Hva NOAH har oppnådd i 2023

2023 har vært et hendelsesrikt år, og NOAH har kjempet for dyrs rettigheter innen flere områder. Her er en oppsummering av noen av våre seire for dyrene i 2023.

NOAH jobber for ALLE dyr. Fra dyrene i kjøttindustrien, til familiedyr, til ville dyr, og dyrene i havet. Hver eneste dag kjemper vi for økt respekt, sterkere vern og for at dyrs lidelser skal tas på alvor.

Dessverre setter ikke regjeringen med Senterpartiet og Arbeiderpartiet pris på NOAHs arbeid. I år, slik som i fjor, har de valgt å fjerne all statsstøtte til NOAH. Nettopp fordi vi jobber for alle dyr. De ønsker tydeligvis ikke en sterk dyrevernorganisasjon som arbeider for dyrene i kjøttindustrien, eller for de store rovdyrene.

Om du er en av dem som mener NOAHs arbeid er viktig håper vi du vil vurdere å støtte oss i 2024 ved å bli medlem. Hvert eneste medlem bidrar til å styrke NOAHs arbeid, og gjøre oss til en sterkere stemme for dyrene. Bli gjerne medlem her!

Alle Norges bur er tomme

I år ble Norges siste pelsfarm stengt, og dyr lider ikke lenger for pelsens skyld her i landet. NOAH kjempet for pelsdyrene i nesten 30 år, og selv om veien hit var lang, er vi svært glade for at dette kapittelet endelig er lukket. NOAH vil rette en stor takk til alle de som hjalp oss i kampen for pelsdyrene!

Men dyr lider fortsatt i andre land, og nå kjemper vi videre for dem. NOAH har i år blant annet jobbet for et importforbud og har vært i dialog med flere partier for å legge press på dem for å stemme for et importforbud mot pels da dette var oppe i Stortinget. Dessverre stemte flertallet (AP, Høyre, SP, FrP) imot, men vi jobber for å få saken tatt opp igjen i Stortinget.

NOAH har i 2023 sendt brev til norske butikker som selger pels med oppfordring om å slutte med pels og bli med i Fur Free Retailer, som er en internasjonal liste over butikker og merker som er pelsfrie. Flere har stoppet å selge pels som følge av dette. Jo flere butikker og merker som blir pelsfrie, jo større sjanse er det å få gjennomslag for et importforbud!

NOAHs Fakkeltog mot pels Foto: Ida Toldnæs

Stadig flere land forbyr pelsdyroppdrett

I høst gikk Litauen inn for et forbud mot pelsdyroppdrett og alle Litauens pelsfarmer må avvikles innen 2027. Det jobbes også med å innføre et forbud mot pelsoppdrett i Finland. I desember holdt NOAHs leder Siri Martinsen innlegg for det finske parlamentet for å støtte våre samarbeidspartnere i Fur Free Alliance i arbeidet om et forbud. I midten av desember åpnet Sverige opp for en kompensasjonsordning for minkfarmere som velger å legge ned produksjonen sin.

NOAH bidrar også i 2023 til å samle inn over 1.7 millioner signaturer for et medborgerinitiativ for å få forbud mot pels diskutert i EU-kommisjonen. 20 land i Europa har allerede vedtatt forbud mot pelsdyroppdrett. Majoriteten av EUs landbruksministre er positive til et forbud mot pelsoppdrett. NOAH håper EU-kommisjonen vil ta pelsdyrenes lidelser på alvor og forby pelsdyroppdrett i hele EU.

Første år med ny hundelov

I januar 2023 trådte den nye hundeloven i kraft med flere forbedringer som NOAH har jobbet for i nesten 20 år. NOAH har hatt fokus på å følge opp hvordan den nye hundeloven håndheves i 2023. I løpet av året har vi bistått flere hundeeiere som har fått vedtak om avliving eller omplassering av sine hunder. Flere av sakene har blitt omgjort i etterkant av at NOAH har bistått familiene.

NOAH vil følge med fremover for at den nye loven skal sikre hunders rettsvern.

