NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Pressemelding: Feil… 3. nov 2005

Pressemelding: Feil fokus på fugler og fjørfe

NOAH-for dyrs rettigheter mener det er utslag av feil fokus når Mattilsynet innfører forbud mot frittgående fjørfe i 11 fylker.

Det er ikke påvist smitte av fugleinfluensa i Norge, og veterinærer og ornitologer viser til at det ikke er dokumentert smitte fra villfugler til mennesker eller smittespredning over landegrenser med trekkfugler. Smittespredningen skyldes etter alt å dømme menneskelig kontakt mellom fjørfefarmer.

Den uheldige vinklingen har ført til en generell hets mot ville fugler og meningsløse og uetiske forslag om å utrydde byduer og intensivere fuglejakta. Folk panikkslakter sine utegående fjørfe, enten fordi de er blitt forledet til å tro at enhver fugl er en smittekilde eller av plassmangel. Andefugler, høner, duer og andre fugler sperres inne under uakseptable forhold eller drepes helt unødig. NOAH kjenner til at kjemikalietanker er tatt i bruk for å «huse» fugler.

– Tre dager fikk folk på seg til å innrette seg etter Mattilsynets påbud og lage overbygde og fuglesikre fjørfegårder. Til sammenligning får landbruket flere års overgangstid på den minste forbedring for dyrene. Mattilsynet har signalisert mulighet for dispensasjon, så folk frarådes å slakte fjørfeet.

– Fokuset på hobbyfjørfe og ville fugler har tatt vekk fokuset fra det som egentlig har forårsaket fugleepidemien – det intensive fjørfeholdet i Asia, som er basert på besetninger med titusener av fugler. Som kjent har virus en tendens til å florere i slike miljø. Fuglevirus finnes i flere varianter, og det lar seg aldri utrydde. Blant villfugler dør viruset fort ut. Det er når viruset sprer seg blant fugler som står som «sild i tønne» at det tar overhånd, og dyretransporter over landegrenser og kontinent bidrar til å føre viruset videre. Tiltakene bør settes inn mot det industrielle landbruket, ikke mot dyrene.

NOAH har i et brev til Mattilsynet advart mot å innføre så strenge restriksjoner på øko- og hobbyfjørfeholdet at det slår beina under ethvert alternativ til industrielt fjørfehold. Norge må fortsatt kunne ha frittgående fjørfe, selv om Asia sliter med stadige virusutbrudd som følge av sitt industrielle landbruk. NOAH ber også Mattilsynet om å tone ned den overdrevne frykten for fugleinfluensaen, og oppfordrer folk om å bruke fornuft:

– Fugler og dyr i naturen utgjør ingen trussel mot mennesker. Trusselen finnes i våre egne systemer, der et unaturlig høyt antall dyr tvinges sammen og der intensiv avl og et miljø som ikke tilfredsstiller de mest basale behov svekker dyrenes motstandskraft mot sykdommer.

Bli medlem