NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Innlegg: Vern om måkene 17. nov 2009

Innlegg: Vern om måkene

av Jenny Rolness for NOAH – for dyrs rettigheter

Det blir stadig færre av dem.  Hettemåke, krykkje og sildemåke er rødlistet, og fiskemåka har hatt kraftig tilbakegang siden 1970-tallet.  Overfiske og miljøgifter gjør sjøfuglenes fremtid usikker.

Når måkene trekker til byer og innland for å søke overlevelse på avfall, skapes en urettferdig hets mot dem.  I stedet for å klage på måkene når de spiser matavfall, bør vi unne dem denne fattige erstatningen for den naturlige føden som fiskeindustrien har tatt fra dem.  Ulovlig skyting av måker og mishandling av disse harmløse fuglene som bare strever for å finne overlevelse for seg og avkommet, er i flere tilfeller blitt anmeldt og straffet med høye bøter.

De fleste har aksept for måkenes forsvar av avkommet.  Men i noen tilfeller blir fuglenes stuping i hodet på folk som nærmer seg hekkeplassen grunnlag for meningsløse klager til politi og viltmyndigheter.  Uten denne forsvarsadferden ville imidlertid ikke de hjelpeløse ungene vokse opp.  Man kan ikke bli så naturfjerne at man i en verden med helseskadelig forurensing og støy fra mennesker føler seg truet av dyrs naturlige adferd.

Truslene mot måkene er mange – hungersnød, miljøgifter, oljesøl, bifangst i fiskeredskaper, jakt og skadefelling.  Det er anslått som sannsynlig at måkebestandene vil være halvert innen 50 år. Den negative utviklingen kan bare snues om myndighetene stanser rovfisket og freder arter i tilbakegang.

Bli medlem