Foto: Jo-Ann McArthur

NOAHs brev om evakuering av dyr ved brann

NOAH ber Landbruks- og matdepartementet om å gå gjennom reglene for brann i landbruket, og at det stettes strengere krav til evakuering av dyr ved brann, sprinkelanlegg der evakuering er urealistisk, samt krav til beredskapsplan.

NOAH har sendt brev til Landbruks- og matdepartementet angående regelverket for brannevakuering i landbruket. Hele brevet kan du lese her:

Evakuering av dyr ved brann

Brann i fjøs er et stort problem i landbruket som rammer mange dyrehold hvert år, og vi hører stadig om dyretragedier der et større antall dyr har blitt brent inne. NOAH mener det fremstår tydelig at regelen om evakuering av dyr ved brann ikke er strenge nok. Det bør være et krav i regelverket om at det skal være mulig enten å evakuere dyr – eller slukke brann ved vanningsanlegg.

NOAH anser sistnevnte som mest realistisk, da mange industrielle husdyrhold har et dyretall som langt overskrider det mulige for evakuering ved brann. Slike anlegg bør derfor være påbudt ved alle dyretall som gjør det urealistisk å evakuere.

De ulike forskriftene for velferd og hold av ulike landbruksdyr stiller krav til brannsikring, brannvarsling, brannslukkingsutstyr og rømningsveier. Reglene stiller krav til at det skal være mulig å evakuere dyr, men det er ikke et krav om at dyr skal forsøkes å evakueres. Det er heller ikke tatt høyde for at det kan være umulig å i praksis evakuere store antall dyr.

NOAH viser til praksis ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) for å underbygge at evakuering anses «umulig», og at brannplanen derfor er å la dyr brenne inne. NOAH fikk tips fra studenter om at det ved NMBU henger branninstruks på veggene på Senter for husdyrforsøk med teksten «Gris, fjørfe og pelsdyr skal ikke evakueres». På spørsmål om NMBU sin instruks ved evakuering av dyr ved brann, fikk en student dette svaret fra seksjonssjef ved Ås Gård/Senter for husdyrforsøk (navn oppgis ved forespørsel), 18. mars 2019:

«Årsaken til at det ikke gjennomføres evakuering av gris er fordi det er nærmest umulig å få disse dyrene til å gå ut av seg selv. Å flytte gris er krevende også i normal drift, f.eks. inn på slaktebilen. En må ha god tid, ikke la seg stresse og bruke lemmer for å lede dyrene ut av bingen og ut av huset. Dette har man ikke tid til i en evakueringssituasjon og hverken våre ansatte eller brannmannskap skal utsette seg selv for livsfare ved å bruke tid inne i en brennende bygning for å prøve å få dyrene ut. Normal praksis når det brenner i grisehus og en ser at det ikke står til å redde er å skyte dyrene fra utsiden. Dette høres kanskje brutalt ut, men som sagt skal ikke menneskeliv settes i fare for å redde grisen.
Årsaken til at fjørfe og pelsdyr ikke evakueres er at det ikke finnes noen trygg måte å evakuere dem på – det finnes ikke noen måte å samle dyrene på etter at de er kommet ut av huset. Dermed er det stor fare for at dyr rømmer og deretter dør i skogen. Så ved brann hvor bygningen ikke er til å redde, vil dyrene brenne inne. Alternativet er dessverre at de dør i skogen etter noen dager og det ønsker vi heller ikke.
Heldigvis har vi et bra brannvarslingsanlegg her på Ås gård med direkte forbindelse til brannvesenet og de er her på få minutter. I tillegg er bygg og elektrisk anlegg nytt og det gjøres årlige kontroller og vedlikehold av alt anlegg. Så vi får gjøre vårt beste i forebyggende arbeid og vi håper av hele vårt hjerte at det aldri brenner hos oss. Jeg kan ikke se for meg noe verre enn å se at et fjøs brenner ned.»

Antallet dyretragedier der hundrevis av dyr brenner inne tyder på at praksisen som foregår ved NMBU også foregår mange andre steder i landbruket. NOAH mener derfor at det er viktig at regelverket setter strengere krav til evakuering av dyr ved brann, med krav om at dyr skal forsøkes å evakueres, for å unngå dyretragedier der dyr brenner inne. For dyreslag som man ikke anser det mulig å evakuere, må det bli pålagt med sprinkelanlegg for å hindre at dyrene brenner levende inne.

NMBU påpeker at det er problematisk å samle dyrene etter at de er evakuert, og bruker dette som et argument for at dyr ikke skal evakueres. Dette er for det første et helt uakseptabelt argument for å la dyr brenne inne, og i strid med dyrevelferdsloven § 4 om hjelpeplikt og § 24 som sier at dyreholder har en plikt til å sikre at dyr beskyttes mot skader og andre farer.

Mattilsynet anbefaler at dyreholdere lager en beredskapsplan, som blant annet bør inneholde en plan for evakuering av dyr.1 NOAH mener at det bør oppstilles et krav i regelverket om at dyreholder skal ha en beredskapsplan klar som blant annet inneholder en plan på hvordan dyr skal evakueres og krav til mulighet for slik evakuering (ev. innhegnet område). I de tilfeller man ikke anser det mulig å evakuere, bør sprinkelanlegg være påbudt.

Denne problematikken er bare en av mange uakseptable sider ved masseproduksjon av dyr. Når et stort antall dyr holdes tett på et sted blir de ekstremt sårbare i krisesituasjoner. Dette er enda et argument som taler for at det er på høy tid å starte utfasingen av industriell masseproduksjon av dyr. Dette er et svært viktig tiltak for å minske risikoen for at dyr lider, i tillegg til at det er et av de viktigste tiltakene som kan gjøres for klima og natur.

NOAH ber herved Landbruks- og matdepartementet om å gå gjennom reglene for brann i landbruket, og at det stettes strengere krav til evakuering av dyr ved brann, sprinkelanlegg der evakuering er urealistisk, samt krav til beredskapsplan.

Vennlig hilsen
NOAH – for dyrs rettigheter
v/
veterinær Siri Martinsen og jurist Malin Prytz.

Foto: NOAH

Vil du støtte NOAHs arbeid for dyr i landbruket? Bli medlem i NOAH!