NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Pressemelding: Skuddprem… 13. mar 2012

Pressemelding: Skuddpremie på kråker – uetisk og uten hensikt

Hå kommune skal i formannskapesmøte 14. mars ta stilling til om skuddpremie på kråker skal videreføres for en ny toårs-periode.

NOAH – for dyrs rettigheter har sendt et innspill der det vises til dokumentasjon som tyder på at vipebestandens tilbakegangs ikke skyldes kråker, men derimot det intensive jordbruket.

– En rekke undersøkelser peker på det samme – at tilbakegangen i bestanden av viper og andre arter knyttet til kulturlandskapet i Europa sammenfalt med intensiveringen av jordbruket.  Øst-europeiske land med gammeldags jordbruk har hatt gode bestander av viper, men etter at disse ble innlemmet i EU er den samme negative bestandsutviklingen blitt observert der, sier Siri Martinsen, leder i NOAH.  Hun trekker også frem massiv fuglefangst i flere europeiske land som en trussel mot vipene.

En rapport fra delstaten Rheinland-Pfalz i Tyskland, fra 1994, tyder ellers på at kråker ikke er de predatorene som mange tror. Studier viser at kråkenes diett for det meste består av blant annet insekter, meitemark, frø, korn og bær, og bare av 0,1 % fugleunger og egg.  Det er for lettvint å utpeke dyrearter som syndebukker når noe går galt i naturen.  Alt tyder på at det i stedet er vår egen aktivitet som skaper problemer.

NOAH mener at skuddpremie er et gufs fra fortiden og en følge av et foreldet syn på dyr og natur.

– Skuddpremie fører til forringet status for artene som forfølges, og økt fare for lidelser.  Avliving av kråker i fangstbur har f.eks. foregått ved at fuglene slås ihjel. Skuddpremie signaliserer den gammeldagse holdningen om at noen dyr er «til skade» og ikke har samme rett til å være i naturen. Skuddpremie avleder oppmerksomheten fra den egentlige årsaken til vipebestandens tilbakegang.  Effektiv beskyttelse av truede arter må tilstrebes gjennom bevaring av deres leveområder, ikke ved å forfølge andre arter, sier Martinsen.

NOAH oppfordrer Hå kommune til å avstå fra å videreføre skuddpremieordningen på kråker, og heller satse på tiltak som kan ha positiv effekt for vipa, som vern av artens leveområder og livsgrunnlag.

Bli medlem