NOAHs nødhjelpsfond for krigsrammede dyr i Ukraina 

De siste årene har NOAH samlet inn donasjoner for å hjelpe dyr rammet av krigen i Ukraina. Donasjonene har blant annet gått til å støtte vår samarbeidspartner i Ukraina, UAnimals, og deres arbeid for dyrene der. NOAH har også hatt dialog med Utlendingsdirektoratet (UDI), om tilrettelegging for dyrehold i enkelte asylmottak, og hjulpet flere flyktninger med informasjon om hvordan de kan få med seg dyrene til Norge.

Vi har også reddet hjulpet dyr som har flyktet og trenger livreddende behandling i Norge, ved å dekke veterinærkostnader der Mattilsynet ikke gjør det. Blant de som har fått hjelp som følge av NOAHs nødhjelpsfond finner vi hundene Fidel, Lada, Zaya, Bonia, Zabawa. Chance, og katten Kyzya. De hadde alle behov for omfattende veterinærbehandlinger. I tillegg har fondet sørget for at familiene til skillpaddene Businka, og Maxy, i samarbeid med landskillpadde.no fikk hjelp til å skaffe terrarie og nødvendig utstyr familiene ikke kunne ta med seg fra Ukraina.

Kan Niño-saken føre til forbedret vern av ulovlig smuglede dyr?

Servalen Niño ble rikskjendis i fjor da en video av ham ble delt i hele Norge. Servaler lever i Afrika og er ulovlig å ha som familiedyr i Norge. Miljødirektoratet anmeldte derfor Niños eier for ulovlig innførsel og hold av dyret. De uttalte også tidlig i prosessen at avlivning er «det eneste alternativet» for Niño.

NOAH var sterkt uenig i at eneste løsning for dyr som er offer for ulovlig handel og smugling skulle være avliving. NOAH mobiliserte raskt og fikk dialog med et med et anerkjent redningssenter i Sør-Afrika som ønsket å ta i mot Niño.

Bildet viser servalen Niño
Foto: Privat

Dessverre avviste Miljødirektoratet vår søknad om å få han omplassert. Vi ga oss ikke, og klagde på vedtaket. Vi vet enda ikke hva utfallet blir, og per i dag lever fortsatt Niño i skjul sammen med eieren sin. NOAH jobber nå for en forskriftsendring for å unngå at dyr som er offer for ulovlig handel blir avlivet, men heller omplasseres til et verdig liv. Les mer om NOAHs arbeid for å endre CITES-forskriften.

NOAH har anmeldt 103 lovbrudd mot dyr i 2023

Hvert år anmelder og følger NOAH opp et stort antall saker som omhandler kriminalitet mot dyr. Å anmelde kriminalitet mot dyr er viktig, både for å oppklare sakene, men også for å sette lys på hvor mange lovbrudd som faktisk begås mot dyr i Norge.

I 2023 anmeldte NOAH blant annet flere grisebønder på bakgrunn av lovbrudd avdekket av Mattilsynets tilsynskampanje. Mattilsynet selv anmeldte ikke sakene, men NOAH mente lovbruddene var av en så alvorlig karakter at det var nødvendig å sende sakene til politiet. I flere av sakene hadde syke og skadde griser lidd i lengre tid uten å få behandling.

NOAH anmeldte også flere saker der katter hadde blitt pint til døde i minkfeller. Blant annet ble en lokal jeger- og fiskeforening anmeldt for bruk av ulovlig oppsatt felle som førte til at katten Poppy ble pint til døde. Foreningen fikk en bot på 10 000 kroner etter at politiet hadde etterforsket saken. En annen sak der to katter døde ble henlagt fordi politiet mente de ikke hadde kapasitet til å behandle saken.

I 2023 var vi også vitne til flere saker der gjerningspersoner pinte dyr og filmet det for sosiale medier. Blant annet anmeldte NOAH en sak der en person filmet at en annen person pinte og trampet i hjel en hane. De to personene fikk dom om betinget fengsel.

