Hva NOAH har oppnådd i 2020

2020 var et annerledes år for oss alle, også for NOAH, og for dyrene. Som flere nye virus, har også Korona-viruset sin bakgrunn i industriell utnytting av dyr, derfor har NOAH blant annet i 2020 har stor fokus på å spre informasjon om hvordan industrielt husdyrhold truer den globale folkehelsen.

Mange dyr har lidd overlast som følge av korona. Blant annet protesterte NOAH heftig da Fiskeridepartementet meldte at de skulle lempe på kravene for å delta på selfangsten, og la selfangsten foregå uten dyrevelferdsinspektører.  NOAH reagerte også da Mattilsynet varslet færre tilsyn, og landbruksdepartementet ville endre reglene for slaktetransporten, uten hensyn til dyrene.

Men 2020 har også vært et år med flere seire for dyrene, og nedenfor kan du lese mer om hva NOAH har oppnådd i løpet av 2020.

Endelig dyrepoliti i HELE Norge!

NOAH fikk i 2015 gjennomslag for kravet om dyrepoliti i Norge, og et prøveprosjekt ble igangsatt. Etter igangsettelsen erfarer vi at kriminalitet mot dyr har fått høyere prioritet, og flere saker oppklares. Både Mattilsynet og politiet ønsket å utvide ordningen til hele landet. NOAH har jobbet hardt for at dette skal bli realitet.  Du kan lese mer om NOAHs arbeid for dyrepoliti her.

Vi har hatt en rekke politiske møter, mobilisert opinionen og presset på for at alle politidistrikter skulle få en dyrepolitienhet. Da statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem var det ingenting om dyrepoliti der – NOAH henvendte seg til alle i justiskomiteen og ba om at det skulle inn, vi samlet også underskrifter i løpet av høsten for at det skulle skje – og ved endelig budsjett hadde Stortinget lagt til at penger til alle distriktene skulle inn i budsjettet. NOAHs krav om realisering av dyrepoliti i hele Norge har fått massiv støtte, og over 30 000 mennesker signerte kampanjen i løpet av et par måneder. Det er bra at Stortinget har tatt appellen om dyrepoliti på alvor, og nå realiserer dyrepoliti i hele Norge. Dette er et viktig løft for å oppklare enda flere saker hvor dyr lider overlast.

Om du ikke har signert vår kampanje for dyrepoliti og strengere straffer kan du gjøre dette her 

Hundeloven endres!

Allerede da dagens hundelov ble vedtatt i 2004, advarte NOAH om at rettsvernet til hund og eier var for svakt. Siden den gang har NOAH arbeidet for å få loven endret. Veien mot en ny hundelov har vært lang. NOAH har i årene siden 2004 engasjert seg for en lang rekke familiehunder, blant de mest kjente sakene er hunden Bamse, og hunden Bob. I over 15 år har NOAH engasjert seg for hunders rettsvern. I tillegg til politisk arbeid, en rekke innspill og møter med politikere, justisdepartementet og landbruksdepartementet har NOAH arrangert to store markeringer for hunders rettsvern, og har samlet inn over 60.000 signaturer for å kreve en ny hundelov.

Oktober 2020 kom endelig Landbruks- og matdepartementet med nyheten NOAH og dyrevenner i Norge har ventet på i årevis – loven skal endres! Departementet melder at de vil igangsette arbeidet med et endringsforslag, som så vil sendes på høring våren 2021. En høring betyr at det åpnes for at både organisasjoner, privatpersoner og andre som har interesse av hundeloven kan sende inn sine innspill, og si sin mening om endringsforslaget. Deretter vil departementet gjennomgå disse innspillene, og eventuelt endre på forslaget som ble lagt på høring, før dette til slutt fremmes som lovproposisjon på Stortinget. Departementet opplyser om at de tar sikte på å kunne fremme en lovproposisjon til Stortinget våren 2022. Om du vil vite hva NOAH mener bør endres i hundeloven kan du lese hele vårt innspill til lovendringen her.

Et skritt nærmere forbud mot fyrverkeri

I mange år har NOAH satt fokus på de store konsekvensene fyrverkeri har for alle dyr. Ikke bare påvirker det familiedyrene våre, som vi kan skjerme så godt vi kan, men det påvirker også alle dyrene i landbruket, og ikke minst de ville dyrene.

