NOAHs innspill til statsbudsjettet for 2023


Da regjeringen gikk ut med sitt forslag til statsbudsjett for 2023, ble det kjent at NOAHs statsstøtte var kuttet. NOAH har i etterkant sendt inn vårt høringsspill der vi kommer med våre forslag til endringer før det endelige budsjettet står ferdig.

For budsjettåret 2023 ønsker NOAH å adressere den utidige forskjellsbehandlingen organisasjonen er utsatt for av SPs landbruksminister, de betydelige dyrevelferdsutfordringene som finnes i ulike næringer, behovet for satsing på tiltak for økt produksjon av plantebasert mat, samt viktigheten av en betydelig satsing på miljø og natur. Økonomiske virkemidler er svært viktige for å fase ut praksiser som fører til lidelse for dyr og tap av naturmangfold, samt støtte opp under praksiser som tar hensyn til dyr og natur.

I vårt innspill tar NOAH for seg åtte punkter som vi mener trenger endringer. Det første er at Landbruks- og matdepartementet skal reversere kuttet av NOAHs statsstøtte. NOAH mener det er svært viktig at kuttet av støtte til NOAH på 730 000 NOK reverseres, ikke minst for at ikke ordningen skal miste troverdighet og fremstå som et middel for å styre meninger og arbeidsområder for ideelle organisasjoner.

I det neste punktet foreslår NOAH å lage en ny tilskuddspost for satsning på tiltak for plantebasert mat, hvor det bør bevilges minst 14 millioner kroner.

Videre foreslår NOAH å gi økte bevilgninger til norskprodusert plantebasert mat, hvor en omstilling fra animalsk til plantebasert landbruk legges inn i budsjettet.

Det fjerde punktet omhandler ville dyr, og det å anerkjenne naturkrisen, dyrs egenverdi og at en næring basert på dyrelivsturisme har mer næringspotensial enn jaktturisme. Det femte punktet tar for seg landets dyrevelferd og dyrevernsmeldingen.

NOAH ønsker også at regjeringen skal prioritere midler til alternative dyreforsøk, samt å starte arbeidet med å innføre et importforbud for pels.

Avslutningsvis foreslår NOAH å stanse subsidier til selfangst og at Norge skal slutte seg til internasjonale avtaler om vern av hvaler.

Les hele NOAHs høringsinnpill til statsbudsjettet her

NOAH har også sendt et innspill til Justiskomiteen, som tar for seg midler til dyrekrimenheter i landet. NOAH ønsker at komiteen skal avsette samme, eller helst større sum, i budsjettet til dyrekrimenhetene. Vi foreslår også å tydeliggjøre at midlene til dyrekrim er øremerket mot kriminalitet mot dyr, samt å øke midlene til Økokrim som er øremerket deres oppgaver innen dyrekrim. Avslutningsvis oppfordrer NOAH til å øke strafferammen for grov kriminalitet mot dyr til 6 år

Les hele NOAHs høringsinnspill til Justiskomiteen her

Støtt NOAHs arbeid for dyrs rettigheter

– bli medlem!