Foto: Wikipedia

Juss


NOAH har helt siden våre første år politianmeldt flere dyremishandlingssaker årlig. Per idag anmelder NOAHs jurister ca. 100 saker i året. Sakene inkluderer vanskjøtsel av produksjonsdyr, mishandling av ville dyr og familiedyr, jaktlovbrudd m.m. NOAH hjelper også folk som tipser om lovbrudd mot dyr, men er redde for å anmelde. Etter at vi fikk gjennomslag for dyrepoliti i 2015, har også straffene for dyremishandling økt.

Anmeldelser

Selv om lovene ikke beskytter dyr godt nok, er det viktig at de lovene som finnes blir fulgt.  Imidlertid har det i årevis vært et problem at politiet har for lite kunnskap om dyremishandling, og at vold mot dyr ikke ble tatt på alvor. Selv alvorlig og sadistisk mishandling ble henlagt eller straffet kun med lave straffer, og sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker var lite kjent i Norge. Fra år 2000 begynte NOAH systematisk å inkludere forskning om dette i våre anmeldelser, og fra 2006 sendte vi årlig ut et skriv til politidistriktene med informasjon om vold mot dyr og mennesker. Vi formidlet også slik infomasjon til norske forskere, og bidro til en økt interesse for dyremishandling hos norske voldsforskere.

NOAH gir en stemme til dyrene og er en viktig aktør i arbeidet for å sikre dyrs velferd i Norge.

Anders Anundsen, justisministeren som innførte dyrepoliti (2014)

I 2013 kartla vi politiets håndtering av våre og andres anmeldelser etter dyrevelferdsloven i perioden 2009-2013, og fremla dette for politikerne med krav om dyrepoliti. Etter å ha fremlagt grundig informasjon i møte med politisk ledelse i Justisdepartementet januar 2014, fikk vi endelig gjennomslag for prøveprosjekt med dyrepoliti i 2015. NOAH holder nå foredrag for politiet på deres seminarer for politifolk som jobber med dette området. I 2018 fikk NOAH gjennomslag for kravet om landsdekkende dyrepoliti i regjeringsplattformen, og i 2020 fikk vi gjennomslag i statsbudsjettet for at alle avdelinger skulle etableres i løpet av 2021.

I 2018 fikk NOAH gjennomslag for kravet om landsdekkende dyrepoliti.

NOAH har også henvendt seg til riksadvokaten og Justisdepartementet med bekymringer om lave straffer og henleggelse av alvorlig dyremishandling m.m. Flere av NOAHs anmeldelser har bidratt til å øke dyrs juridiske vern. NOAH var de første som anmeldte “Lucas-saken”  etter å ha fått flere konkrete tips. Denne saken ble et vendepunkt for høyere straffer for dyremishandling, og endte opp med 90 dagers fengsel og forbud mot dyrehold i fem år etter Høyesteretts vurdering. Selv om nivåer fortsatt var lavt, var det stor forskjell fra tidligere lignende saker hvor det, i beste fall, kun ble gitt lave bøter. NOAH jobber for strengere straffer og har samlet inn over 40 000 underskrifter for strengere straffer.

På NOAHs informasjonssider om dyrepoliti og dyrs rettsvern kan du lese mer om NOAHs anmeldelser, utvalgte dommer og utvikling innenfor dyrs rettsvern.

Takket være NOAHs innsats blir det stadig økende folkelig bevissthet om empati for dyr. Med min bakgrunn fra Seksjon for volds- og seksualforbrytelser i Oslo-politiet, vet jeg dessuten hvor viktig det er å ta sammenhengen mellom vold mot dyr og vold mot mennesker på alvor.

Hanne Kristin Rohde, forfatter og tidl. politileder

Klagesaker

NOAHs jurister jobber også med klager på forvaltningsvedtak for å redde dyr fra avliving. Dete gjelder ville dyr som søkes felt i skadefelling eler lisensjakt, eller hunder som dømmes til avliving etter hundeloven. Flere enkeltdyr er reddet fordi NOAH har pekt på saksbehandlingsfeil eller fått gjennomslag i et høyere klageorgan.

NOAH skaper på denne måten bevissthet rundt lovverkets beskyttelse av dyr hos forvaltningen. Årlig sender NOAH ut informasjon til miljøforvaltningen i kommunene om beskyttelse av dyr i yngletiden og restriksjoner på skadefelling og hogst. Vi sender også ut informasjon om katters juridiske rettigheter, og at vedtak om avliving av friske katter er ulovlig. På denne måten forebygges dårlig behandling av dyr.

NOAH var partshjelper i saken om hunden Bob for Høyesterett - her NOAHs Siri Martinsen med Bob og NOAHs advokater.

Rettssaker

I enkelte tilfeller har NOAH også selv vært part i rettssak for dyrene – men i Norge er dette kostbart.  2002 vant NOAH en dom stadfestet av Høyesterett om at man må kunne vise at man kan ta vare på katter for å kunne kalle seg “eier”. Dommen slår fast et viktig prinsipp; at dyr ikke bare kan behandles som rettsløs eiendom. I 2018 var NOAH partshjelper i Høyesterett for hunden Bob. Denne gangen vant ikke hensynet til dyr frem, og dommen viste hvor urimelig hundeloven kan tolkes i hundens disfavør. Dette ga videre grunnlag for NOAHs arbeid for å endre loven. I 2020 stevnet NOAH staten for ulovlig skyting av ulv i ulvesonen. Tingrettssaken ble holdt i mai/juni 2021. NOAH vant i tingretten. Staten anket og i juli 2022 ble det klart at NOAH også vant seier for ulvene i lagmannsretten. Staten har igjen anket til Høyesterett. I august 2022 vant også NOAH i tingretten for å stoppe utsetting av fasaner til jakttrening på hund.

I juli 2022 ble det klart at NOAH også vant seier for ulvene i lagmannsretten.

NOAH bruker rettssystemet for å stanse dyrs lidelse, og få rettferdighet for dyr. Men det er mulig kun i den begrensede utstrekning lovene gir rom for. Derfor jobber vi også hardt for lovendringer innenfor alt lovverk som gjelder dyr, og for at dyrs egenverdi skal anerkjennes i grunnloven. Både dyrevelferdsloven (2010), hundeloven (2004) og naturmangfoldloven (2009) ville gitt dyr svakere rettsvern uten NOAHs innsats. Og NOAH var en sterk pådriver for en ny og bedre hundelov som trådte i kraft i 2023.

Ønsker du å tipse NOAH om ulovlig dyremishandling som bør anmeldelse? Send informasjon til support@dyrsrettigheter.no.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.