Statsbudsjettet er ikke et budsjett for dyr og natur

hovedfoto: Roger Brendhagen

Statsbudsjettet for 2024 viser nok engang at regjeringen aktivt vil svekke arbeid for dyr og natur. NOAH er igjen strøket fra budsjettet – denne gang av en landbruksminister med sterke bindinger til kjøttindustrien.

For andre året på rad er NOAH kuttet fra statsbudsjettet. Statsbudsjettet inneholder ingen spesielle tiltak for truede dyr eller vern av natur. Tvert imot gis enorme summer til skyting av truede rovdyr, jakt, kjøttindustri og selfangst, og også i år kuttes all støtte til NOAH.

NOAH mener det er alvorlig at landbruksminister Pollestad, med en familie med sterke økonomiske interesser i kjøttindustrien, bruker støtteordningen for frivilligheten til å svekke NOAH gjennom å kutte statsstøtten. Pollestad har i flere år agitert for å kutte NOAH fra budsjettet fordi vi jobber for redusert kjøttforbruk.

All støtte til NOAH kuttes fra statsbudsjettet

I fjor kuttet regjeringen all støtte til NOAH fra budsjettet, og dette gjøres igjen i år. Når regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet utelukker NOAH fra statsstøtteordningen, selv om vi fyller kriteriene, gjør de noe som er farlig for hele den offentlige debatten og frivilligheten.

Statsstøtteordningen til frivilligheten mister sin legitimitet dersom statsråder skal kunne bruke den til å svekke ideelle samfunnsaktører ut ifra personlig økonomisk agenda. Ordningen skal bidra til å oppfylle grunnlovens § 100, som tilsier at styresmaktene skal legge til rette for et åpent og opplyst offentlig ordskifte. Når den tvert imot brukes til å styre og straffe ideelle aktører, har vi som samfunn et stort problem.

Kjøttindustriens interesser prioriteres

Milliardsummer av fellesskapets penger brukes til å subsidiere utnyttingen av dyr i landbruket. Avhengig av hvordan man regner, subsidieres landbruket totalt med 20-30 milliarder i året. Over 90 % av dette går til husdyrproduksjon – svært lite går til plantebasert landbruk. Direkte subsidier til produksjon av kjøtt og andre produkter fra dyr ligger på 13 milliarder. Nå har dessuten regjeringen tatt toll-grep som kan føre til at noen grønnsaker blir dyrere for folk flest, mens kjøtt er urimelig billig fordi vi alle betaler for det enten vi vil eller ikke.

Kjøtt er urimelig billig fordi vi alle betaler for det enten vi vil eller ikke.

Regjeringens budsjettforslag viser tydelig at kjøttindustriens interesser skjermes – til tross for at redusert kjøttforbruk er et anbefalt tiltak fra Miljødirektoratet. Regjeringen ønsker å kutte 6,4 millioner tonn CO2 mot 2030, ved å satse på energitiltak i landbruket. Samtidig motarbeides reduksjon i kjøttforbruk, som i seg selv kan kutte opp mot 8 millioner tonn, ifølge Klimakur 2030. Redusert kjøttforbruk er et av de anbefalte tiltakene fra Miljødirektoratet og i tråd med kostrådene. Men tvert imot har subsidiene til kjøttproduksjon økt for hvert år.

Regjeringen øker presset mot de ville dyrene

I budsjettet for 2024 gis det 10 ekstra millioner til skyting av truede rovdyr og regjeringen insisterer på å «utrede» lavere bestandsmål for ulv og bjørn, på tross av at Miljødirektoratet har fraråder det.

Regjeringen vil totalt gi ca. 15 millioner til direkte promotering av jakt som hobby. Landbruksdepartementet gir 8-9 millioner til «tiltak som fremmer jaktbasert friluftsliv», inkludert støtte til Norges Jeger- og fiskerforbund. I tillegg gir Klima- og miljødepartementet ytterligere ca. 5 millioner til samme forbund, og 1,7 millioner til en ungdomsorganisasjon for jakt. Det gis også 1.5 millioner i statsstøtte til en organisasjon som vil utrydde ulver. Penger som skal brukes til «friluftstiltak» risikerer også å bli brukt til jakt. Dette til tross for at jakt og fangst er et stort dyrevernproblem, og en av de største årsakene til at det stadig blir færre ville dyr.

Jakt og fangst er et stort dyrevernproblem, og en av de største årsakene til at det stadig blir færre ville dyr.

I dette budsjettet har også regjeringen lagt inn planer om en dramatisk endring de skal fremme for Stortinget: De ønsker at ansvaret for «jaktbare» arter av ville dyr, skal fratas Miljødirektoratet og overføres til Landbruksdirektoratet. Flere rødlistede arter jaktes på, og det er uholdbart at det ikke skal være miljøkompetanse, men landbruksbyråkrater, som skal ha «ansvar» for disse og andre arter. I budsjettet står det: «Regjeringa har vedteke å flytte direktoratansvaret for haustbare viltressursar frå Miljødirektoratet i Trondheim til Landbruksdirektoratet i Steinkjer.»

Regjeringen vil i tillegg fortsette å fullfinansiere selfangsten og gir 1.5 millioner kroner i subsidier til selfangerne. Den selarten man fortsatt tar livet av – etter at andre arter er blitt truet – har hatt en nedgang på 40 % på få år, i forhold til hvor mange unger som fødes. De er svært sårbare for klimaendringer, fordi de er avhengige av is. Selfangsten påfører dessuten dyrene store lidelser.

Ingen penger til dyrepoliti

Dyrepoliti i hele Norge er en av NOAHs store seire, som har ført til at ulovlig dyremishandling tas mer på alvor. Men under denne regjeringen ser vi at midlene til dyrepolitiet og økt satsning på bekjempelse av kriminalitet mot dyr tydeligvis ikke er noen selvfølge. Tidligere i år stemte regjeringen ned forslag om å øke straffene for grov vold mot dyr, og i årets budsjett for politiet nevnes ikke midler til dyrepoliti eller bekjempelse av lovbrudd mot dyr med ett ord!

Et sterkt dyrepoliti er en forutsetning for å få ned kriminaliteten mot dyr.

Dette er alvorlig, og en av sakene NOAH nå må kjempe for at Stortinget endrer på. NOAH mener midlene til dyrepoliti MÅ øremerkes, for at ikke kriminalitet mot dyr skal bli nedprioritert. Hvert år anmelder NOAH ca 100-150 saker om vold og mishandling av dyr. Et sterkt dyrepoliti er en forutsetning for å få ned kriminaliteten mot dyr.

Regjeringen vil svekke NOAH

Det er åpenbart at denne regjeringen gjør det de kan for å svekke NOAH, og årsaken er klar. NOAHs arbeid virker nemlig. Vi har bidratt sterkt til at vi i dag har et dyrepoliti i Norge, et forbud mot eksotiske dyr i sirkus, forbud mot pelsdyroppdrett, en ny og bedre hundelov og forbud mot buejakt. For å nevne noe. NOAH har også vunnet mot statens ulovlige ulvejakt i to rettsinstanser. Og vi informerer om lidelsene dyrene utsettes for i landbruket og hvilke miljøskader det påfører oss alle.

Dette er ikke noe regjeringen applauderer. Tvert imot vil de straffe oss for det.

Vi vil aldri slutte å kjempe for dyrene! Bli medlem i NOAH!