NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Pressemelding: NOAH… 6. mar 2012

Pressemelding: NOAH anmelder Direktoratet for Naturforvaltning

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) anmeldes av NOAH- for dyrs rettigheter for å bryte dyrevelferdslovens bestemmelser i fastsettingen av nye jakttidsforskrifter.  DN har vedtatt ny jakttid for hjort fra 1. september til 23. desember.  Jakta starter dermed på et tidspunkt da mange hjortekalver er nyfødte. http://www.dirnat.no/content/500044644/Jakttidene-for-perioden-2012–2017

NOAH har tidligere varslet DN om anmeldelse dersom fremskyndet jaktstart på hjort ble lovfestet.

– Vi har i flere henvendelser vist til dyrevelferdslovens bestemmelser som i prinsippet hindrer at hjortejakta kan starte på et tidspunkt da mange kalver er nyfødte og hjelpeløse.  Det er forbudt å hensette dyr i hjelpeløs tilstand, og det er forbudt å påføre dyr unødige lidelser.  Disse bestemmelsene ignorerer Direktoratet når de åpner for hjortejakt på et tidspunkt da mange koller nylig har kalvet, sier veterinær Siri Martinsen i NOAH.

Seinfødte kalver er en følge av jakta. Mange kalver etterlates morløse, og de som overlever vinterens prøvelser vil komme seinere i brunst enn normalt, og føde på seinsommeren eller høsten. Det er kalvene etter disse kollene som står i fare for å bli påført store lidelser tidlig i jakta.  De vil ikke være lette å få øye på, da de ligger i skjul mens mora beiter.  Jegere som skyter en tilsynelatende enslig kolle, kan for sent oppdage at hun har melk i juret.  Da overlates kalven til å sulte og tørste ihjel, hvis den ikke påkaller seg rovdyr når den begynner å skrike etter mora. Etter NOAHs mening legger DN derfor opp til unødig lidelse ved det nye regelverket. NOAH mener det er en grov tjenesteforsømmelse å overlate ansvaret til jegerne, bare med en henstilling om å være «forsiktige» med å skyte koller tidlig i jakta.

–  Dersom DN hadde ment noe med denne henstillingen, ville de i det minste sørget for at kollene ble spart den første perioden av jakta.  DN avslører med dette at dyrenes lidelser ikke har veid tyngt i deres vurderinger.  Også Mattilsynet glimrer med sin likgyldige holdning.  De hadde ingen kommentar til DNs lovforslag under høringsrunden, og har i etterkant svart NOAH at de mener det er opp til jegerne å ta ansvar for at jakta foregår forsvarlig.  Dette er en ny vri – å åpne for lovbrudd og henstille til folk om å ta ansvar for å ikke begå dem likevel…  Det er et ansvar som man nok kan anta at få vil ta, sier Martinsen.

– Når DN og Mattilsynet mener det er akseptabelt å åpne for en jakttid som vil påføre dyr store lidelser og som direkte strider med annet lovverk, viser det hvor lite dyrevelferdsloven er verdt.  Skal loven bare være en proforma lov som Norge liker å vifter med for å vise til sin høye etiske standard, men som i praksis ikke engang følges av tilsynene som er ansvarlig for dyrevelferd? spør Martinsen.

Videreføring av jakt på svartand, som er rødlistet som nær truet, og rugde som har hatt utradering av vinterbestander de siste årene som følge av harde vintrer, og også ekorn som et fåtall jegere ønsker å drive pelsfangst på, viser at hensynet til naturmangfoldet også er underordnet hensynet til jakta.  Fjerning av fiskemåke fra jakttidslista er det eneste lyspunktet i den nye forskriften.

NOAH leverer inn anmeldelse av DN i løpet av uka.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter
Siri Martinsen,
tlf: 959 444 99

Bli medlem