NOAH slåss for selene


Foto: IFAW

15. mars annonserte Utenriksdepartementet (UD) at de vil bruke ressurser på å jobbe mot EUs importforbud mot selprodukter. Men nordmenn synes ikke myndighetene skal bruke mer penger på selfangsten.

Nordmenn imot subsidiert selfangst

Fra norsk selfangst 2009. Foto: Selfangstinspektør Ihle/ Troms Politi

Regjeringen subsidierer over 80 % av selfansten. I år mottar hver selfangstskute opptil 3,5 millioner, og det er satt av 3 milliner til utdeling til de som eventuelt kjøper pelsene til selene. En opinionsundersøkelse som NOAH presenterer idag viser at 64 % er uenig i at kommersiell selfangst skal motta subsidier fra staten. Dette er det bare 13 % av den norske befolkning som er for.

– Det er et stort paradoks at norske myndigheter nå har besluttet å bruke enda mer ressurser på denne marginale næringen som først og fremst produserer unødige pelsprodukter, og som hvert år bidrar til store lidelser for dyr. Nordmenn synes faktisk ikke at dette er noe å bruke penger på, sier veterinær i NOAH – for dyrs rettigheter, Siri Martinsen.

Norge imot dyrevern?

Nyheten om at Norge ønsker tvisteløsningspanel i selsaken er betenkelig ut i fra samfunnsøkonomi og opinion, men de sterkeste betenkelighetene er likevel de etiske:

– UD hevder at de sloss for et viktig prinsipp når de jobber for at selfangsten skal fortsette. NOAH mener de sloss mot et viktig prinsipp; nemlig prinsippet om at dyrevern skal kunne telle som legitim bakgrunn for et handelsforbud. I vår egen dyrevelferdslov åpner vi nettopp for importforbud basert på dyrevernhensyn, og det samme har EU gort i selsaken, og i andre saker. Dette er en positiv uvikling, og NOAH ønsker ikke at Norge skal profilere seg som landet som synes kommersielle interesser veier tyngre enn dyrevern, sier Martinsen.

Norge fornekter selenes lidelse

Når Norge argumenterer for fangsten i EU hevdes det bl.a. at 100 % av selene dør momentant. NOAH kan ikke se at dette er annet en blank løgn:

– Det finnes ingen statistikk over skadeskutte dyr i fangsten, myndighetenes tall er tatt ut av løse luften. Men lidelsene som selene risikerer under fangsten er grundig dokumentert av selfangstinspektører opp igjennom årene – inspektørenes rapporter vitner om utstrakt skadeskyting, vanskelige inspeksjonsforhold og vesentlig risiko for lidelse. I fjor ble en av tre skuter som dro på selfangst i 2009 dømt for flere lovbrudd med store dyrevernmessige konsekvenser. Det er absurd av norske myndigheter å fortsette å forsvare denne næringen internasjonalt. Det finnes ingen som helst grunn til å bruke et eneste rødt øre eller sekund av UDs tid på selfangsten, avslutter Martinsen.

NOAH protesterer til næringskomiteenOnsdag 16.03 – den internasjonale markeringsdagen mot selfangst – arrangerte NOAH en visuell markering utenfor Stortinget, hvor Næringskomiteen ble bedt om å stanse «blod-pengene» til selfangsten. Næringskomiteens leder Tarjei Aasland mottok også en oppfordring fra NOAH om å kutte subsidiene og revurdere Norges WTO-henvendelse.

Hva du kan gjøre?

I anledning Norges WTO-initiativ, håper NOAH mange vil hjelpe dyrene ved å skrive til utenriksminister Jonas Gahr Støre. Støre har tidligere uttalt dette om motstand mot sjøpattedyrfangst: «Vi møter verneinteresser som har et helt forskrudd bilde av hva som er forsvarlig høsting av havets ressurser.» Han har også sagt følgende: «Vi hadde dette oppe i diskusjonen om forbud mot flåing av hund og katt (…) Spørsmålet dreier seg om norsk holdning til det opp mot vår holdning til sel. Skal vi slutte oss til EUs direktiver på dette området? Det tror jeg ikke det er store motforestillinger mot i Norge, for vi har ikke for vane å flå hunder. Men ved å gjøre det, kan vi risikere at vi også kommer i en vanskelig situasjon i forhold til flåing av sel?» Støre signaliserer dessverre at han har velger å løpe marginale næringsinteressers ærend isteden for å profilere Norge som et land som går i spissen for dyrevern.

Skriv et høflig brev til Støre og forklar ham hvorfor dyrevern-interesser er viktig og at Norge bør stanse sin WTO-sak mot EU hvis man ønsker å profilere Norge som et land som tar dyrevelferd alvorlig:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dep/Kontakt/Skjema-Kontakt-Utenriksministeren.html?id=437541&epslanguage=NO

2. Bestill våre nye løpesedler

Del ut våre nye sel-løpesedler, bestill fra aktivistkoordinator@dyrsrettigheter.no.

Mer informasjon om selfangst finner du her: www.selfangst.info.

Se debatt med NOAH i Sytten Tretti om selfangst: