Skyting av katter i Nes kommune


NOAH har i løpet av den siste uken jobbet hardt med å få stoppet en aksjon hvor et uklart antall katter skulle skytes på en eiendom i Nes kommune i Buskerud. Trass i våre klager og påminnelser om at aksjonen er ulovlig har vi nå fått opplyst at minst seks katter er skutt, og at kommunen ikke tar våre tilbud om omplassering av eventuelle gjenværende katter til følge. Saken har imidlertid vært svært uprofesjonelt håndtert av både kommunen og Viltnemnda.

Varslet avlivningsaksjon og ba katteeiere holde dyrene inne

På ettermiddagen fredag 30. mai ble NOAH tipset av bekymrede katteeiere  om at Nes kommune i Buskerud kunne melde følgende på sine nettsider:

«På grunn av plager med mye katter på en eiendom i Nesbyen, med påfølgende fare i forhold til helse, hygiene og dyrevelferd, vil Nes kommune, på vegne av eierne av eiendommen, foreta innfangning og avliving av kattene. Det vil bli brukt feller som fanger kattene levende og kattene vil deretter bli avlivet. Innfanging og avliving av kattene vil skje i perioden 2. – 15. juni i området Bustrøm (Mæhlen nordre), ca. 2 km nord for Nesbyen. ALLE KATTEEIERE I DETTE OMRÅDET MÅ I DENNE PERIODEN MERKE SINE KATTER MED GODT SYNLIG HALSBÅND ELLER HOLDE KATTENE INNENDØRS.»

NOAH reagerte umiddelbart på situasjonen og sendte ut en pressemelding til lokalavisene i Nes, hvor vi presiserte at vi ville påklage vedtaket. Årsaken for klagen var både at det er ulovlig å ta livet av katter man ikke selv eier, og fordi det heller ikke er lovlig å pålegge folk å holde kattene sine inne eller merke dem med godt synlig halsbånd for at de ikke skal risikere å bli tatt livet av. NOAH laget også en nettsak om forholdet, hvor vi oppfordret folk til å sende en høflig e-post til kommunen og be dem om endre vedtaket og heller la kattene bli sterilisert og omplassert. Vi minnet også om en lignende aksjon som fant sted i Arendal i fjor, hvor den friske eide katten Kåre ble tatt livet av av kommunen.

En rekke uklare omstendigheter

Mandag 2. juni forsøkte NOAH å samle inn mer informasjon fra de ulike aktørene som var involvert i avlivningsaksjonen, og ytret også ønske om innsyn i relevante vedtak. Etter å ha snakket med representanter fra både Nes kommune og Viltnemnda fikk vi noe informasjon om saken. Det ble imidlertid også klart for oss at det her var en rekke uavklarte forhold som gjorde denne aksjonen lovstridig, og som dessverre framstod lite gjennomtenkt.

1. En eier som ikke gjenkjenner sine egne katter

Etter hva NOAH fikk opplyst, dreide det seg om  circa 15 katter på en gårdseiendom. Vi fikk videre opplyst at det er en eldre mann hvis omsorgsevne er uavklart som bor på eiendommen, og at kommunen anså denne mannen for å være eier av kattene. Dette på tross av kommunens utlysning om at alle naboer måtte holde sine katter innendørs, eller merke dem tydelig, noe som NOAH antar at ikke ville vært nødvendig dersom «katteeieren» var i stand til å identifisere hvilke katter som var hans egne.

2. Ingen garanti for at man ville sjekke kattenes ID før de skytes

Etter hva NOAH fikk opplyst av kommunen var det ikke kommunen selv som hadde ansvar for selve aksjonen. Det var private aktører som ville stå for avlivningen, på oppdrag fra Viltnemnda. Etter hva NOAH hadde denne private aktøren ingen veterinærfaglig bakgrunn, og kommunen kunne ikke garantere at personen sjekket om kattene var ID-merket før de ble tatt livet av. Da NOAH forsøkte å ringe Viltnemnda for å få svar på dette, fikk vi beskjed om at Viltnemnda ikke var interessert i å snakke med oss.

3. Ingen dokumentasjon på at kattene er syke

NOAH fikk videre opplyst fra kommunen at noen av kattene skulle ha sår og byller. Da vi henvendte oss til Mattilsynet for å høre om det var gjort vedtak i henhold til dyrevelferd på gården tidligere fikk NOAH imidlertid opplyst at Mattilsynet tidligere hadde vært på inspeksjon på gården, og at de da observerte omlag 30 katter, hvor av en av disse ikke var helt frisk, da den hadde øyebetennelse. Det var altså ikke avklart verken fra kommunens eller Mattilsynets side hvorvidt dyrene faktisk var syke, og om de som eventuelt var det kunne helbredes.

4. Skyting er ikke en lovlig avlivningsmetode for katter

NOAH fikk opplyst fra kommunen mandag 2. juni at kattene skulle avlives ved skyting. Dette er jamfør Dyrevelferdsloven ikke en lovlig metode for avlivning av katter.

5. Ingen tiltak for å redusere kattebestanden på ikke-letale måter

NOAH fikk også indikasjon fra kommunen på at målet med aksjonen var å «redusere» kattebestanden. Imidlertid fikk vi også beskjed om at eier av gården skulle beholde noen katter, og at kommunen ikke hadde gjennomført noen tiltak for at disse skulle kastreres/steriliseres. Vi fikk også opplyst at ingen tiltak hadde vært gjort for å redusere bestanden på ikke-letale måter tidligere (ved hjelp av kastrering/omplassering), og at det ikke var klart om katter var skutt på samme eiendom før.

Misvisende medieoppslag om at kattene ble reddet