Forsøksdyr i Norge per 2012


av Siri Martinsen

Her finner du fakta om hvilke dyr som blir brukt i dyreforsøk i Norge og hva de brukes til.

Dyr brukt i forsøk i Norge

Foreløpig statistikk for 2011 viser at minst følgende dyr er brukt i dyreforsøk: 30 946 mus, 6849 rotter, 263 marsvin, 9 gullhamstre, 51 kaniner, 74 gnagere av andre arter, 11 hunder, 70 minker og rever, 608 griser, 10 kuer/kalver, 143 sauer og geiter, 64 reinsdyr, 325 andre klauvdyr, 130 andre pattedyr, 313 høner, 2689 andre fugler, 348 amfibier, 1 314 658 laks og 263 931 andre fisker, samt 90 krepsdyr. Totalt betyr det 1 622 714 dyr brukt i forsøk.

Forsøksdyravdelingene

Det er 69 forsøksdyravdelinger i Norge, samt to avlsvirksomheter – en av dem Løken Gård som selger katter og hunder til forsøk. Da under 30 hunder og 0 katter er brukt i Norge årlig de siste fire årene, mens virksomheten har  hatt opptil 140 hunder og minst 30 katter, selges de fleste dyrene til forsøk i utlandet.

Hvem brukes til hva?

Laksefisker og andre fisker benyttes mest til forsøk relatert til oppdrettsindustrien. Fisker brukes også i giftighetstesting og feltforsøk. Mus og rotter brukes i forsøk hvor de påføres ulike typer sykdommer. De er også hyppig brukt i giftighetstester, bl.a. for husholdnings-produkter. Marsvin brukes til utvikling av produkter og utstyr. Kaniner brukes i grunnforskning, og i undervisningsforsøk. Hunder brukes til forskning på hjerte- og karsykdommer. Minker og rever brukes til bl.a. forskning relatert til pelsdyroppdrett.

En gris i trang bås
Drektig gris i binge på NVH. Ungene skal brukes til utvikling av en smertemodell, moren skal sendes til slakt. Foto: Øivind Pedersen

Griser er det husdyret det brukes mest av i forsøk, de brukes til grunnforskning, og til operasjonsøvelser i militæret. Kuer, sauer og geiter brukes også fremst i grunnforskning. Høner brukes bl.a. til antistoffproduksjon. De fleste andre fugler og amfibier er ville dyr som brukes i feltforsøk – bl.a. merkes med radiosendere. Katter har ikke vært brukt de siste fire årene, men en avlsvirksomhet selger norskproduserte duserte katter til forsøk i utlandet. Aper er lov å bruke i Norge, men av p.g.a. økonomi drar norske forskere til bl.a. Sverige for apeforsøk.

«Totalt betyr det 1 622 714 dyr brukt i forsøk.»

Antall dyr i smertevoldende forsøk har økt. Fra 2010 til 2011 var økningen 78 537 til 91 566 – antall fisk økte fra 77 871 til 90 468, pattedyr økte fra 666 til 1098.

Hvordan lever forsøksdyrene?

Mus lever i plastbokser hvor to hunnmus med kull og en hannmus kan holdes på 330 cm2 gulv og 12 cm i høyden. Rotter lever i bur hvor det skal være 200-600 cm2 for hver rotte avhengig av vekt, og høyde 18 cm. Marsvin skal ha 200-900 cm2 avhengig av vekt, og 23 cm i høyden. Kaniner holdes i bur med plast-hylle. En kanin på 3 kg skal ha 55×25 cm areal og 25 cm høyde. Katter holdes i bur på 1,5 m2, og 2 m i høyden. Hunder holdes i bur, med tilgang til uteareal «så vidt mulig».

En rotte som blir holdt fast av forsker
Rotte som brukes ved håndteringsundervisning ved Veterinærhøyskolen (NVH) – en av de fem eneste laboratorierottene i Norge som ikke lever i bur. Foto: Øivind Pedersen

Arealkrav for to hunder på 20 kg er 4 m2, for to hunder over 20 kg er det 8 m2. Høyden i buret skal være 2 m. Griser skal holdes i binger – 3 griser på 70-100 kg skal ha 3 m2 gulvareal. Høner holdes i bur – høner på ca 1 kg skal ha 0,09 m2 hver. Fisker holdes i kar eller merder med samme arealkrav som i fiskeoppdrett.

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark # 2/2012.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.

Kilder

  • «FDU, Inspeksjonsrapport: Uanmeldt inspeksjon ved Løken Gård», ANS 23.10.2006
  • «FDU årsrapport 2010» Innsynsbegjering til FDU 09.10.12 for tall for (2011)
  • «Utkast til forskrift om bruk av dyr til vitenskapelige formål», LMD, (2012)
  • «Møteprotokoller med sakspapirer fra FDUs møter» FDU, 09.09 – 09.12. (2012)