Oppdatering om NOAHs arbeid for krigsrammede dyr


hovedfoto: UAnimals

Krigen i Ukraina fører til store lidelser for mennesker og dyr. NOAH jobber for best mulig mottakelse av dyrene på og over grensen, samtidig som vi samarbeider med den ukrainske dyrevernorganisasjonen UAnimals for å hjelpe de dyrene som ikke har kommet seg ut av det krigsrammede landet. Så langt har NOAHs innsamlingsaksjon donert over 700 000 kroner til dyrene i Ukraina, som går til mat, veterinærhjelp, transport og husly for dyrene.

Mange av de ukrainske flyktningene som kommer til Norge, har med seg familiedyrene sine. Disse dyrene er fullverdige familiemedlemmer og mange har gjennomgått mye for å få dyrene med seg, og kanskje hatt de med seg over flere landegrenser. NOAH jobber for at det skal tilrettelegges best mulig for flyktninger med dyr og er i dialog med blant annet Mattilsynet, Utlendingsdirektoratet og Miljødirektoratet. I tillegg ønsker vi å hjelpe dyr som har kommet til Norge fra Ukraina, ved å betale for livsviktig veterinærbehandling, der eier ikke har mulighet til å betale selv.

De siste månedene har NOAH hjulpet en rekke dyr, blant annet katten Kyzya som måtte opereres for jursvulster, og hunden Chance som fikk akutte og alvorlige pusteproblemer og måtte legges i narkose og få oksygen for å overleve. NOAH har laget løpesedler som informerer om hvordan man kan kontakte oss for hjelp til livsnødvendig helsehjelp for dyr eid av flyktninger, som er delt ut til veterinærkontorer og til Mattilsynet. Se pdf’en med informasjon om hvordan NOAH kan hjelpe med veterinærkostandene her!

Tett dialog med Mattilsynet

Regelverket for å ha med dyr over grensen til Norge er kompliserte, og misforståelser om regelverket har dessverre ført til flere avlivinger av friske hunder. I 2018 forbød Mattilsynet også import av «gatehunder» til Norge, dvs. omplasseringshunder som har fått all nødvendig behandling og vaksiner og ikke utgjør noe mer smitterisiko enn kommersielt oppavlede hunder – men likevel skal bli ekskludert fra å få nytt hjem i Norge. NOAH prøvde å stanse dette, da vi mener regelverket diskriminerer noen hunder uten å ha faglig grunn for det, men vi har foreløpig ikke fått gjennomslag. Når flyktninger nå kommer med sine familiedyr har NOAH fryktet at de skulle møte problemer på grensen, at de skulle måtte isoleres og adskilles fra eier over lang tid, og i verste fall at hunder skulle bli avlivet. NOAH har derfor hatt flere møter med Mattilsynet vedrørende flyktninger med dyr.

Et menneske holder en hund i armene sine
Foto: UAnimals

Mattilsynet sier til NOAH at de per nå slipper inn dyr uten papirer, og at ingen dyr skal bli avlivet på grunn av mangel på dokumentasjon. Hunder, katter og ildere får antiparasittbehandling, ID-merking og rabies-vaksine – dersom de mangler det. Dyr som ikke har antistoffer/vaksine mot rabies blir tatt fra eierne og satt på karantene, men Mattilsynet sier at de kontinuerlig vurderer hjemmekarantene også, for dyr med lav risiko. Mattilsynet sier at de jobber for at flyktninger og deres dyr skal slippe å adskilles over lang tid, noe som kan være traumatisk for både dyr og mennesker, spesielt etter å ha holdt sammen under flukt. Men foreløpig sier Mattilsynet at man må være forberedt på at de dyrene som ikke har rabiesvaksine på forhånd, vil bli tatt fra eier og blir satt i karantene. Mattilsynet har også opprettet flere karanteneplasser rundt i landet – og på noen av dem kan man også besøke dyret sitt. Kostnader til obligatorisk behandling og karantene dekkes av Mattilsynet.

NOAH mener det er nødvendig å vektlegge den store påkjenningen det er, for både dyr og eier, å bli holdt adskilt under behandlingsprosessen. De menneskene og dyrene som har flyktet hit er i utgangspunktet svært sårbare, og skal ikke påføres mer smerte og frykt. NOAH jobber derfor for at Mattilsynet i større grad skal tilrettelegge for flyktninger med dyr.

I tillegg har NOAH bistått Mattilsynet med å finne midlertidige fosterhjem til dyr som har kommet fra Ukraina, men som av forskjellige årsaker ikke kan bo sammen med familiene sine. Du kan lese mer om å være fosterhjem for dyr fra Ukraina her.

Hva med de familiedyrene som er forbudt i Norge?

NOAH har kontaktet Miljødirektoratet (MD) for å få innsikt i deres praksis, spesielt i henhold til eksotiske kjæledyr som i utgangspunktet ikke er lovlig i Norge. Finnes det spesifikke dyrearter MD ikke vil slippe inn i landet, uten unntak? Og hva er praksisen ved eventuelle avslag? NOAH søker tydelig informasjon fra MD knyttet til dette, for å unngå å risikere at flyktningenes familiedyr blir avlivet på grensa.

