NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Til glede for skogens… 6. jun 2008

Til glede for skogens beboere

Lilleåsen gror igjen, blir det sagt, og enkelte tar til orde for å hugge for utsikt og stelle skogen på parkmessig vis.

– En park er et fattig økosystem, mens en naturlig skog med liten menneskelig påvirkning er et intakt økosystem, med store, gamle trær og råtnende trær som levested for et mangfold av fugler, insekter og andre organismer. Det finnes så å si ikke urskog igjen i Norge, og mange arter som er avhengige av slik skog er derfor sjeldne og rødlistet. Ønsket om et parkmessig landskap i byens naturområder vil derfor gå på bekostning av naturens økosystemer.

– Prinsippet om at ville dyr, herunder egg, reir og bo er fredet i hekke- og yngletiden, blir ikke så ofte respektert når skog og kratt ryddes i fuglenes hekkeperiode. Det burde være selvsagt å vise hensyn til livet i naturen når det er på det mest sårbare, men dessverre ser vi gang på gang at menneskelige interesser kommer foran, selv om det ikke er viktigere interesser enn å sikre folk utsikt.

– Menneskene kan godt slippe litt av kontrollen over naturen. Tillater man den lille hjortestammen i byen å få leve, vil hjorten beite ned en del av det som nå gror igjen. Utsikt kan vi ha fra alle de vinkler vi måtte ønske, bare vi er villige til å ta bevege oss litt, og byens parker og hager kan folk stelle etter eget ønske.  Dessverre skjer det ofte med et rikt innslag av gifter som dreper og skader andre arter. Uberørt natur og dyreliv blir det stadig mindre av. Lilleåsen er et lite stykke uberørt natur midt i et asfaltert bylandskap, og dette området bør vi bevare, med de gamle trærne og det levende økosystemet, i stedet for å omgjøre det til et goldt parklandskap – til glede kun for vår egen art.

Bli medlem