Hva har NOAH oppnådd i 2015?


Uten navn

NOAHs arbeid førte til en rekke seiere for dyrene i 2015. Dyrs rettsvern og pelsdyroppdrett er to av sakene NOAH har jobbet svært mye med gjennom året, og samtidig de to sakene hvor flest seiere har blitt nådd – noe som viser at arbeidet nytter! Her er en oppsummering av de viktigste sakene NOAH har oppnådd i løpet av det siste året.

Dyrepoliti i flere politidistrikter

I løpet av 2015 har NOAH holdt seminarer og innlegg, hatt møter med en rekke politikere, jurister og andre aktuelle aktører, samt forsvart viktigheten av å øke dyrs rettsvern og å få på plass et eget dyrepoliti i mediene – og arbeidet har resultert i flere store seire dette året. I januar kom det frem at det skulle bli et prøveprosjekt med dyrepoliti i Sør-Trøndelag, og øremerkede midler til dette ble lagt frem i april. Samtidig ble det publisert en rapport om kriminalitet mot dyr, hvor det kom frem at NOAH er den organisasjonen/institusjonen som har meldt flest dyremishandlingssaker til politiet de siste årene. I 2015 politianmeldte og fulgte vi opp 111 saker.

NOAHs arbeid for dyrepoliti har ført til flere siere i 2015.
NOAHs arbeid for dyrepoliti har ført til flere seiere i 2015.

NOAH var inviterte da Norges første dyrepolitienhet ble lansert i Trondheim 21. august, og bare to måneder senere kom nyheten om at Oslos nye byråd vil gå inn for å etablere et dyrepoliti i hovedstaden. Dyrepoliti i Oslo var ett av forslagene NOAH spilte inn til byrådsforhandlingene, og vi vil jobbe videre for at forslaget blir endelig vedtatt. En måned senere kom den gledelige nyheten om at også Rogaland politidistrikt vil få en egen enhet i politiet som skal prioritere kriminalitet mot dyr, og 3,9 millioner kroner har blitt satt av til dette formålet i statsbudsjettet for 2016. Da enheten i Sør-Trøndelag ble lansert sa NOAH klart fra om at kompetansen trengs over hele landet, og at det haster. Politikerne lyttet til dette, og satt av midler til en enhet til i 2016. De nye dyrepolitienhetene er en stor seier i NOAHs arbeid for å øke dyrs rettsvern, og vi vil fortsette å jobbe for et landsdekkende og permanent dyrepoliti.

Flere kommuner sier nei til eksotiske dyr i sirkus

NOAHa arbeid fører til at stadig flere kommuner tar avstand fra bruk av eksotiske dyr i sirkus.
NOAHs arbeid fører til at stadig flere kommuner tar avstand fra bruk av eksotiske dyr i sirkus.

NOAHs kampanje for lokale forbud mot eksotiske dyr i sirkus har fortsatt gjennom 2015, og i løpet av året har syv nye kommuner vedtatt at de ikke lenger skal leie ut kommunal eiendom til sirkus som bruker eksotiske/ville dyr. At stadig flere kommuner ikke ønsker sirkus med elefanter og andre eksotiske dyr velkommen er kanskje noe av grunnen til at verken Arnardo eller Merano har valgt å turnere med eksotiske dyr i 2015 – en historisk seier!

Økt engasjement mot pelsdyroppdrett

NOAH blåste liv i den etiske debatten rundt pelsdyroppdrett, da vi utfordret de ulike trossamfunnene i Norge til å ta stilling til hva deres lære sier om det å holde rev og mink i bur for pelsproduksjon. Resultatet var at både Den Norske Kirke, Det Mosaiske Trossamfunn, Islamsk Råd Norge, Unge Sikher og Buddhistforbundet uttalte at pelsdyroppdrett ikke er etisk forsvarlig – les mer om dette her. NOAHs initiativ førte også til et dyrevernseminar på Kirkens Hus og en lang rekke mediesaker, inkludert en egen programserie på NRKs Verdibørsen.

Tusenvis av mennesker over hele landet viste sin motstand mot pelsdyræringen lørdag 14. november. Foto: Martien
Rekordmange mennesker møtte opp i NOAHs Fakkeltog mot pels 2015 for å vise sin motstand mot pelsdyrnæringen. Foto: Martine Petra Hoel.