NOAH har i årevis sendt ut brev til alle landets kommuner med oppfordring om å forby privat oppskytning av fyrverkeri. I løpet av 2020 har stadig flere privatpersoner engasjert seg for et forbud, og en rekke kommuner har begynt arbeidet med å se på muligheten for å tilrettelegge for dyrevennlige alternativer til fyrverkeri. Les mer her. om hvordan fyrverkeri påvirker dyrene, og hvordan NOAH jobber for et forbud. Se også vår film om fyrverkeri her.
Om du ikke har signert kampanjen kan du gjøre dette her! 

Forbud mot jakthundtrening på dyr i fangenskap

NOAH har siden 2002 drevet politisk påvirkning for å få lovfestet et forbud mot trening av jakthunder på dyr i fangenskap. Denne type hijakttrening er i strid med dyrevelferdsloven, som sier at dyr skal “beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger”. At hijakttrening ikke er forenelig med lovverket, har fått støtte fra blant annet Rådet for Dyreetikk, Veterinærmyndighetene og i senere tid også Mattilsynet. Til tross for at dette allerede burde anses ulovlig, har det frem til nå vært utført mange slike kurs i full offentlighet, arrangert blant annet i regi av Norsk Kennelklub.

Da en ny viltforskrift ble lagt ut på høring sendte NOAH et omfattende innspill der blant annet et forbud mot trening på dyr i fangenskap var et viktig tema. 1. april 2020 ble NOAHs høringssvar tatt til følge på dette punktet, og hijakttrening blir endelig forbudt ved lov! En stor seier for dyrene! NOAH mener det fremover vil være naturlig for myndighetene og også se nærmere på de kritikkverdig forholdene i selve hijakten, som denne treningen er ment for, som i enda større grad påfører dyrene stress og lidelse!

Du kan lese mer om forbudet og NOAHs arbeid i denne artikkelen.

NOAH samler inn 150 000 underskrifter for dyrene

I løpet av 2020 lanserte NOAH en rekke underskriftskampanjer for dyrene. Å signere kampanjer er en enkel måte å gi sin stemme til dyrene. Underskriftskampanjer er også gode virkemidler for å vise politikerne at vi er mange som bryr oss om disse sakene, og mange som engasjerer oss for endring for dyrene. Totalt har NOAH samlet inn over 150 000 signaturer for ulike saker med betydning for dyrene siden sommeren 2020!

Gjennomslag i ny viltforskrift

I oktober 2019 sendte Miljødirektoratet en ny viltforskrift på høring, som skulle “modernisere” og “harmonisere” flere av forskriftene under viltloven om “innfanging, uttak, oppdrett og hold av vilt”. Forskriften var imidlertid svært kritikkverdig på mange punkter, og etter NOAHs syn i strid med både dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.

Det ble blant annet foreslått å tillate oppdrett av ville dyr, som rever, for trening av hihunder, med den eneste begrunnelse at noen jegermiljøer hadde “fremmet ønske om at slik aktivitet kan bli lovlig”. Det ble også foreslått at veterinærer ikke skulle kunne rehabilitere ville dyr uten å først søke kommunen om tillatelse. I praksis ville da selv ikke veterinærer få utøve sin yrkesplikt og behandle ville skadde dyr uten å først søke om det, ikke engang om de kom over et skadd dyr selv. I førsteutkastet ble det foreslått at kommunen kunne gi tillatelse til innfanging og oppdrett av en rekke dyr i fangenskap, blant annet elg, rådyr, rype, og hare.

NOAH skrev et omfattende innspill og protesterte mot alle disse punktene. Da den endelig forskriften ble presentert var samtlige punkter fjernet. Det ble dermed forbudt å trene jakthunder på rev og andre dyr i fangenskap, veterinæren kunne fortsatt rehablitere ville dyr, og det ble ikke åpnet for at kommuner kan gi tillatelse til innfanging av elg, rådyr, rype og hare.

Les mer om den nye viltforskriften, og om NOAHs arbeid her.

Filmlansering: «Faktisk lovlig: et innblikk i grisens liv.»

Industrielt husdyrhold påfører dyr store lidelser, og går på tvers av deres helt grunnleggende behov. Likevel får produksjonsdyrene ofte kun offentlig oppmerksomhet når det er begått lovbrudd mot dem. Få mennesker tenker på at de fullt lovlige landbrukspraksisene påfører dyrene like mye lidelse. Griser «bedøves» med CO2 – noe som fører til sterk angst og kvelning. Dyrene er stengt inne på trange arealer, hvor det er uunngåelig at de sloss og skader hverandre. 25% av norske purker har alvorlig magesår på grunn av den intensive driften. Dette bortforklares av myndigheter, og faktiske forhold skjules fra forbrukerne.

