NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Lov til å fødes, men… 1. des 2011

Lov til å fødes, men ikke til å vokse opp

av Siri Martinsen, foto: istockphoto

I år diskuterte stortingspolitikerne rovdyr igjen. Et nytt forlik måtte til – men dessverre var det ikke rovdyrenes beste som sto på agendaen.

I år skulle rovdyrenes situasjon reforhandles i regjeringen – der Sps landbruksdepartement sto mot SVs miljøverndepartement – og 17. juni ble «rovdyrforliket» inngått med alle partier på Stortinget.

I forkant av forliket mobiliserte miljøorganisasjonene i et felles opprop for rovdyrene, og det ble holdt flere møter med politikere. NOAH deltok i dette samarbeidet sammen med WWF, Framtiden i Våre Hender, Naturvernforbundet, Fellesaksjonen for ulv, SABIMA og Foreningen Våre Rovdyr. Tilknyttet oppropet var også to turistbedrifter – Turgleder og Spydspissen Villmarksopplevelser. Sistnevnte satte fokus på hvordan rovdyrpolitikken ensidig tar hensyn til næringer som utnytter dyr og ikke til dem som baserer seg på å oppleve dyr i naturen uten å ta livet av dem: «Vi som driver annen næring basert på naturverdiene i Hedmark opplever at den politikken som er lagt til grunn for forvaltningen av ulv, har et ensidig fokus på næring som innebefatter beitedyr. Vi kan risikere å treffe på geriljakledde jegere når vi skal ut med våre gjester, og dette kan gi svært negative
opplevelser for de som kommer hit for naturens skyld.»

“Vi som driver annen næring basert på naturverdiene i Hedmark opplever at den politikken som er lagt til grunn for forvaltningen av ulv, har et ensidig fokus på næring som innebefatter beitedyr.”
Turgleder/ Spydspissen Villmarksopplevelser

Men til tross for innvendinger fra forkjempere for miljø og dyrerettigheter, samt  turistnæringen, endte rovdyrforliket med en ytterligere innstramming av snoren rundt halsen på rovdyrene: Bestandsmålet for bjørn ble redusert fra 15 til 13 årlige ynglinger. Det er nå satt et «tak» på hvor mange bjørner som har rett til å befinne seg i Norge – 6,5 binner per yngling og 1,5 hannbjørner per binne; et totalt maksimum på 211 bjørner. Regionale rovdyrnemnder får mer å si i forhold til fellingstillatelser. Det er lov å skyte rovdyr dersom de er i «direkte angrep på hund», hvilket kritikere er redd  skal utsette også hunder for større fare, da det kan dempe på forsiktigheten fra hundeeieres side, og enkelte kan endog bruke hund som «lokkedyr» for å skyte ulv. Ulvens videre fremtid ble det enighet om å utsette til 2013. Per idag får årlig tre ulver lov til å føde unger på norsk jord, og de rovdyrfiendtlige kreftene ønsker at det tallet skal være 0.

Miljøvernminister Erik Solheim uttalte i forbindelse med forliket at «jeg håper dette kan dempe konfliktene omkring rovviltforvaltningen», og understreket at man har kommet langt siden 1845 da Stortinget vedtok å utrydde de store rovdyrene fra norsk natur. Men hvor langt har man egentlig kommet når et mindretall som fortsatt henger igjen i 1845-retorikk få lov til å presse frem lavere aksept for noen av våre skogers opprinnelige innbyggere? De norske skoger er ikke for alle som fødes i dem: I dag får ulveunger så vidt lov til å fødes – men ikke lov til å vokse opp. I 2013 risikerer ulvene å bli totalt utestengt fra norske skoger.

Kilde: Brev fra Turgelder/Spydspissen til miljøkomiteen på Stortinget 04.02.11; http://www.nationen.no/2011/06/19/ rovdyr/rovviltforliket/rovdyrforlik/stortinget/rovdyrforliket/6709041/; http://www.nationen.no/2011/06/19/rovdyr/rovvilt-forliket/rovdyrforlik/stortinget/rovdyrforliket/6709041/

___

Artikkelen har tidligere stått på trykk i magasinet NOAHs Ark #3/2011.

Bli medlem