NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > NOAH-klage reddet otrer… 4. okt 2006

NOAH-klage reddet otrer fra døden

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har opphevet fellingstillatelsen på tilsammen tre otrer ved Evebøfossen i Gloppeelva. Fellingstillatelsene ble opphevet etter at NOAH – for dyrs rettigheter overklaget Fylkesmannen i Sogn og Fjordane sitt vedtak inn for DN. Oppheving av fellingstillatelsen betyr at de tre otrene får leve.

NOAH ser DN sin avgjørelse som en viktig seier for dyrerettighetsarbeidet. De positive ringvirkninger for framtidige saker av samme type er av stor prinsipiell betydning.

Bakgrunn for NOAHs overklage

NOAH – for dyrs rettigheter klaget fellingstillatelsen inn for DN på bakgrunn av at oteren er rødlistet i Norge og har status som hensynskrevende. Oteren er også oppført på liste 1 i CITES og på Bern-konvensjones liste 2. Bestandens størrelse og utbredelse i Norge generelt sett, og dens situasjon globalt sett, tilsier at myndighetene bør legge seg på en restriktiv linje når det gjelder fellingstillatelser.

Norge har et spesielt forvaltningsansvar for oter siden vi har en vesentlig del av den europeiske bestanden. Oteren er truet som følge av ettervirkninger av tidligere fangst, utilsiktede konflikter med menneskelige aktiviteter, miljøgifter og habitatødeleggelser.

Oterens yngletid er hovedsakelig om sommeren og tidlig på høsten. Hunnen tar seg av ungene alene, og ungene holder seg i hiet til de er omkring 2 måneder gamle. Skadefelling av oter i denne perioden medfører stor fare for at etterlatte unger dør av sult. Jakt i dyrenes yngletid bryter med et viktig fredningsprinsipp i viltloven.

Strengere praksis for godkjennelse av felling

DN sitt vedtak om oppheving av fellingstillatelsen på tilsammen tolv otrer får betydning for liknende saker i fremtiden. Vedtaket betyr en innstramming av praksis for godkjenning av fellingstillatelser.

– Oteren er på den norske raudlista, og er vurdert som ein art vi bør overvake og ta omsyn til. Vi ynskjer å gje nokre signal til fylkesmennene om korleis dei skal handsame slike saker, sier førstekonsulent Susanne Hanssen i DN til NRK-Sogn og Fjordane.

– Vi ønskjer å legge oss på ei restriktiv linje, sier Hanssen og bekrefter at overprøvinga av Fylkesmannen sitt vedtak betyr en innstramming av praksis.

Bli medlem