NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Ingen dokumentert helser… 25. mar 2007

Ingen dokumentert helserisiko ved byduer

Pressekontakt:
NOAH – for dyrs rettigheter, v/Jenny Berg-Rolness, tlf. 57 74 06 03, jb-r@online.no

NOAH viser til artikkel i Drammens Tidende angående restauranteieres ønske om å drepe byduer i Drammen.

Ifølge informasjon fra Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet, er det ikke kjent at det finnes noen dokumenterte tilfeller av salmonellaoverføring fra duer til mennesker. Det skal mye til for at en slik smitteoverføring kan skje, man må da spise avføring fra en salmonellainfisert due, og eksempel på slik smitteoverføring kan ingen som NOAH har vært i kontakt med bekrefte. Heller ikke fuglelus eller fugleinfluensa er en trussel mot mennesker. Fuglelus er artsspesifikke og etablerer seg ikke på mennesker. Fugleinfluensa er ikke påvist hos ville fugler verken i Norge eller nabolandene i år, og det finnes ingen eksempler i verden på at fugleinfluensa har smittet fra ville fugler til mennesker. Duer er dessuten av de fugleartene som er minst utsatt for å få fugleinfluensa.

– En hypotese om en mulig smitteoverføring kan ikke brukes som begrunnelse for massedrap på duer, sier Jenny Berg-Rolness i NOAH. – Det er store dueflokker i de fleste byer, uten at det utgjør noe helseproblem for mennesker. Vi omgir oss med mye som vi vet er farlig, men som vi likevel er villige til å leve med. Fugler er og har aldri vært noen trussel mot oss, tvert i mot beriker de miljøet og tilfører myke verdier i et ellers ofte hardt bymiljø. For mange mennesker, og særlig barn, er byduene en attraksjon. Skal vi beskytte barna mot naturlig dyreliv, samtidig som vi eksponerer dem for eksos og andre miljøgifter som vi vet er skadelige?

NOAH ser det som kritikkverdig at en veterinær går ut offentlig og fremstiller duer som et helseproblem, når han ikke har dokumentasjon for slike påstander. Som eier av flere bygårder som driver næringsvirksomhet, fremstår han dessuten som inhabil.

NOAH minner om at det vil være i strid med viltloven og dyrevernloven å drepe duer i hekketiden, og at det er strenge vilkår for skadefelling, blant annet i form av krav om forebyggende tiltak for å avverge skade. – Det er restauranteiernes og de næringsdrivendes eget ansvar å sørge for nødvendig overdekking av bord og varer. Man kan ikke unngå besøk av duer på torget, med mindre det er planer om å drive kontinuerlig dreping, noe som garantert vil vekke sterke reaksjoner.

NOAH mener det er absurd å fremstille fugler som en helserisiko for mennesker.

– Duer er et vanlig byfenomen, og hvis de hadde representert en helserisiko så ville dette ha vært alminnelig kjent. Mennesker har levd i nær kontakt med duer i alle år uten at det har skapt andre problemer enn irritasjon hos enkelte. Det virker som at motivet for å bli kvitt duene er ønsket om å skape et sterilt miljø uten fugleavføring. Det er en svært dårlig begrunnelse for å drepe. NOAH frykter at denne form for stigmatisering av fugler kan få en farlig smitteeffekt og ramme fugler generelt og overalt.

– I stedet for dreping bør kommunen legge til rette for organisert mating på steder hvor duene ikke kommer i konflikt med næringsdrivende. Det vil gi en negativ signaleffekt om Drammen starter massedrap på duer, og det vil skape et inntrykk av en dyrefiendtlig by uten vilje og evne til å løse problemer med siviliserte metoder. Vi håper og tror at Drammen kommune vil ta hensyn til fuglelivet i byen og også til de mange fuglevennene i byen og resten av landet, som nå opprøres over forslaget om massedrap på duer.

Bli medlem