NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Uetisk hijakt på rev i… 13. mai 2008

Uetisk hijakt på rev i Sogn og Fjordane

NOAH reagerer sterkt på at flere kommuner i Sogn og Fjordane har tildelt løyver til hijakt på rev.  I Fjaler ble det på 90-tallet gitt et stående løyve til hijakt over hele kommunen, gjeldende på ubestemt tid.   Askvoll kommune har også gitt løyve til hijakt for flere år i gangen.

I fjor gav Fylkesmannen NOAH medhold i klage på hijakt i Naustdal, og anmodet også Jølster kommune om å unngå jakt på rev i yngletiden.  Nå håper NOAH at Fylkesmannen også vil sette foten ned for hijakten i Fjaler og Askvoll.

– Alt tyder på at hijakten i Fjaler og Askvoll ikke er i tråd med forskriften, som krever at skaden har oppstått i inneværende sesong, at den er av vesentlig økonomisk betydning og at det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade.  Hensikten med forskriften er ikke å åpne for generell bestandsdesimering, likevel ser vi gang på gang at det er nettopp det som skjer.  Fjaler og Askvoll kommuner har gitt tillatelse til helårsjakt på rev i flere år fremover, uten å stille krav om påvist skade og uten å fastsette antall individer som kan felles, slik forskriften krever.  Søknaden gjelder for hele kommunen, ikke avgrenset til den lokalitet der det er påvist skade.  Det er ikke stilt krav om forebyggende tiltak eller krevd dokumentasjon på skade.

NOAH viser til at det er komplekse årsaker til tap av lam på beite. Dokumentasjon fra Naustdal de siste årene tyder på at tiltakene må settes inn på områder som gjelder forebyggende parasittbehandling av husdyr, senere beiteslipp, forsøk på å unngå beiteområder med mye romeplante og generelt bedre tilsyn med dyrene.  Alle områder har lammetap, og det blir for lettvint å skylde på rev.  Rever lever for det meste av åtsel og smågnagere, og det er ifølge bønder og jegere enkeltindivider som kan spesialisere seg på lam, mens andre kan gå gjennom flokker av småfe uten å gjøre forsøk på å angripe.  En generell tillatelse til hijakt over hele kommunen vil medføre at også rever som kun livnærer seg på åtsel og smågnagere blir drept som ”skadedyr”.

– Slik skadefellingsforskriften praktiseres av enkelte kommuner innebærer det en uthulning av ynglefredningsprinsippet.  Forskriften har i praksis ingen verdi hvis kommunene kan velge å se bort fra dens vilkår og tolke den etter eget skjønn.  En slik praksis vil gi en svært negativ presedens og undergrave forskriftens intensjoner.

– NOAH minner om det sterke etiske fundament som viltlovens ynglefredningsprinsipp er grunnlagt på.  Det er særdeles uetisk å utsette dyr for jakt i den perioden de har unger, og det finnes ingen ”human” måte å drepe familiegrupper av rev, enten ungene bites i hjel av hihunder eller graves frem og drepes av jegere.  Hensynet til dyrene, deres sterke binding til avkom og det viktige etiske prinsippet om yngletidsfredning bør være avgjørende når søknader om felling i hekke- og yngletiden behandles.

Direktoratet for Naturforvaltning reviderer nå den mye kritiserte skadefellingsforskriften, så fra neste år vil det trolig bli langt vanskeligere å få tildelt fellingsløyver i hekke- og yngletiden.

Bli medlem