Kommersielt salg er ingen god løsning for herptilene

Landbruks- og matdepartementet ønsker å lovliggjøre hold av reptiler og amfibier i private hjem. NOAH mener at kommersielt salg av reptiler og amfibier ikke er en god løsning for dyrene.

Den 11.01.2016 sendte Mattilsynet, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet, ut et høringsforslag om at enkelte reptiler  og amfibiearter skal tillates å holdes privat i Norge. Det er snak om 18 ulike arter, deriblant slanger, frosker, skilpadder og øgler. NOAH mener et videre forbud mot kommersiell utnytting av disse dyrene er riktig . Men med løsninger som hindrer at dyr blir avlivet eller lider av manglende veterinærbehandling, for eksempel dispensasjon for å holde omplasserte dyr. Her kan du lese noen spørsmål og svar om temaet:

Det finnes allerede mange reptiler og amfibier i Norge. Er det ikke bedre for dyrene om holdet legaliseres, slik at eiere tør å ta dem med til veterinær?

NOAH er enige i at det er et stort dyrevelferdsmessig problem at det holdes dyr som ikke blir undersøkt av veterinær ved behov. Men det er også ofte et dyrevelferdsproblem å holde disse dyrene i fangenskap. Det er heller ikke dokumentert at legalisering av enkelte arter vil føre til en reduksjon i antall smuglede dyr som fortsatt er ulovlige. Antall individer av artene som blir lov å selge/kjøpe vil øke – og dermed vil også antall dyr i uegnede hjem og antall dyr som krever omplassering øke. Fordi noen alltid vil strebe etter å ha mer «eksotiske» og «spennende» arter, vil man også måtte ta høyde for at antall dyr av fortsatt ulovlige arter vil komme i tillegg til de som blir lovlige. En del av de som holder slike dyr i dag har smuglet dem inn eller kjøpt dem ulovlig, vel vitende om at de utsetter dyrene for risiko og lidelse. Andre har tatt dem imot som omplasserte dyr for dyrenes skyld.

Grønn trepyton, én av åtte slangearter som nå vurderes å tillates for privat hold. Foto: Micha L. Rieser.

En legalisering vil gi etter for kyniske dyresmuglere, mens en dispensasjonsordning for sertifiserte omplasseringsmottak vil sikre dyrene bedre og man vil lettere kunne kontrollere hvilke forhold de faktisk lever under. Da vil ikke dyrene bli offer for en ukontrollert kommersiell utnytting, og smuglere kan fortsatt bøtlegges. Det er for øvrig ikke dokumentert, som NOAH kjenner til, at veterinærer har anmeldt noen som har kommet til dem med syke dyr – og Reptilforeningene har liste over veterinærer på egne sider. Hvor stort problemet med veterinærbehandlnig egentlig er, er derfor ikke dokumentert. Derimot er det naturligvis et problem med mange dyr i private hjem som ikke har egnet levemiljø – det probleme vil øke ved lovlig fritt salg.

Hvorfor skal privat hold av akkurat reptiler og amfibier være ulovlig – mens hold av en rekke andre dyr er lov?

Det er vanskelig å dekke dyrenes naturlige behov i et privat hjem – et naturlig miljø er ikke mulig og de holdes gjerne i glasskontainere med en etterligning av naturlig miljø. Selv om noen vil gjøre en ekstra innsats og sørge for et større terrarie, vil mange kun ha plass til en størrelse som ikke gir dyrene utløp for naturlige behov.

NOAH mener det bør gis dispensasjon for å holde herptiler som er omplasserte, og at det bør opprettes mottak for slike dyr – dagens avlivingspraksis må opphøre. Bildet viser en gresk landskilpadde. Foto: Alessandro Fornetti.

Det at NOAH er mot salg og hold av reptiler og amfibier betyr ikke at vi er positive til salg og hold av alle andre dyr. Dyr er ikke salgsvare, og NOAH oppfordrer ikke til å kjøpe dyr i dyrebutikk eller fra oppavlere – men ta imot et av de mange hjemløse dyrene som finnes (av både kaniner, katter, hunder, rotter osv). Det er allerede svært mange dyr i private hjem i Norge som er lagt fra å få dekket sine behov, og i tillegg tusenvis av hjemløse dyr som trenger trygge, gode hjem. NOAH ønsker heller å fokusere på et mer forsvarlig hold av dyrene det allerede er lov å holde, enn å tillate enda flere arter hvor mange individer vil lide samme skjebne. Når det gjelder legalisering av herptiler, forteller erfaringer fra Sverige dessuten om nye store grupper av dyr som blir hjemløse og ender opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de mister «nyhetens interesse», eller har mer kompliserte behov enn man så for seg.

De fleste av de ulovlige dyrene som oppdages avlives. Vil ikke et videre forbud føre til flere avlivinger, og hvordan kan NOAH støtte det?

