NOAH bistår EU i kampen for selskinnsforbudet


Foto: Nigel Barker

NOAH var nylig tilstede ved en WTO-høring i Genève, i forbindelse med at Norge og Canada nå har klaget inn EU-forbudet mot salg og import av selskinnsprodukter til handelsorganisasjonen. Med sin grundig oppsamlede kunnskap om norsk selfangst, er NOAH en viktig støttespiller for EUs advokater i den pågående høringsprosessen.

I over 20 år har NOAH fulgt med på norsk selfangst. Foto: IFAW

Det var et stort framskritt da det i fjor ble innført forbud mot import og salg av selskinnsprodukter i EU. Slike forbud eksisterer nå i tillegg til EU, i USA, Russland og Taiwan. Dessverre var det ingen stor overraskelse at Norge og Canada, som er de eneste landene i verden (i tillegg til Namibia) som fortsatt driver kommersiell selfangst, valgte å klage på forbudet.

Fra den 29. til 30. april var NOAH tilstede i Genève for å bistå EUs advokater i det viktige arbeidet med å forklare WTO hvorfor det, først og fremst av dyrevelferdsmessige grunner, er nødvendig å opprettholde forbudet mot import og salg av selskinnsprodukter i EU. NOAH har jobbet med dette temaet i over 20 år, og ved å ha fulgt med helt siden 90-tallet har organisasjonen en unik kjennskap til norsk selfangst.

NOAH overvar den to dager lange høringen, og deltok i flere møter med EUs advokat.

Høringen utartet seg som en intens diskusjon mellom de tre partene. På EUs side stilte blant andre verdens første professor i dyrevelferd fra universitetet Cambridge, Professor Donald Broom. På den andre siden av bordet stilte Norge med en advokat fra verdens dyreste advokatfirma. Norge og Canadas advokater gjorde det de kunne for å forsvare sin kommersielle selfangst, til tross for at forskning viser at denne er preget av flere dyrevelferdsmessige problemer som gjør at den internasjonalt ansees å være inhuman.

Blant annet ved hjelp av informasjon fra NOAH kunne EU vise til flere veterinærstudier og inspektørrapporter som tydelig avdekker et stort antall tilfeller av lovbrudd i selfangsten. Dette går blant annet på en høy andel skadeskutte seler, og uakseptable tidsavbrudd mellom skyting, sjekk for livstegn og påfølgende avblødning. Det har også vist seg svært vanskelig selv for veterinærer å avgjøre hvorvidt seler faktisk er døde når de observeres dem på avstand fra en båt. Det er disse og andre eksempler på at fangsten medfører stor lidelse for svært mange seler som har medført an man nå har ønsket å begrense denne typen, gjennom innføringen av et salgsforbud.

De fleste selene som drepes for skinnets skyld er unger.

Høringen i april var den andre og siste muntlige høringen i en prosess som har pågått i snart et år, og etter to nye dagers diskusjon er det fortsatt vanskelig å vite hva som blir WTO-panelets endelige avgjørelse. Nå gjenstår bare en skriftlig høring, som vil finne sted i slutten av mai.  NOAH vil selvsagt fortsette å bidra med informasjon til EU så lenge prosessen varer.

Dette er første gang en dyrevernsak er blitt tatt opp i WTO. I tillegg til å være avgjørende for liv og velferd til selene i Norge og Canada, er det også en viktig symbolsak som kan ha konsekvenser for annen handel med produkter fra uetisk behandling av dyr. For eksempel har den norske statens motstand mot dette forbudet medført at Norge ikke har implementert forbud mot import av katte- og hundepels. Hva som blir utfallet i denne saken kan også ha konsekvenser for et framtidig forbud mot pelsimport – og andre fremtidige forslag om salgsforbud for produkter basert på utnytting av dyr.

– Hvis Norge og Canada vinner i denne saken, kan resultatet bli en effektiv hindring for fremtidige dyrevernbaserte handelsrestriksjoner – enten det dreier seg om pels, gåselever, dyretestede produkter eller annet. Faren er også tilstede for at de seirene som nå er oppnådd for dyrevelferd på denne måten vil bli utfordret av kommersielle interesser. NOAH tror ikke norske politikere er klar over hva konsekvensene av Norges WTO-arbeid i denne saken kan være, og vi ser det som dypt uetisk å bruke betydelige midler av skattebetalernes penger på å kjempe mot  dyrevelferdsregler internasjonalt, sier NOAHs veterinær Siri Martinsen som var tilstede i Geneve.