Ny forskrift for omplasseringshjem endelig klar!

Ny forskrift om midlertidig hold og omplassering av dyr trer i kraft 1. januar 2016. Både NOAH og mange som driver med omplassering har ventet på dette, da det nå blir enklere å hjelpe og omplassere dyr som trenger nye hjem.

”Forskrift om dyrepensjonater og liknende” fra 1978 og ”Forskrift om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning” fra 1985 trer ut av kraft fra 1. januar 2016, og erstattes av den nye ”Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr”. Den nye forskriften gjelder både de som idealistisk tar inn hjemløse dyr til omplassering og de som selger dyr via dyrebutikk. NOAH svarte på høringen når forskriftsendringen ble foreslått i 2012, og har siden det flere ganger bedt om fortgang i saken. Nå er er en ny forskrift for omplasseringshjem endelig offentliggjort. NOAH mener den er en forbedring på flere punkter.

731908_76331276
Fra 1. januar 2016 blir det enklere å drive med omplassering av hjemløse dyr.

Forskriften om omplassering som har vært gjeldene til nå, har gjort det vanskelig å drive aktivt med å redde og omplassere dyr som trenger nye og gode hjem, blant annet på grunn av svært spesifikke krav for bygningen dyrene skal leve i til de blir omplassert. Forskriften tok ikke høyde for at folk som hjelper dyr ofte tar dem inn i sitt hjem – og krevde for eksempel at man måtte ha sluk i gulvet i rommet dyrene oppholder seg i.

Ny forskrift gjør det lettere å bli omplasseringshjem

En annen grunn til at den gamle forskriften gjorde det vanskeligere for mange var kravet om at bygninger som skal huse dyrene må godkjennes av relevante utvalg i kommunen. NOAH har opplevd at flere har fått avslag fra kommunen, selv om de oppfyller Mattilsynets krav. Fra 1. januar holder det at Mattilsynet godkjenner – og dette vil gjøre det lettere for mange som hjelper hjemløse dyr. NOAH mener at dyrenes behov blir møtt i den nye forskriften, med fremdeles strenge krav, samtidig som den gjør det enklere for de som vil hjelpe hjemløse dyr med å få en ny sjanse i livet, ved å fjerne unødige bygningstekniske krav og krav om godkjending fra kommunen.

Det er også bra at alle som driver omplasseringsvirksomhet fremdeles skal sende melding om virksomheten til Mattilsynet. Når alle som driver omplassering er registrert hos Mattilsynet, betyr det også at Mattilsynet vet om disse stedene. Med den forestående lovendring om at Mattilsynet har rett til å omplassere vanskjøttede eller mishandlede dyr som eier ikke kan få tilbake, vil Mattilsynet ha behov for større koordinering med nettopp omplasseringsstedene. NOAH har sammen med flere omplasseringsorganisasjoner kjempet frem lovforslaget (endring av §32 i Dyrevelferdsloven), og den nye forskriften er også viktig for at denne lovendringen skal kunne ha reell effekt for dyr.

NOAH ønsker strengere regler for kommersielt dyrehold

Selv om NOAH er fornøyd med at reglene i større grad tilpasses de praktiske forholdene for omplassering og idealistisk ivaretakelse av dyr, kunne den med fordel vært strengere når det gjelder kommersielt hold. Særlig når det gjelder salg av dyr via dyrebutikk hvor dyrene i seg selv er varer som selges over disk, er det åpenbart behov for strengere regler enn når ivaretakelsen av dyret for dyrets egen skyld er målet. Forskriften forbyr det å selge hund, katt og ilder i butikk eller markedsbod. Men ingen dyr bør selges via markedsbod. Og NOAH er i prinsippet mot salg av dyr over disk og oppfordrer til å adoptere omplasseringsdyr fremfor å kjøpe dyr i butikk.

En kanin i et bur
NOAH hadde håpet at forskriften skulle ta innover seg problemene for dyr som selges via dyrebutikk i større grad.

Likevel er forskriften antakelig også en forbedring på det området: Tidligere var det så godt som ingen krav til dyrenes levemiljø i dyrebutikker, hvor mange dyr dessverre oppholder seg over lange perioder. Dermed er de generelle kravene et utgangspunkt. Det er også positivt at det nå er en plikt å gi med informasjon om dyrets fysiologiske og adferdsmessige behov til den som kjøper dyr – for eksempel bør kanineiere nå få skriftlig informasjon om at kaniner ikke skal bo alene i små bur mesteparten av sine liv, slik svært mange dessverre gjør i dag. Det er også straffbart å selge dyr til noen som ikke kan ta vare på det, samt å stille ut dyr i butikkvindu. Likevel burde forskriften ta innover seg problemene for dyr som selges via dyrebutikk i større grad.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.