NOAHs arbeid overfor motehus ga et viktig resultat i sommer, da det ble kjent at et av verdens største motehus, Hugo Boss, har bestemt seg for å droppe all bruk av pels, etter overbevisning fra Fur Free Alliance – hvor NOAH er aktivt medlem. Vi har også fått flere motebutikker med på våre pelsfrie lister, i tillegg til at 200 kjendiser nå har uttalt seg mot pels på NOAHs liste over pelsfrie kjendiser.

NOAHs underskriftskampanje mot pels rundet i august 100 000 signaturer, noe som gjør dette til en av de mest vellykkede underskriftskampanjene i Norge noen sinne. Signaturene vil være et nyttig verktøy i NOAHs arbeid overfor politikerne fremover, og kan fremdeles underskrives her.

Gjennom året har NOAH vært i kontakt med og hatt møter med en lang rekke politikere, både lokale og nasjonale, angående pelsdyroppdrett. Gleden var derfor stor da det ble klart at politikerne hadde lyttet til ett av NOAHs forslag – en stor del av subsidiene til næringen forsvinner fra budsjettet for neste år.

Lørdag 14. november ble NOAHs Fakkeltog mot pels arrangert for tolvte år på rad – og igjen var det oppmøterekord. Fordelt på hele 24 byer landet rundt, møtte nærmere 8000 mennesker opp for å vise sin motstand mot pelsdyrnæringen, i det som har blitt Europas største markering for dyrs rettigheter. Les mer om fakkeltoget her.

Siri Martinsen foran EU-parlamentet i forkant av rapportlanseringen torsdag.
NOAHs leder Siri Martinsen lanserte rapporten «Nordic fur trade – marketed as responsible business» i EU-parlamentet i oktober 2015. Rapporten kan leses her.

NOAH har også satt internasjonalt fokus på norsk pelsdyroppdrett dette året. Sammen med den finske dyrevernorganisasjonen Animalia har NOAH skrevet en ny rapport om nordisk pelsindustri, som ble lansert i Europaparlamentet i Brüssel den 15. oktober. Rapporten ”Nordic fur trade – marketed as responsible business«, som gir et spesielt innblikk i norsk og finsk pelsindustri, vil informere internasjonale forbrukere, motebransje og politikere om forholdene på bl.a. norske pelsfarmer, og vise at påstandene som ”etisk” produksjon står i sterk kontrast til virkeligheten. Rapportlanseringen har fått stor internasjonal oppmerksomhet, og ble omtalt i flere utenlandske aviser. NOAH og Animalia hadde også hatt kronikk om nordisk pelsdyroppdrett og rapporten publisert i EU-avisen, Euractiv, som leses av en rekke europeiske politikere.

Dette året har vi ferdigstilt tre nye nettsider for pelskampanjen med oppdatert informasjon, som vi anbefaler alle å besøke: pelsut.no, motemotpels.no og kjendisermotpels.no

Hunden Bamse får leve

DSC_0598
NOAHs markering for Bamse og alle hunders rettsvern.

NOAH har gjennom 2015 arbeidet med en rekke saker hvor hunder har blitt dømt til døden på svært tynt grunnlag, og forsøkt å redde livet til flere av disse dyrene ved å bistå deres eiere i saksgangen. En av disse sakene er avlivingsvedtaket på hunden Bamse, som ble gjort på grunnlag av at naboene mislikte han. NOAH har hatt kontakt med Bamses eiere fra starten av, og deltok i ankerettssaken mot han. I august holdt NOAH en markering for Bamse og alle hunders rettsvern foran Stortinget, med fokus på endring av Hundeloven som gjør hunder og deres eiere nærmest rettsløse hvis noen klager på dem. Blant appellantene var politikere fra FrP og MDG, som støtter NOAHs krav om endring av denne loven. Høsten 2015 ble det klart at Bamse får leve – en viktig sier for både Bamse og hans eiere, og for NOAHs arbeid med slike saker fremover.

Økt fokus på spesielt uetiske metoder for rovdyrjakt

rri
NOAH har i 2015 satt fokus på spesielt uetiske jaktmetoder på rovdyr. Bildet viser plotthundjakt på bjørn.

