Regler for hold av forsøksdyr


* Formålet med forskrift om forsøk med dyr er “å sikre at dyr som omfattes av forskriften får forsvarlig behandling og ikke utsettes for unødig smerte og lidelse.” (§ 1)
*”Forskriften omfatter forsøk med dyr, samt avl, oppdrett og hold av dyr som skal benyttes i forsøk” (§ 2)
* Dyrevernloven § 21 sier at forsøk med dyr kan tillates hvis “formålet er å finne ut hva slags sykdom dyr eller menneske lider av eller formålet gjelder forskning, tilvirkning eller utprøving av medisin, medikament, preparat, gift o.l.”. Men Forskriftenes § 8 sier at “Forsøk med dyr må ikke finne sted med mindre det dreier seg om ervervelse av kunnskap som tar berettigede samfunnsmessige eller vitenskapelige hensyn…Tillatelse til å utføre forsøk med dyr skal bare gis dersom annen vitenskapelig tilfredsstillende metode som ikke krever bruk av dyr, ikke er anvendelig i praksis.”
* “Ved forsøk som antas å være forbundet med smerte, skal det nyttes bedøvelse, medmindre formålet med forsøket er til hinder for dette og forsøksdyrutvalget har gitt særskilt tillatelse til å unnlate bruk av smertestillende midler.” (§ 14)
*”Dyr som har vært brukt i forsøk som må antas å ha medført lidelse, skal ikke nyttes i nye forsøk som medfører annet enn ubetydelig smerte eller ubehag. Ansvarshavende avgjør om dyr brukt i forsøk skal avlives, eller om de kan brukes til nye forsøk. For ville dyr som er brukt i forsøk skal frisetting vurderes.” (§ 15)
* “Hund og katt skal merkes individuelt (§ 18)… mus, rotte, marsvin, syrisk hamster, mongolsk ørkenrotte, kanin, hund og katt skal…være anskaffet direkte eller indirekte fra godkjent avls-/oppdretts- eller forsyningsvirksomhet. (§ 19)”
* Norske forsøksdyr står oppstallet i bur o.l. som tilfredsstiller kravene i Europarådet Konvensjon av 18/3/86. Nedenfor er eksempler på burstørrelser:
* Plassen som regnes for tilstrekkelig for en mus, er 180 cm2, under 1/3 av et A4 ark. Imidlertid kan man holde 15 mus på 10 g i bur som er i underkant av et A4-ark. Hvis musene er 40 g tunge kan man holde 5 stykker på samme areal. Mus holdes som oftest i plastkasser.
* En rotte må ha et bur som er 350 cm2, under halvparten av et A4-ark. Minimumsburhøyde er 14 cm – dette er ofte ikke tilstrekkelig for at dyrene skal kunne strekke seg i full høyde. Er rottene 400 g kan 2 gå sammen på mindre enn et A4-ark, er de 50 g kan man presse inn 6 rotter på dette arealet. Plastkasser er vanlig også for rotter.
* Syrisk hamster har de samme arealkrav som mus, mens et marsvin kan holdes på i underkant av et A4-ark. Marsvin holdes gjerne i bur, med perforert (med hull) stålgulv.
* En kanin på 1 kg kan holdes på et areal tilsvarende 2 A4-ark (1 400 cm2). Veier kaninen 5 kg skal buret være litt under 1/3 m2. Kaniner holdes som oftest enkeltvis i bur med sprinkler eller perforert metall i gulvet.
* En middels tung katt kan oppstalles i bur med areal på 1/3 m2. Det er imidlertid også vanlig å holde katter mange sammen i et rom, selv om rommene heller ikke er videre stimulirike.
* Et bur for en forsøkshund på størrelse med en elghund kan holdes på 1 m2, en labrador kan holdes på 1,75 m2.
* Burstørrelser for andre husdyr er stort sett som for de samme dyreartene i landbrukssammenheng.

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #2/1996.

Vi trenger din hjelp for å gi dyrene friheten tilbake. /Stott-oss