NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Måkefellingen på Skjervø… 10. aug 2007

Måkefellingen på Skjervøy må stoppes

Kontakt: NOAH – for dyrs rettigheter, Jenny Berg-Rolness, jb-r@online.no

NOAH mener at Skjervøy kommunes planlagte avliving av måker i et hekkeområde på Skjervøy strider mot lovverket. http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/troms_og_finnmark/1.3040266

I forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon (Rundskriv nr. 6/97 av Direktoratet for Naturforvaltning) er det fremsatt som vilkår for skadefelling at det på forhånd i rimelig utstrekning er blitt forsøkt andre tiltak for å avverge skade. Forskriften åpner ikke for generell bestandsdesimering. Skjervøy kommune har ikke forsøkt andre tiltak for å avverge skade, men har planer om å forhindre neste års hekking ved å legge duk over hekkeområdet. Til tross for forskriftens krav om at andre tiltak må prøves før avliving, vil de starte skyting av måker i sommer, få uker før fuglene naturlig forlater hekkeområdet.

Kommunens planlagte felling fremstår både uforsvarlig av hensyn til arten og uetisk og respektløst overfor individene, mener NOAH. Fiskemåsen er blant de sjøfuglene som har problemer med hekkingen, trolig som følge av næringssvikt. Bestanden av fiskemåse var rekordlav i Telemark i 2004, og bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet. I Vest Agder er hekkebestanden halvert siden 1986. Situasjonen for arten langs Skagerrakkysten vurderes som kritisk. Sett i lys av at Norge og Sverige huser hovedtyngden av den europeiske hekkebestanden av fiskemåse, har Norge et særlig ansvar for å ta vare på arten.

NOAH mener at denne saken har stor prinsipiell betydning, da måker er en naturlig del av faunaen som folk bør lære å akseptere, i stedet for at skadefellingstillatelser skaper et forsterket negativt fokus på fuglene. – Man har en tendens til å gi fugler og dyr skadedyrstempel når deres naturlige adferd kommer i konflikt med menneskelige interesser. I stedet for at kommunene gir etter for innbyggeres ønske om å fjerne måkene, bør det oppfordres til økt toleranse overfor dyrelivet, og forståelse for sjøfuglenes vanskelige situasjon som følge av menneskelig påvirkning. Når måkene om få uker likevel forlater hekkeområdet, og når Skjervøy kommune har planene klare for hvordan problemet skal avverges neste år, fremstår skyting på slutten av fuglenes hekkeperiode som både meningsløs, uetisk og lovstridig.

Vedlagt er klage fra NOAH på Skjervøy kommunes skadefellingsløyve.

Bli medlem