NOAH reagerer på Næringskomiteen sin budsjettmerknad for statsstøtte

Forrige uke avga Næringskomiteen sin innstilling (Innst. 8 S (2019-2020)) til Statsbudsjettet for 2020. Under Post 70 «Støtte til organisasjoner» har flertallet (AP, SP, Venstre, Høyre, FrP og KrF) lagt inn en merknad som lyder som følger:

«Flertallet mener det er viktig at formålet for bevilgningene over denne posten etterleves og at en ikke gir støtte over denne posten til organisasjoner som ikke støtter opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsettingene.»

Senterpartiet hadde videre lagt inn en tilleggsmerknad under hvor de tolker de overnevnte føringene som at NOAH ikke lengre skal motta statsstøtte, altså at denne settes til null. NOAH reagerer sterkt på Senterpartiets utspill i forbindelse med dette, hvor de mener NOAH på grunn av sine meninger om landbrukspolitikk, «diskvalifiserer» for støtte. NOAH reagerer også på at merknaden kan tolkes som et forsøk på å styre hva organisasjoner «bør» mene. Selv om NOAH er uenig i Senterpartiets tolkning av at formuleringen, reagerer vi sterkt på at politikere i det hele tatt har som intensjon å bruke statsstøtten til å opptre som «tankepoliti» overfor det frivillige organisasjonslivet.

NOAH ønsker uansett å presisere at vi, på tross av de nye føringene i innstillingen, fortsatt er kvalifisert til støtte under post 70. NOAH er for at mennesker skal kunne ta vare på dyr, og har selv omplassert trengende dyr til gode hjem, men vi er selvsagt imot hold av dyr hvor dyrenes interesser ikke respekteres. NOAH er selvfølgelig også for at Norge skal ha landbrukspolitikk – og vi jobber for å endre denne i retning av mer satsing på plantebasert landbruk. Dette er jo også i tråd med nettopp de landbrukspolitiske målsettingene om bærekraftig landbruk, reduserte utslipp av klimagasser, dyrevelferd og selvforsyning.

Vi ser jo at Senterpartiet ønsker å styre organisasjoner bort fra å jobbe for redusert kjøttforbruk, og det later også til at de mener man må «støtte opp om» dyrehold som fører til lidelse for dyr – slik som industriell kyllingproduksjon – for å få støtte. Nå er det ikke dette som står i merknaden, men det er intet annet enn skandaløst om noen politikere prøver å hindre organisasjoner i å jobbe for økt respekt for dyrs behov, og en livsviktig reduksjon i kjøttkonsumet, ved økonomiske virkemidler. NOAHs arbeid for mer plantebasert landbruk og økt respekt for dyr er akkurat det samfunnet trenger i møte med klima- og naturkrisen. Det er ikke noe politikere skal prøve å «dempe» og «legge bånd på.

Når det er sagt, er merknaden i seg selv fullstendig meningsløs, og bidrar negativt til et inntrykk av at statsstøtte er til for å styre hvordan organisasjoner tenker og jobber – at de «belønnes» for å mene det samme som de til enhver tid sittende politikere. Det gir eksempelvis ingen mening at organisasjoner skal «støtte opp om norsk landbrukspolitikk». Det finnes for eksempel partier på Stortinget som ønsker å endre norsk landbrukspolitikk, noe også flere organisasjoner ønsker. Merknaden legger opp til svært brede tolkninger av hvilke organisasjoner som kvalifiseres til å motta støtte og fungerer som sådan som et verktøy til å kunne sile ut meningsmotstandere.

Heller ikke ytringen om dyrehold gir mening – hvilket hold av dyr er det man skal bestemme at organisasjoner skal være for? Skal man støtte opp om hold av ville dyr i fangenskap? Må man støtte opp om hold av kyllinger til kjøttproduksjon eller krokodiller til skinnproduksjon? Hvilke dyr må man være for å holde som familiedyr? Det hadde gitt langt mer mening om setningen hadde vært «støtter opp om etisk forsvarlig dyrehold». Da ville man signalisert at etisk diskusjon om hva som er forsvarlig, og de grunnleggende prinsippene i dyrevelferdsloven bør være viktige verdier for organisasjoner innenfor dette feltet. Så skal selvsagt ikke politikere prøve å styre hvor grensen skal gå for hva det frivillige samfunnet skal tenke og mene om dyreetikk – det strider jo mot selve prinsippet innenfor ytringsfriheten.

Når det gjelder landbrukspolitiske målsettinger – om at landbruksvarer skal være sunne, og at landbruket skal være klima-, natur- og dyrevennlig – har NOAH ingen problemer med at det er kriterier, samtidig som det så klart må gis rom for meningsforskjeller og faglig diskusjon om hva dette innebærer. Hvis ikke, vil Norge begynne å ligne på samfunn som vi ikke liker å sammenligne oss med, og man har trukket vekk hele fundamentet under landbrukspolitikken.

I et fungerende demokrati trenger man et mangfold av organisasjoner som fremmer ulike synspunkter i den politiske debatten. Statlige støtteordninger bidrar til å bygge opp under et slikt meningsmangfold. De politiske målsettingene hos en organisasjon, og hvorvidt noen politikere er enige i de eller ikke bør ikke ha noe å si for hvorvidt en organisasjon får støtte eller ei. Det er skandale om man velger kun å gi støtte til organisasjoner man er enige med. Så lenge LMD og staten for øvrig ønsker å støtte frivilligheten med midler må de sørge for at dette gjøres på en ikke-diskriminerende måte. Bruken av statlige midler bør representere det brede verdisynet i den norske befolkningen. Det finnes svært mange nordmenn som støtter NOAHs sak – nemlig et samfunn der respekt for dyr er en selvfølge.

NOAH håper at stortingspartiene tar denne kritikken til følge i behandlingen av saken. Vi mener at merknaden: «Flertallet mener det er viktig at formålet for bevilgningene over denne posten etterleves og at en ikke gir støtte over denne posten til organisasjoner som ikke støtter opp om dyrehold, norsk landbrukspolitikk eller de landbrukspolitiske målsettingene» burde fjernes i sin helhet, da den i realiteten er innholdsløs, men likevel gir inntrykk av å forlange visse meninger av organisasjoner under ordningen.

De folkevalgte politikerne bør oppfordre til at ulike meninger kommer frem i den politiske debatten, ikke plukke og velge hvilke meninger som skal inngå i den. Om denne merknaden får bestå truer det ikke bare frivilligheten, men også selve grunnmuren i det norske samfunnet, demokratiet og ytringsfriheten.

Hva kan du gjøre?

Send en høflig e-post til dine folkevalgte på Stortinget og be de om å delta i debatten under budsjettbehandlingen, mandag 9.12. Oppfordre de til å tydeliggjøre at merknaden ikke vil/bør virke innskrenkende for organisasjoner som i dag mottar støtte, og at de ikke tolker merknaden slik at organisasjoner som har en annen politiske agenda enn den til enhver tid sittende regjering skal miste sin støtte.

Foto: Eirik Anzjøn/NOAH

Støtt NOAHs arbeid for dyrene,

Bli medlem!