NOAHs arbeid for å øke straffene for grov vold mot dyr

I mai 2023 fremmet Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet et forslag om å øke strafferammen for grov kriminalitet mot dyr. Forslaget fikk støtte fra Miljøpartiet De Grønne og Rødt. NOAH fulgte prosessen tett, og overleverte 51 000 signaturer for strengere straffer til Stortinget i forkant av avstemningen.

Til tross for iherdig arbeid fra NOAH og våre støttespillere valgte SV dessverre å stemme imot forslaget, sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Forslag om å øke strafferammen ble dermed stemt ned. Men det ble flertall for å åpne opp for flere etterforskningsmuligheter for politiet i dyrekriminalitetssaker, etter intense politiske forhandlinger hvor NOAH var involvert. Det ble også stemt for at Mattilsynet må politianmelde flere saker. Les mer om behandlingen av saken på Stortinget her.

Dyrene fortjener at politikerne, rettssystemet og politiet tar kriminalitet mot dem på alvor. NOAH vil derfor fortsette å arbeide for strengere straffer for grov vold mot dyr.

Du kan lese mer om NOAHs arbeid for strengere straffer, og signere vår underskriftskampanje her.

Oppdrettsfiskenes lidelser blir stadig mer anerkjent

NOAH har rettet oppmerksomhet mot lidelsene i oppdrettsnæringen i sosiale medier og skrevet til politikerne med krav om tiltak. Vinteren 2023 ble en rekke alvorlige saker offentliggjort og dette fikk stor oppmerksomhet i media. Fiskene blir ofte «glemt» i spørsmål om dyrevelferd, og NOAH ser det som svært positivt at disse lidelsene endelig kommer mer frem i lyset.

Nærmer vi oss slutten for hvalfangstnæringen?

De siste årene har NOAH benyttet sommeren til å kjøre opplysningskampanjer om norsk hvalfangst. For å sette løfte frem hvordan Norge kan skifte fokus fra å ta livet av hvaler, til å ta vare på dem, tok vi med influencer Sophie Elise på hvalsafari, og flere andre kjendiser ga sin støtte til NOAHs kampanje.

Sommeren 2023 stoppet Islandske myndigheter hvalfangsten etter at videodokumentasjon fra inspektører ombord i hvalfangstskutene viste hvaler som led i lang tid etter å ha blitt skutt. Til forskjell fra Island drives norsk hvalfangst helt uten inspektører eller kontroll av dyrevelferden. Selve fangsten utføres på samme måte som på Island. NOAH brukte videomateriale fra Island for å vise hvilke lidelser hvaler utsettes for under fangsten.

blodig hval på hvalfangstskute
Myndighetenes statistikk tilsier at en av fem hvaler risikerer å lide over lengre tid. En av hvalene i filmen døde ikke før etter flere skudd og 21 minutter. Foto: ESPA

Sammen med Endangered Species Protection Agency (ESPA) lanserte vi i løpet av sommeren dokumentaren «Whale Wash» om hvalfangsten i Norge. NOAH arrangerte filmvisning på Vika Kino etterfulgt av en panelsamtale med Sophie Elise, Une Bastholm og regissøren bak filmen, Peter Carr. Filmen viste norske hvalers dødskamp for første gang, noe som også fikk oppmerksomhet i media. En rekke kjendiser og influensere deltok på filmvisningen, og bidro til å spre oppmerksomhet rundt hva hvalene utsettes for. Her kan du lese mer om dokumentaren WhaleWash og selv se filmen. 

NOAH sendte senere også inn høringssvar til næringskomiteen hvor vi argumenterte mot å ta hval inn i fiskeeksportloven for å forhindre utvidet markedsføring av hvalkjøtt – og ble hørt.

I 2023 lanserte NOAH også en egen nettside for å se informasjon om hvalene og om hvalfangsten. Siden Stopphvalfangst.no finner du her.

