo Rådhus våren 2014 - før forbud blir vedtatt.

Lokalpolitikk

Lokalpolitikerne er også viktige samarbeidspartnere for NOAH – både for å få konkrete dyrevennlige vedtak i kommunene, og for å endre moderpartiets politikk til det bedre. Gjennom samarbeid med lokalpolitikere fikk NOAH lokale vedtak mot eksotiske dyr i sirkus – noe som førte til stopp for dette i Norge. I denne saken var det særlig MDG og Venstre som bidro, men også Høyre og Rødt tok initiativ – og alle partier stemte for disse vedtakene rundt om i Norge. NOAH har også fått vedtak om økte kommunale innkjøp av vegetarisk mat i flere kommuner – her har MDG ofte vært forslagstiller. NOAH har også dialog med kommunepolitikere om bl.a. bedre hjelp til hjemløse dyr, restriksjoner på fyrverkeri av hensyn til dyrene og respekt for ville dyr.

Dyr har en egenverdi, og kontakt med dyr skal skje med omsorg og respekt for dyrenes egenart. Siden 1989 har NOAH stått sentralt i arbeidet for dyrs rettigheter.

Erna Solberg, leder for Høyre og statsminister 2013-2021

Partipolitikk

NOAH er en partipolitisk nøytral organisasjon som søker samarbeid og resultater fra alle partier. Derfor gir vi også innspill til alles partiprogrammer, og jobber for å gjøre samtlige programmer så dyrevennlige som mulig. NOAHs innspill om dyrevennlig politikk har i stor grad funnet vei inn i programmene til MDG, Venstre, SV og Rødt – men også Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Eksempelvis var Arbeiderpartiets vedtak om pelsdyravvikling resultat av NOAHs arbeid over flere år, og FrP gikk inn for dyrepolitiavdelinger innenfor politiet etter flere samtaler med NOAH.

NOAH er en partipolitisk nøytral organisasjon som søker samarbeid og resultater fra alle partier.

NOAH jobber også for at velgerne skal få større fokus på dyrevelferd. Ved stortingsvalg lager NOAH velgerguide over de ulike partienes dyrevelferdspolitikk, og jobber aktivt for at velgerne skal velge et mer dyrevennlig alternativ. I stortingsvalget 2017 etablerte NOAH siden stemfordyrene.no, som fikk titusenvis av besøkende, og kjørte reklamekampanje for å prioritere dyrene i valget. Den påfølgende regjeringen lovet i sin nye plattform både avvikling av pelsdyroppdrett og landsdekkende dyrepoliti. Nettsiden blir oppdatert foran hvert stortingsvalg.

Internasjonal politikk

I visse saker engasjerer NOAH seg også i internasjonal politikk. NOAH bidro sterkt i prosessen der EU vant over Norge og Kanada i World Trade Organisation, som endte med fortsatt selproduktforbud i EU. Dette var en svært viktig seier for alle dyr, fordi den banet vei for at internasjonal handel med produkter kan stoppes basert på dyrevelferdsargumenter.

NOAH er akkreditert i flere interstatlige internasjonale fora – f.eks. fremmer vi hvalenes rettigheter i International Whaling Commission (IWC). IWC ble opprettet for å bevare verdens bestander av hvaler. NOAH fikk observatørstatus ved konvensjonen om vern av ville europeiske planter og dyr og deres naturlige leveområder (Bernkonvensjonen) i 2020. NOAH deltar på de årlige møtene til Bernkonvensjonens stående komité. Norge ratifiserte Bernkonvensjonen i 1986. Bernkonvensjonen er det høyeste nivået av beskyttelse for norske truede arter. NOAH ble akkreditert hos FNs miljøprogram (UNEP) i 2021. UNEP er den ledende miljømyndigheten i FN-systemet. Akkreditering gir NOAH rådgivende status ved UNEP, hvilket betyr at vi kan sende inn innspill og delta i alle offentlige møter. NOAH har deltatt aktivt i arbeidet til UNEP ved blant annet å delta på internasjonale møter som UNEA 5.2 og Stockholm+50. NOAH fikk status som observatør på møter og prosesser under CBD i 2022. Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) er en internasjonal avtale vedtatt på UNCED-konferansen i Rio i 1992, og pålegger alle medlemslandene å jobbe sammen for å sikre naturmangfoldet på kloden. CMD holdt COP 15-møtet i Montreal, hvor “Parisavtalen for naturen» ble vedtatt i 2022.

NOAH bidro sterkt i prosessen der EU vant over Norge og Kanada i World Trade Organisation, som endte med fortsatt selproduktforbud i EU.

NOAH deltar også i internasjonale koalisjoner av frivillige organisasjoner som arbeider for politisk endring internasjonalt – bl.a. Fur Free Alliance som arbeider for pelsdyrforbud verden over. NOAH ble medlem av Global Waste Cleaning Network i 2022. GWCN er det mest utbredte miljønettverket over hele verden. Formålet med GWCN er å støtte miljøaktivteter, bidra til miljødebatter, fremme miljøforskning og spre kunnskap om miljø. European Alliance for Wolf Conservation (EAWC) er en koalisjon av frivillige organisasjoner i europeiske land som tar til orde for bruk av forebyggende ikke-letale tiltak for å oppnå sameksistens med ulv, og NOAH er medlem. NOAH har nesten siden starten vært med i InterNICHE mot dyreforsøk i undervisningen.

Høringer og politiske skriv


NOAH svarer på høringer, gir innspill til partiprogrammer og til aktuelle politiske saker. Her er et utvalg av NOAHs innspill.

Foto: NOAH

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr,
MEN VI TRENGER DIN HJELP.