NOAH ønsket å sette fokus på hva griser kan utsettes for helt lovlig, og lanserte derfor en dokumentarfilm med materiale fra norske gårder. Du kan se hele dokumentarfilmen her. 

NOAH stopper kriminalitet mot dyr

De siste årene har NOAH anmeldt over 100 lovbrudd mot dyr hvert år. I 2020 anmeldte NOAH 109 saker. En rekke av sakene omhandler grov vold mot hunder og katter, blant annet anmeldte NOAH en sak der en katt ble funnet knivstukket over 50 ganger. NOAH anmeldte også saken der en måke ble funnet fastlimt til bakken – måker og katter er dessverre fortsatt blant de dyrene som oftest utsettes for lovbrudd og vold, og NOAH har blant annet løftet dette i 2020 med innlegg om respekt og hensyn til måker, sendt til alle landets lokalaviser.

I høst ble dyrevenner i Norge rystet av avsløringen av et omfattende nettverk som hadde utsatt en rekke hunder for grove seksuelle overgrep i en årrekke. NOAH anmeldte de hovedmistenkte for å kunne ha mulighet til å følge opp saken av hensyn til dyrene. Noen av de siktede er mistenkt for å ha begått overgrep i over 20 år.  Saken kommer opp i retten i løpet av 2021, og NOAH vil selvsagt følge den tett.

En sak NOAH har fulgt tett i mange år og anmeldte i 2018, førte i 2020 endelig til fengselsstraff for gjerningspersonen. Da NOAH først anmeldte ble saken henlagt av politiet pga. manglende kapasitet. Heldigvis fikk NOAH medhold i vår klage på henleggelsen, og saken ble tatt opp på nytt. Mannen drev med oppdrett og salg av hunder, og hadde i en årrekke grovt vanskjøttet hundrevis av hunder, og en rekke andre dyr.  Les mer om denne saken her.

Spredd informasjon om konsekvensene av dyreindustrien.

NOAH har brukt året på å løfte frem dyrene i kjøttindustrien. Koronapandamien er bare en av mange pandemier som har sin opprinnelse i dyreindustrien, og NOAHs leder Siri Martinsen har satt fokus på dette i en rekke kronikker blant annet i Aftenposten , Dagsavisen, og Dagbladet.  NOAH holdt  innlegg om pandemier og kjøttindustrien under årets Dyreetikkkonferanse.

NOAH har også spredt informasjon om norsk landbrukspolitikk og dyrene i landbruket i Norge, blant annet i vårt webinar om jordbruksoppgjøret.

Kampen for ulvene

I løpet av 2020 har NOAH jobbet tett med vårt søksmål mot staten for skyting av ulv innenfor ulvesonen. I april ble stevningen levert, og saken forventes å komme opp i løpet av første halvdel av 2021. Du kan lese mer om NOAHs rettssak for ulvene her, og også støtte rettssaken med en donasjon!

I løpet av året klaget også NOAHs jurister på felling av ulv, både innenfor og utenfor ulvesonen. NOAHs klage på felling innenfor sonen resulterte i at 3 av flokkene fikk beholde livet. Selv om 3 flokker fikk leve er det enda uakseptabelt at det åpnes for skyting av ulv innenfor sonen, og 2 hele ulvefamilier mistet livet i løpet av vinters ulvejakt.

Da korona satte stopper for muligheten til å arrangere store demonstrasjoner slik NOAH har gjort tidligere år ble det i stedet blant annet startet underskriftskampanje, og i løpet av kort tid hadde 25 000 mennesker signert kravet om stans i ulvejakten. NOAH overleverte signaturene til klima- og miljødepartementet i november.

NOAH har også arrangert webinar om ulv i Norge, der vi blant annet inviterte til media til debatt om hvordan mediene påvirker politikk og holdninger til ulv i Norge. Klima- og miljøminister Sveinung Rotevant deltok også. Se hele webinaret om ulv i Norge her.

Påvirket partiprogrammer

Å få gjennomslag for dyrevennlig politikk er et av NOAHs viktigste arbeidsområder, derfor har vi hvert år en rekke møter med politikere, komiteer og departementer for å fremme dyrenes interesser.  NOAH gir også hvert år innspill til alle partienes programmer. I 2021 blir dette spesielt viktig siden dette er et år med Stortingsvalg!

Vil du støtte oss så vi kan få til enda mer for dyrene?
Bli månedsgiver!