NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Nei til måsejakt i… 20. apr 2008

Nei til måsejakt i hekketiden

Styret for grunneierlaget i Skogsfjord har søkt om tillatelse til å skyte måser i hekketiden. Motivet er det som kalles ”kultiveringsarbeid” i Skogsfjordvannet, der måsene hekker på et par holmer. Grunneierne har plukket egg fra disse holmene, men nå ønsker de også å skyte fuglene.

– NOAH oppfordrer kommunen til å avvise denne søknaden både på et etisk og et økologisk grunnlag. Skyting av fugler for å fordrive dem fra deres naturlige hekkeplasser viser en skremmende faunafiendtlighet og respektløshet. Jakt på fugler i hekketiden er et grovt overgrep både mot de voksne fuglene og ungene som etterlates foreldreløse, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH viser til at det er strenge vilkår for jakt i hekke- og yngletiden. Viltloven og skadefellingsforskriften setter krav om at skade skal ha skjedd, at den må ha oppstått i inneværende sesong og være av et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning. Det skal legges vekt på forebyggende tiltak fremfor felling. Det er ikke forskriftens intensjon å tillate avliving ved ethvert skadenivå, for enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres. Det er et ufravikelig prinsipp at forskriften ikke praktiseres slik at det medfører en uthuling av lovens fredningsprinsipp.

– Næringssvikt i havet har ført til tilbakegang for en rekke måsearter langs kysten, og tidligere hekkekolonier ligger nå øde. Samtidig er måsene i økende grad blitt innlandsfugler. På steder med god mattilgang kan det derfor feilaktig oppfattes som at bestanden er stor, og det skapes en urettferdig hets mot fuglene.

NOAH viser til at Fylkesmannen i Sogn og Fjordane nylig satte en stopper for skyting av hekkende måser i Luster.

Det ble begrunnet med at fellingstillatelse før fuglene har startet hekkingen er i strid med forskriften, og at det å skyte vekk revirhevdende fugler fra et attraktivt hekkeområde stort sett bare fører til at andre fugler overtar det ledige reviret.

– I stedet for at kommunen gir etter for grunneieres ønske om å skyte hekkende måser, bør det oppfordres til økt toleranse overfor dyr og aksept for deres tilstedeværelse i naturen. NOAH mener at denne saken har stor prinsipiell betydning, da måser er en naturlig del av faunaen som folk må lære å akseptere, og da den planlagte drepingen både er etisk forkastelig og i tillegg sterkt negativt holdningsskapende.

Bli medlem