NOAH-kritikk mot fiskeoppdrett


Miljøorganisasjoner retter nå kritikk mot fiskeoppdrett, og reagerer både på miljøkonsekvensene og de dyrevernmessige sidene ved oppdretten. NOAH har i mange år arbeidet for erkjennelse av at fiskens lidelse også skal telle, og bidrar nå til å belyse lidelsene som skjuler seg i merdene.

Fisk kan føle smerte.

– Fiskene er de dyrene som er mest fremmed for mennesket. De puster i et annet element. Vi forstår ikke deres adferd og deres kommunikasjon. Men det betyr ikke at den ikke eksisterer: Fisk føler smerte, de føler stress og frykt. Men menneskets utnytting av fisk, er basert på en helt annen virkelighet – en virkelighet hvor fisk ikke er levende dyr, men tonn med livløs biomasse. Millioner fisker blir alet opp i oppdrettsanlegg hvor de står tusenvis i trange merder med skader som store kjøttsår eller blottede bukorganer. Fiskeoppdretten er bygd opp på en måte som om det ikke var levende vesener man hadde med å gjøre, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH – for dyrs retttigheter.

I 2004/2005 deltok NOAH i en referansegruppe hos Mattilsynet for å utarbeide strengere regler for fiskeoppdrett. Imidlertid viste det seg vanskelig å komme igjennom muren av næringsvennlige politikere:

– Da reglene ble foreslått etter månedsvis med arbeid fra en bredt sammensatt referansegruppe, ble en rekke forslag bare avvist fra politisk hold: Eksempelvis ble forbud mot å fiske i merd – dvs stresse allerede stresset fisk – feid bort av næringshensyn. Og CO2-«bedøvelse» på fiskeslakteri, som er en meget smertefull prosess, er fortsatt tillatt på ubestemt tid, selv om et prinsippielt forbud mot dette faktisk til slutt fikk gjennomslag. Situasjonen er ikke blitt bedre med hensyn til politikernes inhabilitet i forhold til fiskeoppdrettsnæringen: Det er tydelig at våre politikere i Fiskeridepartementet og på Stortinget ikke tar hensyn til dyrevelferd når det gjelder fisk, men tvert imot er fiskeoppdrettsnæringens forlengede arm. Dette er sterkt kritikkverdig, sier Martinsen.

Martinsen er også dyrevern-representant i Forsøksdyrutvalget, og påpeker et annet stort område hvor fisk lider som følge av oppdrett:

Det er stor forskjell mellom laksen naturlige liv og fiskeoppdrettsanlegget.

– De fleste forsøksdyr i Norge er fisk, og svært mange av dem brukes i smertevoldende forsøk. Hovedgrunnen til dette er fiskeoppdrettsnæringen: Fiskene holdes på en slik måte at sykdom ikke er til å unngå. Men istedenfor å ta problemet ved roten og innse at oppdrettsnæringen er i strid med dyrevernlovgivning, prøver man å bøte på skadene med å utvikle vaksiner som forhåpentligvis skal gjøre fisken mindre syk. Men også vaksinene forårsaker lidelse for dyrene – de får bl.a. sammenvoksninger i bukhulen av mange av vaksinene. Siden forholdene i oppdrettsanleggene utgjør et enormt smittepress, er vaksineutvikling en kontinuerlig prosess – og for hver konkurrerende produsent som vil utvikle en ny vaksine, må tusener av dyr lide seg gjennom smertefulle smitteforsøk. Dette er en uetisk rund-dans, hvor fisken blir utnyttet både som oppdrettsfisk og forsøksdyr, og målet hele tiden er å tyne mest mulig inntjening ut av dyrene, sier Martinsen.

NOAH mener politikerne bør ta et oppgjør med fiskeoppdrettsnæringen:

– Fiskeoppdrettsnæringen har enorme midler til sin rådighet, og har «sine folk» i helt sentrale politiske maktposisjoner. Fiskeriministre, den nåværende ingen unntak, har gjerne personlige interesser i næringen, og av medlemmene i næringskomiteen er det gjerne flere enn det som burde være samfunnsmessig representativt, som har bånd til fiskeindustrien. Det er derfor viktig at politikere som ikke har slike bånd tar problemet på alvor og stiller krav om at dyrevernloven skal følges. Fiskeoppdrettsnæringen burde aldri ha vokst frem, og nå har man en stor oppryddingsjobb å gjøre, avslutter Martinsen.

Les mer om fisk og smerte.

Les mer om fiskeoppdrett.

”Systemet for smerteoppfattelse hos fisk er i prinsippet det samme som hos fugler og pattedyr. »
Dr. Donald Broom, Professor of Animal Welfare, Cambridge University

”Det lever en god del oppdrettslaks med fysiske skavanker som følge av produksjonssykdommer jeg ikke er i tvil om at vi ikke ville ha akseptert på andre arter”

Poppe, Norges Veterinærhøgskole