NOAH arbeider for at det skal bli enklere å hjelpe havpattedyr

NOAH har jobbet for å beskytte hvithvalen Hvaldimir siden han dukket opp i Norge i 2019. I løpet av 2023 har NOAH samarbeidet tett med organisasjonen OneWhale, og har fulgt hvithvalen Hvaldimirs reise langs norskekysten. NOAHs veterinærer har fulgt opp Hvaldimirs helse, og NOAHs fagmedarbeidere har hatt løpende dialog med myndighetene.

Klimaendringer gjør at flere havpattedyr kan drives på vandring og dukke opp på nye steder i verden. Hvalrossen Freyas skjebne fortalte oss at lovene i Norge som skal beskytte havpattedyr mot å bli tatt livet av, er mangelfulle og ikke i tråd med kravene i Bernkonvensjonen. Og på hvithvalen Hvaldimir på sin side, har han vist oss at lovverk for å hjelpe havpattedyr ikke finnes i Norge. NOAH har i 2023 sendt innspill til havressursloven, og bedt om at det gjøres endringer slik at det skal bli enklere å hjelpe havpattedyr som Hvaldimir og Freya.

Flere helsekostforretninger, dyrebutikker og apotek kutter ut selolje

NOAH har fortsatt vår kampanje for å få stoppet salget av selolje. Flere og flere dropper salg av selolje etter press fra NOAH. Store aktører som Life, Vita, Sunkost, Kinsarvik, og XXL har sluttet å selge selolje etter å ha blitt kontaktet av NOAH. Dersom ingen butikker lengre vil selge selolje, finnes det ingen grunn til å fortsette selfangst!Her kan du lese mer om vår kampanje mot selolje, og om hvordan du kan bidra.

Vi fortsetter kampen for rovdyrene

Samtlige av de store rovdyrene som lever i Norge er truet, og NOAH har viet nok et år til å kjempe for sterkere vern av disse dyrene. NOAHs fagmedarbeidere har sendt over 100 brev og klager på skadefellingstillatelser, kvoter for lisensfelling, og kvotejakt for å forhindre at myndighetene fortsetter sin utrydningspolitikk.

NOAH har også tatt flere saker til retten i 2023. Blant annet kom vår sak mot statens skyting av ulveflokkene i Letjenna-reviret opp i Høyesterett. NOAH vant i 2022 mot staten i både tingretten og lagmannsretten. Dessverre var ikke Høyesterett enige med dommerne fra tingretten og lagmannsretten.

I Høyesterett vant staten. Men Høyesterett argumenterte nærmest ikke mot lagmannsretten. Tvert imot var Høyesterett enig i at regjeringens begrunnelse for å skyte ulv var svak og generell, og at det kreves en konkret begrunnelse for å gjøre unntak fra vern. Høyesterett var også enig i at man ikke kunne begrunne skyting av ulv kun ut fra bestandsmålet. Ut ifra disse logiske forutsetningene konkluderte imidlertid Høyesterett fullstendig ulogisk at regjeringens vedtak tross dette var gyldig – siden man jo var over bestandsmålet.

NOAH mener rettssystemet med denne dommen har gitt myndighetene en blankofullmakt til å omgå lovbestemmelser om vern av truede dyr. Les mer om NOAHs rettssak for ulvene her.

Foto: Roger Brendhagen

NOAH kjemper videre for ulvene, og har blant annet klaget inn norske myndigheters nedskyting av ulvene til Bernkonvensjonen og venter på at klagen skal behandles i konvensjonens sekretariat.

I fjor sommer tok NOAH en annen sak til retten etter at staten gjorde vedtak om å skyte en bjørnemor med to små unger. I samarbeid med Foreningen Våre Rovdyr, gikk vi til midlertidig forføyning – noe som førte til at bjørnefamilien fikk leve.

NOAH har sammen med flere andre organisasjoner sendt brev til Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet der vi samlet uttrykker stor bekymring over utviklingen i norsk rovdyrpolitikk.

Kampanje mot fyrverkeri nytter!

