NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Sterke reaksjoner på… 12. sep 2008

Sterke reaksjoner på måsemassakre

NOAH – for dyrs rettigheter reagerer sterkt på at Iris avfallsdeponi i Bodø siden 9. august d.å. har skutt 500 måser av artene fiskemåse og svartbak, etter løyve fra viltnemnda i Bodø kommune.

– Et avfallsdeponi vil naturlig nok tiltrekke seg fugler.  Dette bør det være toleranse for, særlig da avfallsdeponi ofte legges til naturområder, og i mange tilfeller til områder der det allerede er etablerte hekkekolonier.  Det er uetisk å drive nedskyting av fugler som bare utøver naturlig næringssøk, ikke minst på bakgrunn av sjøfuglenes kritiske situasjon som følge av overfiske, sier Jenny Rolness i NOAH, og viser til den sterke tilbakegangen som blant annet fiskemåsen har hatt over hele landet.

– Samtidig med at sjøfuglene sliter med å få frem unger, drives det utstrekt nedskyting av måser når de som følge av næringssvikten i havet søker mot andre områder for å opprettholde livet.  Det er meningsløst å fremstille fugler som ”skadedyr” når de prøver å overleve på menneskenes avfall, etter at menneskene først har rasert deres naturlige næringsgrunnlag.

NOAH har aldri hørt om nedskyting av måser i et slikt omfang som ved Iris avfallsdeponi, og mener at denne saken er på grensen til faunakriminalitet, selv om saksgangen kan ha vært korrekt.

En massenedskyting av fugler i hekketiden, både voksne og unger, for å renske en avfallsplass for naturlig dyreliv, er neppe i tråd med skadefellingsforskriften.  Denne slår blant annet fast: ”Det er ikke forskriftens intensjon å tillate avliving av arter ved ethvert skadenivå.  For enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres.”  NOAH mener at fuglers nærvær ved avfallsdeponi må komme under denne bestemmelsen.

– Det kan synes vanskelig for avfallsdeponi å finne løsninger som ivaretar hensynet både til dyrelivet og til hytteeiere, drikkevann, osv.  Utlegging av mat for å trekke fuglene til områder der de ikke kommer i konflikt med menneskelige interesser kan være en løsning.  Da bøter man på næringsmangelen som fuglene er påført, samtidig som konflikter forebygges.

NOAH har i muntlig henvendelse og i brev til Iris innstendig bedt dem om at måseskytingen opphører.

– Det er overveiende sannsynlig at massenedskytingen av måser vil få langsiktige følger for de sårbare måsebestandene.  Så lenge det finnes måser i området vil de søke mot avfallsplassen, og Iris kan ikke fortsette å skyte ned hver eneste måse som prøver å utforske området i sitt naturlige næringssøk.  Dette er uetisk og uforsvarlig – både overfor enkeltindividene og for artene totalt sett, sier Rolness.

Bli medlem