Skuddpremie på rødlista kystsel


Lebesby kommune vil betale inntil 100.000 i skuddpremie for kystsel. Porsanger kommune har en lignende ordning. Både havert og steinkobbe er oppført på den norske rødlista – havert som nær truet og steinkobbe som sårbar.

NOAH har kontaktet Fiskerdirektoratet angående dette, men de kjente ikke til at kystselen er rødlistet og kunne heller ikke si noe om lovligheten av skuddpremie. Fiskeridirektoratet fortsetter derimot å tildele langt høyere kvoter enn det som Havforskningsinstituttet anbefaler. Antall havert som det er gitt fellingstillatelse på i 2008 – 1040 dyr – utgjør nesten en fjerdedel av den anslåtte totalbestanden på 4.400 dyr.

NOAH tar sterk avstand fra skuddpremie som virkemiddel. Skuddpremier kan medføre økt jaktpress, økt fare for skadeskyting og forringet status for dyrearter som urettmessig fremstilles som skadegjørere. NOAH mener ellers at skuddpremie på rødlista arter bør få myndighetene til å våkne.

Norge mangler evne og vilje til å ta vare på dyr og natur. Hver femte art i Norge er truet, og selv rødlista arter får ikke den nødvendige beskyttelse.

Bakgrunnen for skuddpremieordningen er at selen spiser torsk, som også er rødlistet. Men tilbakegangen i torskebestanden må ses i sammenheng med tilbakegangen i en rekke fiskearter de siste årene. Norske fiskere tar årlig over 2 millioner tonn fisk i norske havområder, og flere fiskearter er nå på et historisk lavmål. Bestanden av kysttorsk har ifølge Havforskningsinstituttet avtatt sammenhengende siden 1994, og i 2006 var gytebestanden den laveste som noensinne har vært observert. I tillegg til overfiske på torsk og kollaps i arter som torsken livnærer seg på, har forsøk vist at torsk unnviker fjordområder med lakseoppdrett, en næring som er sterkt ekspanderende langs kysten. Samtidig fortsetter fangsten av torsk på tvers av det internasjonale havforskningsrådets anbefaling om full stans i alt fiske på kysttorsk nord for Stad, i tillegg til stopp i alt fiske av Nordsjøtorsk.

Selen som syndebukk for fiskeriene

Når overfiske fører til kollaps i fiskebestander må man ta et oppgjør med egen rovdrift, i stedet for å vri fokuset over på havpattedyrenes naturlige matuttak. Både havpattedyrene og sjøfuglene er ofre for fiskemangelen, ikke skyld i den. En rekke sjøfuglarter – som lunde, lomvi, krykkje, terne, sildemåse og fiskemåse – er i sterk tilbakegang på grunn av overfiske, og invasjonen av grønlandssel vinteren 1986/87 var forårsaket av matmangel.

Lebesby kommune bør være seg bevisst de negative konsekvensene skuddpremie kan få for selen. Både i form av urettmessig fokus på selen som syndebukk for fiskeriene, og fare for ekstra lidelser under jakta, som i større grad kommersialiseres når det er pengegevinster å hente. Utbetaling av skuddpremie vil ikke endre på den nåværende situasjonen der både torsken og de artene den beiter på er overfisket. Det er her virkemidlene bør settes inn.

Saken er også omtalt i en artikkel i Firdaposten.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.