NOAH har gjennom året satt fokus på flere av de mest uetiske formene som jakt som foregår på rovdyr – som plotthundjakt, hijakt og båsfangst – og fått flere til å komme på banen angående dette. F.eks. skrev Mattilsynet på oppfordring fra NOAH et høringssvar til klima- og miljødepartementets høring om endring i regelverk for jervejakta, hvor det ble understrekt at dyrevelferden er det viktigste å ta hensyn til under jakta. NOAH har klaget inn en rekke saker om rovdyrjakt og høye jaktkvoter, i tillegg til å anmelde saker om ulovlig jakt. NOAH har vært en tydelig stemme for rovdyrene i media – og har bl.a. debattert ulvejakt på TV hvor større fokus på ulovlig jakt sto i sentrum. NOAHs fokus på kriminalitet mot dyr er også viktig for rovdyrene – da de er offer for ulovlig jakt, og ikke minst skadeskyting og særlig uetiske holdninger. Også Økokrim har nylig understreket de dyreetiske problemene i miljøer som driver rovdyrjakt. NOAH har også fremmet rovdyrenes sak overfor politikerne, og understreket viktigheten av et holdningsskifte hvor fokus dreies over til stolthet over ville dyr og vern av dyrene, og hvor viktig det er at politikere snakker om dette offentlig. I begynnelsen av 2016 inviterte Stortingets naturverngruppe til et svært positivt seminar om rovdyr på Stortinget. De store rovdyrene vil stå sterkt i fokus hos NOAH i året som kommer.

Avlivingsparagrafen fjernes

NOAH, sammen med omplasseringsforeningene Solplassen og FOD og Miljøpartiet De Grønne, fikk i 2015 fortgang i kravet om endring av §32 i dyrevelferdsloven. Paragrafen forhindrer vanskjøttede dyr fra å kunne omplasseres uten «eiers» samtykke, og en person som følge av mishandling blir fratatt dyret sitt kan dermed få bestemme om dyret skal få leve videre eller ikke. NOAH har arbeidet med denne saken lenge, og fikk i september 2015 beskjed om at saken endelig skal sendes på høring. Initiativet har allerede fått bred støtte, og vi regner med en endelig endring av paragrafen i løpet av 2016. Les mer om saken her.

NOAHs klager redder ville og hjemløse dyr

Skjermbilde 2016-01-04 kl. 16.28.13
NOAH har klaget på en rekke fellingstillatelser i 2015, og flere av klagene har resultert i at dyrene fikk leve. Foto: Tommy Solberg.

NOAH fremmer alltid konfliktdempende og forebyggende tiltak dersom ville dyrs interesser kommer i konflikt med menneskers – og har gjennom 2015 klaget på en rekke tillatelser som blir gitt til å skyte dyr i slike situasjoner. Et eksempel på en slik sak NOAH har klaget på i 2015 er en fellingstillatelse gitt til et kirkeråd, til felling av ekorn som holder til på kirkeområdene. Ekornene fikk som følge av NOAHs klage leve. NOAH har også klaget på planlagte masseavlivinger av hjemløse katter – blant annet anmeldte vi i sommer Sula kommune for en slik planlagt masseavliving. Kattene ble til slutt reddet og omplasserte istedenfor.

Delseier i arbeidet for å stanse militærets operasjonsforsøk på griser

I forbindelse med arbeidet i Forsøksdyrutvalget har NOAH engasjert seg spesielt i militærets operasjonsforsøk på griser. NOAH vant frem både i FDU og i Mattilsynet i at disse forsøkene ikke var godt nok begrunnet. Men da militæret valgte å utføre disse på egen instituasjon istedenfor i felt – og dermed unngikk å sende søknad til FDU – fikk de likevel mulighet til å fortsette. Nå må forsøkene godkjennes av Mattilsynet fremover og NOAH vil følge opp saken, og arbeide for at alternativer skal brukes slik det gjøres i mange andre land.

NOAH har i flere år gjennom vår dyrevernrepresentant i Forsøksdyrutvalget kjempet for at færrest mulig dyr blir utsatt for stressende eller smertefulle forsøk, helt til utvalget ble lagt ned i juni 2015. Med skifte i forvaltningen poengterte NOAH overfor politikerne viktigheten av å fokusere på alternativer til dyreforsøk og å sørge for at ingen aspekter av den nye forvaltningen stiller dyrene i en dårligere situasjon. NOAH vil fortsette å tale forsøksdyrenes sak og å klage på unødvendige dyreforsøk til Mattilsynet, som nå har tatt over ansvaret.

Flere med på Meatless Monday

Spagetti og bønneboller - en av mange fristende oppskrifter du finner i NOAHs nye oppskrifsarkiv!
Spagetti og bønneboller – en av mange fristende oppskrifter du finner i NOAHs nye oppskriftsarkiv!

NOAH får stadig flere universitetskantiner med på vår Meatless Monday-kampanje, og nesten alle universitetskantiner i Norge promoterer nå sitt vegetariske tilbud på mandager! Dette året har NOAH også lansert nye, flotte oppskriftssider på vår vegetarside Meatless.no. Oppskriftssiden er et samarbeid med flere dyrevennlige matbloggere, hvor nye oppskrifter legges til jevnlig.

