NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Klager på felling av… 23. apr 2009

Klager på felling av ærfugl

NOAH – for dyrs rettigheter ber kommunene Tvedestrand, Arendal og Risør om å stoppe skytingen av til sammen 100 ærfugler ved Agder Mussels A/S sine anlegg i de tre kommunene.  Skadeløyvene som er gitt fordeler seg på 50 fugler i Arendal, 25 i Tvedestrand og 25 i Risør.  I fjor skjøt Agder Mussels 96 ærfugler ved sine anlegg.

NOAH mener fellingen strider mot flere av bestemmelsene i ”Forskrift om felling av viltarter som gjør skade”.  Siden oppdrettsanlegget nå prøver ut ulike metoder for å holde ærfuglene borte, er det stor sannsynlighet for at fuglenes beiting vil bli redusert.  I henhold til forskriften bør skadefelling unngås dersom andre løsninger kan redusere skadeproblemet, selv om det ikke helt elimineres.  Felling av så mange som 100 ærfugler fremstår som et bestandsregulerende tiltak, noe forskriften ikke åpner for. Det blir ellers presisert at forskriftens intensjon ikke er å tillate avliving ved ethvert skadenivå – for enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres.

– Det fremstår som et feilgrep at et skjelloppdrett legges til et område med naturlig forekomst av ærfugl.  Når dette skjer, sier det seg selv at en viss skade bør påregnes og tolereres.  Dette er en menneskeskapt konflikt som det er fullstendig uetisk å bøte på ved å drive mer eller mindre kontinuerlig skyting av fugler, også i hekketida, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH mener at kommunene i stedet bør oppmuntre til aksept for det naturlige dyrelivet, og eventuelt oppfordre til flytting av anlegget dersom dette er mulig, og ellers fokusere utelukkende på fredelige løsninger.

– Det bygges ikke opp om toleranse for dyr ved å la dem drepe straks de kommer i vegen for menneskelige interesser.  Når problemet skyldes at en næring har etablert seg i et område der sjøfuglene har sin rettmessige plass, er det meningsløst å la dette ramme fuglene. Dyr har også grunnleggende interesser som må vektlegges, og ynglefredning er et viktig etisk prinsipp i viltloven.

Bli medlem