Konsekvensene av å bryte loven på dette punktet har dessverre stort sett vært at dyrene avlives, noe NOAH jobber for å endre. Selv om vi ønsker å videreføre forbudet mot hold av disse dyrene, er vi tydelige på at vi ønsker å endre praksisen slik den er nå. NOAH vil i vårt høringssvar foreslå å bøtelegge smuglere høyere, kombinert med at pengene brukes til å ivareta dyrene som er offer for smugling. Et nytt grep bør være å gi dispensasjon for å holde dyr som er omplasserte og som eierne dermed har for dyrenes egen skyld – dispensasjoner kan kombineres med strenge krav til levemiljø for de dyrene som er kommet i en slik situasjon. NOAH mener også at det bør opprettes mottak for slike dyr, og promoterer bl.a. Skilpaddemottaket som nettopp er et slikt sted. Per i dag er det reptilene som får straffen for at de holdes ulovlig – ikke den som er ansvarlig for lovbrudd mot dyret. Dette må endres.

Skal ikke de som har reptiler og amfibier som lidenskap og interesse få lov å ha holde dyrene de ønsker, slik de som har hunder, katter osv. får? 

Dyr er ikke er til for mennesker – vi har ingen «rett» til å holde dyr i fangenskap fordi det er av interesse for oss, når dette ikke er til det beste for dyrene. Dette gjelder reptiler og amfibier såvel som mange andre dyr. Selv om man er svært fascinert av elefanter eller sjimpanser, er det ikke en menneskerett å skaffe seg et hvilket som helst dyr. Hovedsaken må være at også dyret kan få en tilleggs-glede av å være sammen med mennesker. Katter er eksempel på et dyr det er lettere å gi det beste fra begge verdener – de kan få frihet og utfoldelse, og samtidig stell, vennskap og komfort fra mennesker.

En frosk vil måtte gi avkall på mye, og ikke få særlige fordeler av å være i et menneskeskapt miljø. Argentinsk hornfrosk er en av flere froskearter som nå kan bli tillatt for privat hold i Norge. Foto: Mike Baird.

En slange eller frosk vil måtte gi avkall på mye, og ikke få særlige fordeler av å være i et menneskeskapt miljø. Det er flott at mennesker liker disse dyrene, og den interessen kan da brukes til å hjelpe de mange som per idag er offer for smugling – og NOAH jobber for at det skal bli mulig. Selv om man kan si det samme om f.eks. fugler som lever i bur, er det ikke riktig vei å gå å tillate flere eksotiske dyr for hobby-hold og dermed få enda flere dyrevelferdsproblemer.

Det skader jo ingen at de som vil har en slange – hvorfor skal andre bestemme det?

Som nevnt skader det slangen selv – det beste miljøet et eksotisk dyr kan ha er ikke i et privat hjem. På samme måte som det ikke bør bli tillatt å holde aper eller leoparder (som er eksempler på arter som faktisk holdes som hobby-dyr i flere land), bør det heller ikke være tillatt å holde disse eksotiske dyrene i fangenskap – med mindre det er av hensyn til dyret selv fordi det allerede er kommet i en uheldig situasjon.

Tillates hold av slanger, vil dette føre til at svært mange byttedyr - som mus, rotter og hamstre - vil avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat. Bildet viser en kornsnok.
Tillates hold av slanger, vil dette føre til at svært mange byttedyr – som mus, rotter og hamstre – vil avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat. Bildet viser en kornsnok, en art som nå kan bli lovlig å holde i Norge.

Imidlertid skal man også være klar over at det skader en hel gruppe nye dyr hvis slangehold blir lov: Det gjelder naturligvis ikke alle reptiler/amfibier, men slanger lever av å sluke hele dyr. Dette vil føre til en hel ny industri med produksjon av fôr-dyr som mus, rotter, hamstere og kaniner. Selv om det ikke vil bli tillatt med fôring av levende bytte-dyr, vil denne industrien føre til at svært mange dyr avles opp kun for å bli drept og frosset ned som slangemat. Det vil ikke være mulig å kontrollere hvordan disse dyrene (som ikke har verdi som «kjæledyr» i seg selv, men kun verdi som døde) har det i alle de private hjem som vil ha en «musavl» til sin slange – men det er meget nærliggende antagelse at deres egenverdi og velferd ikke vil stå i fokus hos disse eierne.

Videre vil det bli 100% umulig for tilsynsmyndighetene å se til at levende foring ikke foregår – tilsynet vil aldri kunne «komme over» en slik levende foring ved uanmeldt tilsyn, men fordi det er en fascinasjon for slik fôring hos visse personer med interesse for slanger, vet man at risikoen er stor for at dette vil skje på tvers av dyrevelferdsloven. Mattilsynet legger dermed opp til et langt større dyrehold som de på ingen måte kan kontrollere – og som vil være et større dyrevelferdsproblem enn det de per i dag har.

Vi trenger din hjelp for å kjempe for dyrenes rettsvern. Klikk her for å støtte vårt arbeid.