Leder: Velg for de som selv ikke kan!


av Siri Martinsen, hovedfoto: Hege Jensen/NOAH

Å kunne ha et valg er essensielt for alle levende skapninger. I menneskesamfunnet har vi definert retten til å være med å velge hvordan vår felles fremtid skal se ut, som en grunnleggende rettighet.

Uten retten til frie valg av hvem som skal bestemme over oss, er ikke våre samfunn fullverdige. Men mulighet til å velge – til å kunne bestemme over eget liv – er også viktig for alle andre skapninger. Dyr som ikke har valgmuligheter blir passiviserte. Dyr som ikke har noen innvirkning på egen livssituasjon, blir frustrerte. Dyr som styres av andre fra fødsel til død har ingen sjanse til et fullverdig liv.

Dyrenes skjebne

Det er slik milliarder av dyr lever sine liv under kontroll av oss mennesker. Dyr fratas alle valgmuligheter og all påvirkningskraft på eget liv, og kontrolleres totalt. De lever i trange bur og binger hvor valgmulighetene begrenser seg til å snu på hodet. Deres barn tas fra dem – for det velger vi mennesker å gjøre. Deres liv tas fra dem uten at de har sjanse til å unnslippe – for deres skjebne er valgt av andre. Slik er ingen skapninger ment å leve.

«Dyrene har blitt en stadig viktigere del av norsk politikk. NOAH har i nesten 30 år jobbet for at politikerne skal se og bry seg om de uten stemmerett.»

Noen valg er mer avgjørende enn andre. Noen valg er det bare noen som har mulighet til å ta. Menneskesamfunnets politiske valg er et av de viktigere valgene som tas. For ved politiske valg velger vi ikke bare for oss selv – vi velger for hverandre, og vi velger for de som selv ikke kan. Ved politiske valg har vi gitt oss selv mulighet til å bestemme over hverandre og akseptere en felles retning for samfunnet. Men vi må ikke glemme de som ikke er del av menneskesamfunnene, men som lever tett på oss og blir påvirket av oss. De som lever langt borte fra oss, men som vi likevel tar oss friheter overfor. De som er tvunget inn i menneskesamfunnene, og som ikke har noen påvirkning på hvordan de behandles der. Dyrene er blitt en stadig viktigere del av norsk politikk. Slik bør det være. NOAH har i nesten 30 år jobbet for at politikerne skal se og bry seg om de uten stemmerett. Det går ikke fort nok – og for å sitere det politiske partiet som kommer best ut av NOAHs kåring: ”dyrevelferd fortjener en langt større plass i den norske politiske debatten”. Politisk arbeid er hardt fordi det handler om å overbevise ett og ett menneske i ett og ett parti om en og en sak av gangen.

Partiet for dyrene

Men plutselig skjer hendelser som får ballen til å rulle: Da ”Partiet for dyrene” i Nederland ble startet og fikk parlamentsmedlemmer, våknet de andre partiene og satte dyrene på dagsorden. NOAHs Ark har intervjuet partigrunnleggeren. I Norge har vi ikke et parti for dyrene, men vi har en begynnende konkurranse mellom partiene i forhold til engasjement for dyrs rettigheter. Den må bli enda skarpere – og for å oppnå det trenger NOAH å bli større.

«Partiprogrammene for 2017 viser at kjøttindustriens konsekvenser for dyr og miljø så smått siger inn og ikke lenger kan holdes unna den politiske debatten.»

Men selv i et land som Norge, hvor dyrs rettigheter tradisjonelt ikke har vært del av politikken og næringsinteresser er overrepresentert på Stortinget, er det mulig å få til endring. Endring slik som omgjøring av ”avlivingsparagrafen” i Dyrevelferdsloven slik at vanskjøttede dyr kan bli omplassert, er en liten endring i den store sammenhengen – men den har vært viktig for NOAH å drive frem. Vi ser også større endringer: For 6 år siden fikk NOAH en egen vegetaransvarlig. Møter i det stille med butikkledere, kjeder og produsenter har gitt resultater som er synlige for alle. Og partiprogrammene for 2017 viser at kjøttindustriens konsekvenser for dyr og miljø så smått siger inn og ikke lenger kan holdes unna den politiske debatten.

NOAH er partipolitisk nøytrale, og vi arbeider gladelig med alle partier. Men det betyr ikke at vi ikke sier hva vi mener om deres innsats – på godt og vondt. I partikåringen i dette NOAHs Ark har vi bestrebet oss på å være nådeløst ærlige med hvert parti. Og vi ber deg: La de partiene som ikke vier dyr den oppmerksomheten de fortjener, merke det – ikke stem på dem. Velg for de som ikke har noe valg i vårt samfunn – velg de partiene som gir dyrene en sjanse.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #1/2017.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene?
Bli medlem!