NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Klage på skadefelling… 1. des 2008

Klage på skadefelling av bever

Viltnemnda i Porsgrunn har tillatt jeger- og fiskerforeningen å avlive beverstammen i Herregårdsbekken ved Olavsberget, med begrunnelse i at beverens bygging av demning i bekken hindrer fremkomsten for ørret.  http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.6275876

NOAH er nektet adgang til saksdokumentet og kjenner derfor ikke dato for vedtaket, men har valgt å påklage saken.

–   Beveren er en del av den opprinnelige faunaen i Norge og hører hjemme i vassdragene, i likhet med ørreten.  Beverens rett til naturlig utfoldelse bør respekteres av viltnemnda.  Turister i området har

gitt uttrykk for at de setter pris på innslaget av bever, og denne gruppens interesser bør også vektlegges, på linje med næringsinteressene.

I forskrift om felling av viltarter som gjør skade eller som vesentlig reduserer andre viltarters reproduksjon, er det fremsatt som vilkår for skadefelling at det i rimelig utstrekning er forsøkt andre tiltak for å avverge skade eller redusere predasjon. Sitat: ”Skaden må ha oppstått i inneværende sesong, og i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning for den skadelidte, eller som vil få tilsvarende betydning dersom skaden fortsetter.  Det er ikke forskriftens intensjon å tillate avliving av arter ved ethvert skadenivå.  For enkelte verdier må en viss skade påregnes og tolereres.”

–  Det må aksepteres et naturlig innslag av dyreliv i alle deler av faunaen, og dermed et visst skadenivå.   Utrydding av en lokal beverstamme for å hindre beverens naturlige adferd og

fremme menneskenes interesser i å profittere på naturen, kan neppe være i tråd med intensjonene i forskriften.  Det bør være aksept for de ville dyrenes tilstedeværelse og naturlige adferd i deres eget habitat.

Bli medlem