NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Klage på måsene ved… 28. mai 2009

Klage på måsene ved Bæreia – hytteeiere må tåle naturen

Hytteeiere klager på måsene som hekker ved Bæreia, og enkelte mener at bestanden bør reduseres.  NOAH mener at folk som ønsker å bo nær naturen må tåle naturens liv, og ikke kan kreve at dyrelivet holdes på avstand.

– Folk vil gjerne bo så nært naturen som mulig, men samtidig tåler de ikke naturen slik den er.  Man godtar motorstøyen som følger med menneskene, men ikke naturens lyder.  Måseskrik og måseskit blir blåst opp til et stort problem, paradoksalt nok mest i byene der vår egen støy og luftforurensing skaper helseproblemer.  Det kan ikke dokumenteres at måsene ved Bæreia skaper helseproblem, prøver som er tatt av innsjøen viser at vannkvaliteten ikke påvirkes av måsenes nærvær.  Kjernen i problemet er at måsene ikke er velkomne noen steder, med mindre antallet er så lavt at de verken sees, høres eller merkes, sier Jenny Rolness i NOAH – for dyrs rettigheter.

– Næringssvikt i havet, særlig som følge av overfiske på nøkkelarten tobis, har ført til at måsene søker overlevelse på nye steder der det før var lite måser. Mange feiltolker dette som at bestandene er økende, mens de i realiteten er i tilbakegang på landsbasis.  I tillegg til matmangel svekkes måsene av miljøgifter, som selv i små doser fører til at de mestrer hungeren dårlig. Det antas at måsebestandene vil være halvert innen 50 år.

De siste årene har sjøfuglenes hekkinger vært mislykket mange steder langs kysten. I 2008 var det ingen gråmåser som hekket på Nord-Hovden i Sogn og Fjordane, det som en gang var den største gråmåsekolonien i Sør-Norge, med 1500 reir i 2000. Bestanden av fiskemåse var rekordlav i Telemark i 2004, og bare 15 % av det den var på slutten av 1970-tallet.  I Vest Agder er hekkebestanden halvert siden 1986. Situasjonen for arten langs Skagerrakkysten vurderes som kritisk. Sett i lys av at Norge og Sverige huser hovedtyngden av den europeiske hekkebestanden av fiskemåse, har vi et særlig ansvar for å ta vare på arten.  For andre arter, som krykkje, sildemåse og hettemåse er situasjonen enda verre.

I stedet for å gi hytteeiere og fastboendes medhold når de klager på naturens liv, mener NOAH at det bør vises til at fugler er en naturlig del av faunaen.  Det bør oppfordres til forståelse for sjøfuglenes vanskelige situasjon som følge av menneskeskapt påvirkning, og toleranse for at også andre arter har rett til å eksistere i naturen og livnære seg på naturgrunnlaget.

Bli medlem