Statsbudsjettet 2021: Hvor er tiltakene for dyr og natur?

7. oktober ble statsbudsjettet 2021 lagt frem. Budsjettet mangler praktisk oppfølging av fagre ord om «dyrevelferd» og «naturmangfold». Pengene går fortsatt først og fremst til næringsinteresser som går på bekostning av dyr og natur.

Klima og kjøtt

NOAH reagerer på det totale fraværet av et av de viktigste tiltakene for klima, naturmangfold og dyrevelferd i budsjettet; tiltak for å redusere masseproduksjonen av dyr til kjøtt, og tiltak for mer kjøttfri mat. Isteden vil regjeringen presse dyrene mer.

Landbruksbudsjettet undergraver klimaeffektene fra kjøttkutt på tross av anbefalinger fra faginstitusjoner om at dette er et av de mest effektive klimatiltakene. Departementet vil «effektivisere» dyrene ytterligere via avl og redusere utslippene «per produsert enhet» – samme linje som har ført til en rekke dyrevelferdsproblemer som forvokste kyllinger og griser som er for tunge for egne bein. Om Norge skal nå sine klimamål og samtidig følge opp de landbruks- og matpolitiske målsettingene, inkludert dyrevelferd, må budsjettet legge til rette for en omlegging av kosthold og produksjon i retning mer plantebasert mat. Her motarbeider Landbruksdepartementet både klimamål, helseråd og egen målsetning om dyrevelferd.

Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

Dyrepoliti

NOAH reagerer på at dyrepoliti ikke nevnes i Justisdepartementets budsjett: I statsbudsjettet er det ingen informasjon om dyrepoliti og den videre satsingen – dette til tross for at regjeringen i regjeringsplattformen har vedtatt å «forsterke satsingen på god dyrevelferd, herunder gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker». Det er siste år før denne regjeringsperioden går ut – og løftet må innfris i dette budsjettet. NOAHs underskriftskampanje for dyrepoliti innen 2021 har nå ca. 25.000 underskrifter, og det er tydelig at dette er noe mange bryr seg om.

Ville dyr

Selv om Norge har stort ansvar i arbeidet med ny internasjonal naturavtale, er heller ikke vern av ville dyr del av budsjettet – snarere tvert imot. Regjeringen viderefører 80 millioner til «konfliktdempende tiltak» i forbindelse med rovdyr, men mesteparten av dette går faktisk til å skyte de truede dyrene. Det er uakseptabelt at man unnlater å presisere at disse pengene skal brukes til å øke aksepten for rovdyr, og kunnskap om hvordan man kan leve sammen med ville dyr. Samtidig går 145 millioner til erstatning for beitedyr – midler går altså til erstatning fremfor forebygging. Dette går ut over både rovdyrene og beitedyrene.

Bilde: IFAW

Subsidier til utnytting av ville dyr

NOAH reagerer på at man subsidierer jakt på ville dyr. 2 millioner til å få barn med på jakt videreføres – disse pengene kunne blitt langt bedre brukt på å øke forståelsen for vern av ville dyr i lys av naturkrisen. Subsidiene til selfangst videreføres også – dette er en ren statssubsidiert fangst. Dette til tross for at selene er blant de dyr som er mest rammet av klimaendringer, og grønlandsselbestanden er i nedgang. Istedenfor denne type meningsløse subsidier trengs det en massiv satsing på vern av ville dyr, og særlig arter i nedgang. Budsjettet vitner om at regjeringen ikke forstår alvoret i naturkrisen.

Pelsdyr

Pelsnæringen har fått 350 millioner til avvikling – i tillegg til 20 millioner i omstilling. Disse midlene burde gjøre det mulig å avvikle hele næringen fra og med i år, med utbetaling tidlig 2021. NOAH mener regjeringen må legge press på næringen for at ikke en ny generasjon pelsdyr fødes i høst. Både dyrevelferdshensyn og sikkerhetshensyn, gitt at mink er et potensielt reservoar for koronasmitte, tilsier at avviklingen nå må skje fort.

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyrene?

Bli medlem: