Høring: Endrede regler for selfangst


hovedfoto: HSUS

I 2010 foreslo Fiskeridirektoratet å forby "plukkfangst" og "krøking" av seler, av dyrevernhensyn. Departementet skrinla forslaget, fordi selfangerne mente de ville tjene mindre hvis reglene ble endret. NOAH støttet direktoratets endringsforslag i sitt høringssvar:

NOAH stiller seg bak Fiskeridirektoratets forslag til endring i § 7 og § 10 som innebærer forbud mot all krøking og all utsettelse av blodtapping:

«Fiskeridirektoratet vil foreslå følgende:
§ 7 femte ledd annen setning oppheves. (Ved plukkfangst kan blodtappingen foretas om bord, dersom dyret tas om bord umiddelbart og forholdene ellers tilsier det.)
§ 10 annet ledd oppheves. (Unger som skytes, kan tas om bord med langtrøe dersom de utvilsomt er døde og isforholdene gjør det utilrådelig å gå på isen. Dyret skal da slås med hakapik eller slagkrok og blodtappes så snart det er kommet om bord.)»

Det har vært svært beklagelig at regelverket i lang tid har åpnet for disse potensielt svært smertefulle praksisene.

Det har vært svært beklagelig at regelverket i lang tid har åpnet for disse potensielt svært smertefulle praksisene. NOAH gir også honnør for at direktoratet har tatt til etteretning de klare signaler fra ulike aktører i næringen i rettsdokumenter av 2010 såvel som i mediene, om at de tolker regelverket på en helt annen måte enn det som rimelig er.

NOAH vil også i tråd med ovenstående foreslå følgende endringer:
§ 6: Del 2, andre setning bør etter vårt syn utgå: «Unntak gjelder ved ungefangst når vilkårene i § 10 er oppfylt, og ved plukkfangst når vilkårene i § 7 femte ledd er oppfylt.»
§ 9:  Siste setning bør utgå: «Unntak gjelder ved plukkfangst dersom dyret åpenbart er dødt.»

Prinsippet om yngletidsfredning og prinsippet om at dyr ikke skal være vitne til nedslakting av andre dyr, er to viktige prinsipper i dyrevernregelverket for øvrig som man tilsidesetter i selfangsten.

For øvrig vil NOAH påpeke at fangsten som beskrevet i resten av forskriften også medfører betydelig lidelse for dyrene – ikke minst frykt, idet det er unger med begrenset bevegelsesevne som slaktes ned. Prinsippet om yngletidsfredning og prinsippet om at dyr ikke skal være vitne til nedslakting av andre dyr, er to viktige prinsipper i dyrevernregelverket for øvrig som man tilsidesetter i selfangsten. NOAH anmoder Fiskeridirektoratet om å vurdere også disse forholdene. NOAH mener at selfangsten ikke er forenelig med overordnet dyrevernregelverk, og derav burde avvikles.