Undervisningsmateriale

Er du lærer og trenger undervisningsmateriale om dyr, natur og bærekraft? NOAH har flere elevhefter til bruk i skolen som kan bestilles gratis!

NOAHs elevhefter brukes som undervisningsmateriale i mange skoler.  Per nå er følgende hefter tilgjengelige.

Elevhefte om ulv i norsk natur

Dette elevheftet ble først utgitt i 2023. Fire ulike Statsforvaltere har innvilget tilskudd til distribusjon av elevheftet, som et ledd i å øke kunnskap blant elever om ulv i Norge.

«Ulv i Norge – elevhefte om et kritisk truet dyr» omtaler ulvens økologiske rolle, biologi og atferd, og norsk og internasjonalt regelverk om truede rovdyr. Målet med elevheftet er at barn og unge gjennom opplæringen får kunnskap om hvem ulven er og dens rolle i naturen, og hvordan man kan legge til rette for sameksistens.

Elevheftet er utviklet for 8.-10. trinn, og videregående.

Undervisningsmateriale:

Filmen «Ulvens gode naboer» kan sees her (YouTube)

Ulv i Norge – elevhefte kan lastes ned som PDF her.

Lærerveiledning til «Ulvens gode naboer» kan lastes ned som PDF her.

Oppgaver knyttet til «Ulvens gode naboer» kan lastes ned som PDF her.

Fysisk utgave av elevheftet kan bestilles gratis via NOAHs nettbutikk.

Elevhefte om ulv dekker blant annet følgende læreplansmål:

Fra læreplan i naturfag:

 • Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet.
 • Utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen.
 • Gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold.

Fra læreplan i samfunnskunnskap:

 • Utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper.
 • Diskutere en samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skille mellom meninger og fakta.

Elevhefte om bærekraftig matkultur

Som en del av den nasjonale skolesatsingen «Den naturlige skolesekken» utviklet NOAH et elevhefte med lærerveiledning om bærekraftig matkultur. Undervisningsmaterialet tar utgangspunkt i miljøvennlig og bærekraftig mat, samt rollen dyrene spiller her.

Målet med elevheftet er å skape refleksjon rundt sammenhenger mellom matforbruk, helse, miljø, natur og dyr, og utvikle ferdigheter og motivasjon til å velge en helsefremmende, dyrevennlig og bærekraftig livsstil.

Materiellet er utviklet i tråd med kompetansemålene for 5.-7. trinn, men egner seg også for andre.

Undervisningmateriale for bærekraftig matkultur:

Elevhefte «Bærekraftig Matkultur» kan lastes ned som PDF her.

Lærerveiledning «Bærekraftig Matkultur» kan lastes ned som PDF her.

Fysisk utgave av elevheftet kan bestilles gratis via NOAHs nettbutikk.

Bærekraftig matkultur dekker blant annet følgende læreplansmål:

Fra læreplan i mat og helse:

 • Vurdere, velge og handle miljøbevisst
 • Samtale om rådene for et sunt kosthold fra helsemyndighetene, og gi eksempel på sammenhengen mellom kosthold, helse og livsstil
 • Lage trygg og ernæringsmessig god mat, og forklare hvilken plass de ulike matvaregruppene har i kostholdet
 • Forklare hvordan maten virker som energikilde og byggemateriale for kroppen
 • Lage mat fra ulike kulturer
 • Følge oppskrifter
 • Lage mat i naturen og bruke naturen som ressurs

Fra læreplan i samfunnsfag:

 • Beskrive hvordan produksjon og forbruk kan ødelegge økosystem og forurense jord, vann og luft, og drøfte hvordan dette kan hindres og repareres
 • Beskrive hvordan Norge bruker ressurser fra andre steder i verden
 • Diskutere en samfunnsfaglige tema med respekt for andre sitt syn, bruke relevante fagomgrep og skille mellom meninger og fakta

Fra læreplan i naturfag:

 • Fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig
 • Forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær
 • Beskrive livsløpet til et produkt og diskutere i hvilken grad produktet er forenelig med bærekraftig utvikling
 • Beskrive kjennetegn på noen plante-, sopp- og dyrearter og ordne dem systematisk
 • Undersøke og diskutere noen faktorer som kan påvirke frøspiring og vekst hos planter

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.