NOAH og internasjonale organisasjoner protesterer mot uetisk hvalforsøk


NOAH, Animal Welfare Institute og WDC, Whale and Dolphin Conservation krever at Mattilsynet tilbakekaller sin godkjenning av et uetisk og potensielt farlig eksperiment med ville hvaler utenfor Vestvågøy i Lofoten. Eksperimentet vil fange ville vågehvaler for å undersøke hvordan de reagerer på støy i havet.

NOAH sendte tidligere i år en klage til Mattilsynet hvor vi påpekte flere dyrevelferdsmessige problemer med forsøket. NOAH mener også forsøket strider med flere forskningsetiske prinsipper. Mattilsynet avviste NOAHs klage kun med bakgrunn i at klagen kom inn etter klagefristens utløp. Henvendelser til Mattilsynet hvor de har blitt bedt om å redegjøre for de dyrevernmessige og forskningsetiske problemstillingene med forsøket har ikke blitt besvart.

«Før hørselstesten snøres merden inn til hvalen holdes fast mellom to flåter. Når hvalen er fiksert vil forskerne prøve å måle hvalens hjernebølger i respons på støy. Hver hval vil kunne holdes fanget så lenge som fire dager.»

Forsøket forventes å starte i mai 2021 og vil vare i flere uker og vil bli gjentatt i 2022. Forsøket er bestilt av utenlandske forskningsinstitusjoner og finansiert delvis av olje- og gassindustrien i USA. Det er Forsvarets forskningsinstitutt i Norge som skal ha hovedansvaret for gjennomføringen av forsøket. Et 1300 meter langt nett vil bli brukt til å drive unge, migrerende vågehvaler inn i en innhegning for å stenge dem inne. Forskerne vil deretter tvinge hvalene til å bevege seg inn i en modifisert laksemerd. Før hørselstesten snøres merden inn til hvalen holdes fast mellom to flåter. Når hvalen er fiksert vil forskerne prøve å måle hvalens hjernebølger i respons på støy. Hver hval vil kunne holdes fanget så lenge som fire dager.

Store konsekvenser for dyrene

Forskningsprosjektet er bekymringsverdig av flere grunner. Håndteringen vil med stor sannsynlighet påføre hvalene store belastninger og stress. Ettersom hvalene er ville er det en betydelig risiko for at de får panikk når de er fanget og dette vil få dem til å kaste seg rundt og forsøke å flykte, noe som kan føre til skader. Forskerne har også foreslått bruk av bedøvelse for å roe ned hvalen hvis det vises tegn til stress, og vil til og med gå så langt som å avlive hvalen hvis det oppstår en nødsituasjon. Det er svært lite forskning på bedøvelse av vågehval. Mangel på kunnskap om hvalenes fysiologi og respons på medisinering vil gjøre risikoen for varige mén og død for dyrene som bedøves meget stor. Ved bedøvelse av hval er det også en risiko for at hvalen drukner. Det er også en stor sjanse for at prosjektet vil ha ringvirkninger på andre arter, inkludert marine pattedyr og sjøfugler som kan bli viklet inn i de forskjellige garnene som skal brukes i forskningsprosjektet.

Forskerne påstår at man “må” kartlegge hva hvalene hører for å beskytte dem mot støy i havet. Havpattedyrs hørsel er undersøkt og kartlagt i flere tiår uten at dette har ført restriksjoner eller endringer av støyproduksjon i havene. Tvert imot har mengden menneskeskapt støy mer enn doblet seg hvert år siden 1960.[ref new not found] For å beskytte havpattedyr som hvaler og delfiner mot lydforurensing er det ikke flere invasive forsøk som er nødvendig, men heller en innsats for å begrense menneskeskapt støy i havet.

«Ved bedøvelse av hval er det også en risiko for at hvalen drukner. Det er også en stor sjanse for at prosjektet vil ha ringvirkninger på andre arter, inkludert marine pattedyr og sjøfugler som kan bli viklet inn i de forskjellige garnene som skal brukes i forskningsprosjektet.»

Norge har allerede et dårlig rykte når det kommer til vår behandling av hvaler. Den internasjonale hvalfangstkommisjonen har siden 1986 forbudt kommersiell hvalfangst. Likevel drepes det hundrevis av hvaler her i landet hvert år.[ref time not found] Til tross for massiv kritikk fra fageksperter og internasjonalt press nekter Norge å stoppe hvalfangsten. Hvis dette forsøket blir gjennomført kommer det til å styrke bildet av Norge som en nasjon som utnytter hvaler på en uetisk måte.

Mattilsynet har gitt tillatelse til at ville hvaler skal stilles til disposisjon og utsettes for stress og ubehag over lengre tid for innhenting av informasjon som skal brukes av utenlandsk industri. Det er ikke akseptabelt!

Du kan hjelpe!

NOAH oppfordrer publikum til å ta kontakt med Mattilsynet og Forsvarets forskningsinstitutt og be dem å stanse forsøket umiddelbart.

Eksempler på brev kan sendes:

Til Mattilsynet: postmottak@mattilsynet.no

Det har blitt kjent at det skal gjennomføres et forsøk med vill vågehval i Lofoten de neste årene. Flere store dyrevernorganisasjoner har uttalt seg og peker på store dyrevelferdsmessige problemer med forsøket. Det er allment kjent at hvaler påvirkes negativt av menneskers støy i havet og hvalene trenger derfor økt vern og beskyttelse, ikke belastende eksperimenter. Det er svært kritikkverdig at Mattilsynet har gitt tillatelse til å utsette dyr for så store belastninger. Norge har allerede et dårlig rykte internasjonalt når det kommer til vår behandling av hval og dette forsøket kommer til å styrke bildet av Norge som en nasjon som utnytter hvaler på en uetisk måte. Jeg mener Mattilsynet bør trekke tilbake godkjenningen av dette forsøket.

Mvh…

Til Forsvarets forskningsinstitutt: firmapost@ffi.no

Det har blitt kjent at FFI skal gjennomføre forsøk med vill vågehval i Lofoten de neste årene. Flere store dyrevernorganisasjoner har uttalt seg og peker på store dyrevelferdsmessige problemer med forsøket. Det er allment kjent at hvaler påvirkes negativt av menneskers støy i havet og hvalene trenger økt vern og beskyttelse, ikke belastende eksperimenter. Norge har allerede et dårlig rykte internasjonalt når det kommer til vår behandling av hval og dette forsøket kommer til å styrke bildet av Norge som en nasjon som utnytter hvaler på en uetisk måte. Jeg mener FFI bør avlyse gjennomføringen av dette forsøket.

Mvh…

Vil du støtte NOAHs arbeid for hvalene?

Bli medlem i dag:

Kilder

  • [1] New Scientist , Software simulator tracks undersea noise pollution, (2011).
  • [2] Time, Norway Kills More Whales than Japan and Iceland Combined, Report Finds, (2016).