Miljødirektoratet svarer at de har som hensikt å lette situasjonen for ukrainske flyktninger, og signaliserer at de er imøtekommende overfor de som har flyktet med dyrene sine. Praksisen til direktoratet bunner også i forhåpningen om at det med tiden skal være mulig å returnere til Ukraina med dyrene.

Da krigen oppstod forberedte MD seg på å håndtere saker hvor flyktninger kommer med kjæledyrene sine, og etablerte raskt et tverrsektorielt samarbeid mellom Mattilsynet og Utlendingsdirektoratet. Miljødirektoratet skriver til NOAH at de fokuserer på tilgjengeliggjøring av informasjon til flyktningene og harmonisering av praksis i deres samarbeid med Mattilsynet. Direktoratet skriver også at de ser på hver enkelt sak når de vurderer søknader, og at de ikke har forhåndsetablerte skranker for hvilke arter av eksotiske kjæledyr som kan tas inn. Så langt har de ikke gitt noen avslag.

Utlendingsdirektoratet om dyr i asylmottak

I dag finnes det ingen asylmottak i Norge som tillater dyrehold. NOAH har derfor tatt kontakt med Utlendingsdirektoratet (UDI), for å høre om det vil være mulig å tilrettelegge for dyrehold i enkelte asylmottak. Utlendingsdirektoratet svarer at de må balansere flere hensyn når de tilrettelegger for botilbud for flyktninger, noe som gjør problemstillingen svært omfattende og kompleks. De sier at å prioritere dyreeiere med dyr i mottakssystemet, kan gå bekostning av andre grupper som trenger tilrettelagte botilbud. Likevel samarbeider de med Mattilsynet, og er i en kartleggingsprosess hvor de ser om det finnes praktiske løsninger for dyrehold, innenfor dagens rammer. Kartleggingen er ikke ferdig, og det er derfor for tidlig å si om slike løsninger kan realiseres.

Nærbilde av en rev i Ukraina
Foto: UAnimals

NOAHS samarbeid med UAnimals for å hjelpe dyrene der de er

NOAH samarbeider med den ukrainske dyrevernorganisasjonen UAnimals, og har gjennom donasjoner samlet inn over 700 000 kroner til krigsrammede dyr. UAnimals fordeler pengene til en rekke hjelpetiltak for dyr som er rammet av krigshandlingene. Pengene vil brukes til å få tak i mat til dyr, samt transport av dyr som må i sikkerhet. Flere dyrevenner i Ukraina er villige til å ofre sin egen sikkerhet for å redde dyr som lider i Ukraina, og vi kan gjøre arbeidet noe lettere ved at de ikke må begrenses av økonomiske årsaker – da mange organisasjoner nå har mistet sin faste inntekt på grunn av krigen. NOAH har arbeidet med UAnimals over flere år gjennom Fur Free Alliance, og sørger for at pengene kommer sikkert frem. Innsamlingsaksjonen finner du her.

 

Fem hunder er avbildet, de spiser tørrfor fra skåler ute på gaten
Frivillige i dyrevernorganisasjonen UAnimals mater hunder i Ukraina med tørrfor. Foto: UAnimals

Donasjonene NOAH har samlet inn har blant annet gått til:

  • Omplassering av dyr og økonomisk støtte til mange ulike sanctuarier, for bla. a. gårdsdyr, familiedyr og ville dyr. Alle slags ulike dyr har behov for hjelp – og et av stedene gir rehabilitering og hjelp til blant annet ugler, storker, flaggermus og skilpadder. En løve som var blitt holdt i et privat dyrehold hvor eierne evakuerte til et annet land, har også fått et nytt hjem på et wildlife-sanctuary. Løven har ikke bare blitt brakt til trygghet, men får også oppleve mer naturlige omgivelser for første gang i sitt liv.
  • Behandling og rehabilitering av mange skadde dyr
  • Omfattende hjelp til enkeltpersoner og organisasjoner som ivaretar hjemløse dyr flere steder i Ukraina med mat, ly og veterinærbehandlinger
  • Hjelp til å frakte dyr ut av landet og de nødvendige vaksiner og behandlinger som kreves for å krysse grensene med dyr og få et hjem i et annet land
  • Hjelp til dyr som er utsatt for traumer eller kriminalitet, blant annet dyr som er skutt eller utsatt for annen vold. Krigen har ført til at mange dyr har både fysiske og psykiske traumer fra bombinger og skudd.
  • Hjelp til en rekke familiedyr som har kommet til Norge og har hatt behov for livsnødvendig veterinærbehandling, der eier ikke selv har mulighet til å dekke kostnadene.

Om du ønsker å donere for å hjelpe krigsrammede dyr i Ukraina finner du informasjon om dette her. 

Foto: UAnimals

Ønsker du å støtte NOAHs arbeid for krigsrammede dyr i Ukraina?

Bli medlem!