Pollestad bryter Stortingets løfter om dyrevelferd


Regjeringen setter til side faglige råd og Stortingets løfter, og forkaster dyrevelferdskrav for kuer. NOAH mener det er skammelig at landbruksminister Pollestad konsekvent danser etter næringens pipe på bekostning av dyrevelferd.

Nylig trådte nye krav til lufting av kuer på plass. Kuer som står på bås skal luftes 16 uker i året og få regelmessig mosjon også andre deler av året.

Mosjonskravet for kuer på overtid

Kravene ble innført i 2013, etter at forbud mot båsdrift først ble forespeilet i dyrevelferdsmeldingen fra 2003. NOAH har i lang tid kjempet for å avvikle båsdrift. Allerede i 2004 ble det bestemt at båsdrift skulle forbys, men overgangstiden ble satt til 20 år. Deretter sørget myndighetene for å utsette kravet med enda 10 år. Kravet om lufting var et kompromiss mellom næringsinteresser og Stortingets vilje om at ingen kuer skulle holdes bundet til bås. Nå har landbruksminister Geir Pollestad kastet dette kompromisset ut døren, og overkjørt dyrevernreglene til fordel for næringen bare en uke etter de ble innført.

– Stortingsmeldingen fra 2003 lovet at det skulle bli «løsdrift for alt storfe innen 20 år» – altså innen 2023. Reglene om økt bevegelse for kyr på bås, var et kompromiss fordi næringsinteressene klaget. Det sier seg selv at det å stå fastbundet på bås ikke er forenelig med god dyrevelferd, og det rette ville være at vi for lengst innførte forbud mot båsdrift. Isteden fikk vi en lang overgangstid til nye regler om økt bevegelse innenfor et i utgangspunktet dyrefiendtlig system. Men ved ett pennestrøk har altså 20 års arbeid og gjentatte kompromisser blitt skjøvet til side – og næringen får det som de vil, fordi vi har en landbruksminister som selv er del av denne næringen, uttaler veterinær i NOAH, Siri Martinsen.

Landbruksministeren skroter dyrevelferdskrav

NOAH mener det er uhørt at landbruksministeren uthuler regler som var ment å gi dyr større mulighet til naturlig bevegelse. Kuer som står bundet på bås hemmes i kroppspleie, normal bevegelse og direkte fysisk kontakt med andre dyr, og dette kan føre til stereotyp atferd.

– Det å droppe regler for dyrs rett til mer bevegelse, etter at kravet om løsdrift har blitt utsatt i til sammen 30 år er uholdbart. Båsdrift burde i seg selv vært forbudt for lengst – det samme burde «kutrener» som gir dyr elektrisk støt over ryggen for å «lette renholdet» i båsen. Denne type dyrehold er ikke akseptabelt, og mosjonskravet var et absolutt minstekrav i påvente av at man snarlig avvikler hele båsdriften. Pollestad viser disrespekt for Stortingets vedtak og faglige råd, og viser at han er uegnet til å ta avgjørelser om dyrevelferd fordi han som «standardinnstilling» har å danse etter næringens pipe uansett faglige råd, avslutter Martinsen.

NOAH sender formell protest til LMD og Mattilsynet, og vil arbeide for å hindre at mosjonskravet svekkes.

Vil du bidra til en bedre hverdag for landbruksdyrene?

Bli medlem: