NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Måsejakt – etisk og… 1. sep 2009

Måsejakt – etisk og økologisk uforsvarlig

NRK Sogn og Fjordanes innslag om at måsene i økende grad forflytter seg til innlandet og fjellet, forteller om en økologisk katastrofe i havet – noe som burde bekymre folk i langt større grad enn nærværet av de harmløse fuglene.

Næringssvikt som følge av overfiske – særlig på nøkkelartene tobis og lodde – og klimaendring, samt miljøgifter som svekker fuglenes immunforsvar og evne til å mestre hungeren, har ført til hekkesvikt og massedød blant sjøfugler.  Måsene er blant de artene som er hardest rammet.

– I sommer fløt det av døde krykkjeunger i Varangerfjorden, og foreldrene hadde gitt opp å mate ungene.  I 2008 låg den største gråmåsekolonien i Sør-Norge – Nord Hovden utenfor Florø – forlatt. Tellinger av måser i Nordland vinteren 2008/2009 viste at det bare var 255 måser i hele Salten – en nedgang fra 2348 måser i 2005. Fiskemåsens situasjon langs Skagerrakkysten vurderes som kritisk.  Bestanden i Telemark i 2008 var bare 13 prosent av det den var på slutten av 1970-tallet.  I Vest Agder er hekkebestanden mer enn halvert siden 1986. I Rogaland er den redusert med 92 % siden 1977.

Måsenes næringsflukt har ført til at mange feiltolker ansamlingene av måser i byer, ved avfallsdeponier og på fjellet som at bestandene er i oppgang, mens tellinger viser at både de rødlista måseartene og fiskemåsen er i kraftig tilbakegang.

– Den økende intoleransen for måser som følge av næringsflukt, fører til hets og dreping av måser i jakttida.  I jaktåret 2008/2009 ble det skutt 15.000 måser.  De siste 6 årene – som har vært mer eller mindre katastrofale for sjøfuglenes hekkinger – er til sammen 105.200 måser skutt under jakt.  Dette utgjør en alvorlig tilleggsbelastning for arter som sliter med å få frem unger, og denne jakta er både etisk og økologisk uforsvarlig.

NOAH har bedt Miljøvernministeren om å stanse måsejakta, både med begrunnelse i næringsmangelen som på sikt truer måsene med utryddelse, og oljeutslipp som med få års mellomrom dreper tusenvis av sjøfugler.

– Dessverre overlater Miljøvernministeren denne avgjørelsen til Direktoratet for Naturforvaltning, som forholder seg avventende mens måsebestandene stuper langs kysten.  Det er en svikt fra myndighetenes side at måsenes situasjon ikke tydeligere kommer frem i mediebildet, slik at man kan unngå utspill som i NRK Sogn og Fjordane – der folk i sin uvitenhet og naturfjernhet skaper hets mot måsene.

– Folk ønsker å forme naturen etter sine egne preferanser, slik at måseskrik skal være ved sjøen og rypekurr i fjellet.  Men når vi ødelegger måsens livsgrunnlag i havet og skyter rypene, så forstummer naturens liv stadig mer rundt oss.  Sultne måser som leter etter innlandsfisk, avfall og moreller, er et faresignal som vi bør ta på alvor, og slå ring om måsene i stedet for å hetse dem for følgene av vår egen rovdrift, og dermed forverre situasjonen for dem.

NOAH ber folk om å vise toleranse for måsene og ikke bidra til en hets og jakt som fremskynder utryddelsen av disse utsatte kystfuglene.

Kontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter v/ Jenny Rolness, tlf. 57740603

Bli medlem