Gjennom året har NOAH satt fokus på fordelene ved å velge vegetarisk – både i media og på arrangementer. For eksempel satte NOAH dyrenes ønsker og behov i fokus da nordmenns høye kjøttforbruk var tema i NRK Debatten 29. oktober. NOAHs hovedfokus er på dyrene, men vi setter også fokus på de miljømessige fordelene ved å spise plantebasert. På bakgrunn av NOAHs arbeid for å inspirere flere til å velge vegetarisk ble vi nominert til Oslo miljøpris 2015. Prisen deles ut av Oslo kommune, og NOAH ble nominert for å «inspirere til miljøbevisst matforbruk og redusere indirekte klimagassutslipp knyttet til matproduksjon.»

NOAH har også arbeidet for dyrene i kjøttindustrien på flere måter: Ved å være en motvekt til bondeinteresser som ønsker tilbakeskritt i lovendringer om løsdrift og beite for kuer, har NOAH hittil klart å forhindre tilbakeskritt på dette området, og Mattilsynet har også større fokus på overholdelse av regelverket. NOAH har også deltatt i flere debatter og seminarer med informasjon om dyrenes egentlige hebov og hvordan disse ikke tilfredsstilles innen produksjonen. Når det gjelder fisk har NOAH fremmet en rekke problmestillinger om lovstridige fiskemetoder overfor Mattilsynet og fått medhold i flere saker.

NOAH har spredt budskapet om dyrs rettigheter til enda flere

DSC_0448
NOAHs Vegetarevent 2015: Folk står i kø for å smake deilig dyrevennlig grillmat.

NOAH har også i 2015 arrangert stands og andre arrangementer for å spre budskapet om dyrs rettigheter til enda flere, samt deltatt på rekordmange festivaler landet rundt. Oslo Vegetarfestival, Moldejazz, Tons of Rock, Notodden Blues, Oslo Pride, Månefestivalen, Kongsberg jazzfestival, Skjærgårdsfestivalen, Findings, Vegetarfestivalen i Halden, Trondheim Vegan Fair og Vegansk Julefestival er noen av festivalene vi har deltatt på. I tillegg har vi hatt stand på flere av de politiske partiene og ungdomspartienes landsmøter. NOAH ble også invitert til å ha flere stands under Paul McCartneys konsert på Telenor Arena i juli, for å spre informasjon om vegetarisk kosthold og NOAHs arbeid for dyrene. Bildet er fra NOAHs årlige vegetarevent som ble arrangert i august, hvor Oslo-folk også i år sto i lang kø for å smake på deilig, helvegetarisk grillmat. Les mer om det svært vellykkede vegetareventet her.

NOAH når ut til svært mange mennesker via sosiale medier, og i løpet av 2015 har vi fått 30 000 nye følgere på facebook! Innen året var omme hadde vi hele 132 000 følgere – følgere som leser NOAHs budsdkap, og ikke minst deler våre poster videre slik at de når ut til enda flere. Har du enda ikke invitert vennene dine til å like NOAH på facebook? Gjør det i dag!

NOAH får endelig statsstøtte

gris3
Med statsstøtten vil NOAH bl.a. øke arbeidet for de store rovdyrene og for dyrene i kjøttindustrien.

Endelig! Etter hardt arbeid gjennom mange år fikk NOAH i 2015 gjennomslag for at forskjellsbehandlingen må stoppe og for at NOAHs arbeid for dyrs rettigheter skal inn i statsbudsjettet! Den 22. oktober hold NOAHs leder Siri Martinsen innlegg i næringskommiteen på Stortinget i anledning den manglende støtten til NOAH og dyrevern generelt i statsbudsjettet, og i løpet av året har vi hatt mange møter med politikere angående dette. Den 24. november ble det endelige forslaget til statsbudsjett lansert – og til stor glede er NOAH nå for første gang tidelt 500 000 kroner i støtte for arbeidet for dyrs rettigheter! NOAH vil bruke denne støtten bl.a. på de sakene som urettmessig har hindret oss i å få støtte alle tidligere år; arbeidet for de store rovdyrene og for dyrene i kjøttindustrien. Vi vil også bruke den på den intensiverte innsatsen for pelsdyrene og for økt juridisk vern for dyr.

Vil du hjelpe NOAH med å oppnå enda flere seiere for dyrene i året som kommer? Bli medlem – vi trenger deg!