NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Klage: Skyting av måker 22. nov 2007

Klage: Skyting av måker

Etter mediadebatt med Skjervøys ordfører og klage på kommunens planlagte måkeskyting, vant fornuften frem: Det ble ingen skyting.

Skjervøy kommune planla å skyte måker som de mente var til bry for beboere. Måkene hadde brukt et fjell som hekkeplass i flere år, og planer for å hindre fuglene i å hekke der til neste år forelå allerede. Likevel planla kommunen å gå til «krig» mot måkene bare uker før de naturlig ville forlate stedet – grunnet klager fra beboere i kommunen.

NOAH klaget på dette vedtaket og viste til at skyting og skading av fuglene ved deres hekkeplass ville være respektløst og uetisk – og dessuten meningsløst i og med at fuglene snart vile forlate hekkestedet.

Etter debatter og diskusjoner, fikk NOAH en positiv melding fra ordfører Roy Waage, datert 24. august: «Det ble ingen skyting av måser på Skjervøy. De dro selv fra fjellet den 19. august.» Kommunen varslet at de neste år ville legge trolig duk over hekkeområdet, og måkene vil da forhåpentligvis finne seg en tryggere plass å hekke.

Les NOAHs klage:

Klage på skadefellingsløyve på måker i Skjervøy kommune

NOAH – for dyrs rettigheter vil med dette påklage Skjervøy kommunes vedtak (dato ukjent på grunn av manglende tilsending/referering av saksdokumenter) om løyve til skadefelling av fiskemåker på Skjervøy.

I forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (Rundskriv nr. 6/97 av Direktoratet for Naturforvaltning) er det fremsatt som vilkår for skadefelling at:

– skaden har oppstått i inneværende sesong
– den er av vesentlig økonomisk betydning
– det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade eller redusere  predasjon.

Sitat fra forskriften:

Generelt

Før felling plikter eier, bruker eller rettighetshaver i rimelig utstrekning å forsøke andre tiltak for å avverge skade eller redusere predasjon.

Generelle vilkår for skadefelling

”Det er direktoratets forutsetning at felling av skadegjørende vilt skal være ett av flere virkemiddel for å hindre eller begrense skader.  Det er likevel et ufravikelig prinsipp at forskriften ikke praktiseres slik at det medfører en uthuling av lovens fredningsprinsipp.  Det er derfor nødvendig at visse kvalifiserte krav må være tilfredsstilt før eventuell felling iverksettes”.

Felling etter forskriftens pkt II A

(…) Det er ikke forskriftens intensjon å tillate avliving av arter ved ethvert skadenivå.  For enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres.

NOAH kan ikke se at skadefellingsforskriftens forutsetninger for å innvilge fellingstillatelse er innfridd, når måkene ikke forårsaker personskade eller skade av vesentlig økonomisk betydning, og når kommunen ikke har forsøkt andre tiltak for å avverge skade.  Det er planer om å dekke til hekkeområdet med duk før neste års hekkesesong, og problemet vil da være løst for beboerne.  Skytingen fremstår som desto mer meningsløs når måkene likevel om kort tid forlater området.

Kommunens planlagte felling fremstår både uforsvarlig av hensyn til arten og uetisk og respektløst overfor individene.  Fiskemåsen er blant de sjøfuglene som har problemer med hekkingen, trolig som følge av næringssvikt.  Bestanden av fiskemåse var rekordlav i Telemark i 2004, og bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet.  I Vest Agder er hekkebestanden halvert siden 1986. Situasjonen for arten langs Skagerakkysten vurderes som kritisk. (1) Sett i lys av at Norge og Sverige huser hovedtyngden av den europeiske hekkebestanden av fiskemåse, har Norge et særlig ansvar for å ta vare på arten.

Man har en tendens til å gi fugler og dyr skadedyrstempel når deres naturlige adferd kommer i konflikt med menneskelige interesser.  I stedet for at kommunene gir etter for innbyggeres ønske om å fjerne måkene, bør det oppfordres til økt toleranse overfor dyrelivet, og forståelse for sjøfuglenes vanskelige situasjon som følge av menneskelig påvirkning.   Når problemene for beboerne om kort tid vil løse seg på en naturlig måte, i form av at måkene forlater området, og når neste års hekking vil bli forhindret av forebyggende tiltak, bør kommunen  avstå fra skyting.

NOAH mener at denne saken har stor prinsipiell betydning, da måker er en naturlig del av faunaen som folk bør lære å akseptere, i stedet for at skadefellingstillatelser skaper et forsterket negativt fokus på fuglene.  Avliving før andre tiltak er forsøkt, er i tillegg i strid med forskriften, som stiller krav om at eier, bruker eller rettighetshaver plikter å forsøke andre tiltak før avliving.  Når Skjervøy kommune har planene klare for hvordan problemet skal avverges neste år, fremstår skyting på slutten av fuglenes hekkeperiode som både meningsløs og lovstridig.

NOAH ber om at klagen får oppsettende virkning inntil den er ferdig behandlet.

Med vennlig hilsen
for NOAH – for dyrs rettigheter

Jenny Berg-Rolness

Kilde:

1) NINA: Årsrapport fra det nasjonale overvåkingsprgrammet for sjøfugl, 2005.

Bli medlem