NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Fjellrever i bur 13. mai 2009

Fjellrever i bur

I tre uker har to fjellrever, fanget inn på Finse, sittet i bur i en nedlagt revefarm i påvente av sin videre skjebne.  De har fått påvist innblanda gener fra farmrev, og av den grunn vil Direktoratet for Naturforvaltning verken sette dem tilbake til naturen eller plassere dem i dyrepark i nærheten av områder der det settes ut oppdretta fjellrever.   Dette betyr at fjellrevene sannsynligvis blir avlivet.

NOAH mener dette prosjektet både er dyrevernmessig og artsmessig uforsvarlig, og viser til ”Forskrift om innfanging og innsamling av vilt for vitenskapelige eller andre særlige formål”, der det heter: ”Formålet med denne forskrift er å sikre at innfanging og innsamling av vilt for forskning, undervisning, informasjon, oppdrett eller for andre særlige formål, skjer uten at dyr påføres unødig lidelse og uten at produktivitet og artsrikdom reduseres.”

– En nedlagt revefarm har trolig ikke engang bur som tilfredsstiller gjeldende forskrifter.  Rever født i fangenskap lider under forholdene i pelsdyrfarmer, viltfanga rever født i frihet opplever selvfølgelig ekstrem frustrasjon ved å bli innesperret i trange bur, sier Jenny Rolness i NOAH.

NOAH reagerer på at ingen i DN vet hva slags forhold revene lever under, utover at de sitter i bur i en nedlagt revefarm og får daglig mat og vann.  Heller ikke ansvarlig i Statens Naturoppsyn kan gi noe informasjon om forholdene eller om burene engang tilfredsstiller minstekravene til ny forskrift om hold av pelsdyr som trådte i kraft 1. januar 2009.

– DN følger ikke sin egen forskrift om innfanging av ville dyr, og plasserer viltfanga dyr i en revefarm uten engang å undersøke om farmen følger gjeldende forskrifter.  Samtidig som DN kan gi seg selv tillatelse til å påføre ville dyr lidelse i små bur, har de ved flere anledninger vanskeliggjort og hindret rehabilitering av skadde eller morløse ville dyr for gjenutsetting i naturen. Det er ingen konsekvens eller logikk i regler og praksis som vanskeliggjør det å hjelpe dyr, samtidig som det aksepteres å påføre ville dyr den type lidelse som DN nå påfører fjellrevene fra Finse.

NOAH er sterkt kritisk til hele prosjektet, som utraderer den ville fjellrevbestanden på Finse, samtidig som utsetting av oppdretta fjellrevvalper er et høyst usikkert prosjekt.

– Genene fra fjellrevene på Finse går nå tapt i DNs forsøk på å reindyrke gener fra oppdretta dyr.  Innblanding av gener fra rømt farmrev er ikke nødvendigvis negativt for fjellrevenes overlevelsesevne, det kan tvert imot være gunstig for å unngå genetisk utarming.  Farmrevene stammer fra fjellrev som er fanget inn i Norge, Alaska, på Svalbard og Grønland, alle tilhørende samme arten.  Geninnblanding skjer også hos andre dyrearter i Norge, for eksempel villrein og villaks, uten at dette medfører tiltak mot disse artene.

NOAH mener det beste DN kan gjøre for fjellrevene er å bevare arten i det fri, i form av mating, forbud mot småviltjakt i fjellrevenes områder og bevaring av de store rovdyrene for å sikre fjellrevene god mattilgang.

Det gjenstår en fjellrev på Finse som skal fanges inn for å få kartlagt sine gener.  NOAH mener det er uetisk og i strid med forskriften å utsette ville dyr for lidelse i små bur, og at DN ikke kan fortsette denne praksisen.

Bli medlem