NOAH har de siste årene trappet opp vår kampanje for et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri. Nesten 30 000 mennesker har signert vår underskriftskampanje for et forbud. Mange har også engasjert seg i vår forbrukerkampanje og bistått ved å oppfordre butikker til å ikke selge fyrverkeri. Store kjeder som Bauhaus og Plantasjen har droppet salget i etterkant av NOAHs kampanjer.

En undersøkelse fra 2023 gjort på vegne av  Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO) viser at hele 65 % av befolkningen mener det er riktig å forby privat fyrverkeri på nyttårsaften. NOAH håper 2024 blir året vi endelig kan sette punktum for fyrverkeri som plager og skremmer dyr. Les mer om hvordan du kan bidra til et forbud mot fyrverkeri.

NOAH kjemper for forbud mot intensiv kyllingoppdrett

Intensiv kyllingoppdrett er et av verdens største dyrevelferdsproblemer. NOAH har over mange år arbeidet for å få myndighetene til å ta grep i denne næringen. Etter flere grusomme avsløringer fra Sverige i løpet av 2022 økte fokuset på velferdsproblemene knyttet til den mest intensive kyllingrasen, Ross 308.

NOAH hadde en rekke innspill i media om lidelsene som ligger bak kyllingproduksjon, og satte blant annet fokus på myten om “saktevoksende kylling”. NOAH mener et forbud mot den mest intensive rasen Ross 308 er en nødvendig start. Men det er ikke nok for å stanse de enorme lidelsene i kyllingindustrien. Det finnes ingen «saktevoksende» kyllinger. Det finnes ingen måte å drive «dyrevennlig» slaktekyllingproduksjon, fordi intensiv kyllingindustri har iboende dyrevelferdsproblemer nettopp fordi hele ideen er å skape en fugl som er for stor for sitt eget beste.

Flere politikere tar nå til orde for et forbud mot bruk av Ross 308, og Nortura har lovet utfasing. NOAH mener man ikke kan overlate dette til næringen selv, og vil fortsette å jobbe for at myndighetene får på plass et slikt forbud.

Endelig forbud mot jakttrening på tamfugler

I årevis har NOAH kjempet for å få slutt på oppdrett og utsetting av tamfugler for at jakthunder skal trenes på dem. Fuglene lider både under oppdrett, transport og trening – og dør en lidelsesfull død i naturen fordi de ikke er i stand til å finne mat eller utføre annen naturlig adferd. Tamfugler rett og slett dumpes i naturen – og i tillegg stresses de ved at jakhunder trenes på dem.

NOAH mener dette i alle år har vært i strid med dyrevelferdsloven, og i 2022 vant vi frem i rettssalen. Men i 2023 søkte jaktklubbene igjen om å få fortsette å plage fugler på denne måten. Miljødirektoratet sa nei, men Klima- og miljødepartementet  hadde sakene til behandling lenge. I oktober 2023 kom endelig svaret – og departementet setter stopp for denne type utnytting av fugler.

Dette betyr en endelig seier for NOAH og fuglene – og Birdlife for som også har engasjert seg i saken.

Piggtråd ble fjernet i flere kommuner etter oppfordring fra NOAH

Piggtråd i naturen kan være til skade for både dyr og turgåere. Bruk av piggtråd for å regulere dyrs ferdsel er ulovlig – likevel finnes det mye rester av piggtrådgjerde i naturen. NOAH sendte ut brev til kommunene med oppfordring om å fjerne dette ved hjelp av tilskuddsordninger. Flere kommuner har nå innført dette! Du kan lese NOAHs brev om piggtråd her.

Bildet viser en hare i vinterdrakt som sitter i lyng et stykke unna fotografen.
Foto: NOAH

Tusen takk til alle som har vært med gjennom 2023 og gjort alt dette arbeidet mulig! Vi setter stor pris på alle som vil være med å bidra til at NOAH i 2024 kan utrette mer for dyrene enn noen gang. Følg oss gjerne på sosiale medier for daglige oppdateringer.

NOAH jobber hardt for å motvirke utnytting og mishandling av dyr, MEN VI TRENGER DIN HJELP.