NOAH logo
Forsiden > Ville dyr > Et større perspektiv 22. nov 2007

Et større perspektiv

Norges jeger- og fiskeforbund (NJFF) foreslår at oljeskadede fugler etter Server-forliset bør avlives i stedet for å få behandling. Vasking og rehabilitering av hver enkelt fugl er både dyrt og tungvint, ifølge informasjonsansvarlig Espen Farstad. Han ser heller ikke at oljesølet kan utgjøre en trussel for noen arter.

Det finnes ifølge NJFF ingen gode argumenter for å arbeide for de oljeskadede fuglenes overlevelse. Det sies at man må se saken i et større perspektiv. Avliving skal da være å handle humant. Jeg vil derimot hevde at NJFF ser saken gjennom snevre glugger.

Påstanden om at oljesølet ikke utgjør noen fare for fuglebestandene er feil. Tellinger fra fylkesmenn viser at bestandene er under sterkt press. Ifølge WWF er fuglebestanden langs norskekysten sterkt redusert på grunn av matmangel som følge av overfiske. Zoologer bekrefter at avvliving kan bety store innhogg i bestanden og forverre situasjonen for mange fuglearter. Utfra en viltfaglig vurdering fraråder også Fylkesmannen i Hordaland nedskytingsaksjoner. Hvis vi vil at fuglebestandene langs kysten vår skal overleve, burde det være enkelt å velge å behandle de oljeskadede fuglene. Men innsats for å redde skadde dyr er verdifullt og viktig uavhengig av om bestanden er truet eller ikke. Desverre er ikke dette en selvfølge i vårt samfunn. Vi ser det som viktig at ”arter” overlever, men når det gjelder ”individer” fra andre arter enn vår egen, er det annerledes. Dyrevernloven sier at dyr ikke skal lide unødvendig. Men ordet ”unødvendig” gjør at all behandling av dyr som vi definerer som nødvendig blir lovlig og akseptert, selv om det skader og påfører dyr lidelse og død. Dyr og natur betraktes å ha en verdi i den grad de er en ressurs for menneskene, og har ingen verdi i seg selv. Derfor er det også lett å foreslå lettvinte metoder som nedskyting, i stedet for å se ansvaret og bruke muligheten vi har til å redde liv.

Mennesket har fått en vanetenkning om naturen som gjør at rasjonell etikk og empati overfor andre arter settes til side, for egen vinnings skyld. Religiøse forestillinger om mennesket som jordens hersker, skapt i guds bilde, spiller fortsatt en rolle for verdenssynet. Kapitalismen har utviklet videre tanken om maksimal produksjon uten hensyn. Det er et paradoks at et samfunn som legger så stor vekt på menneskets ukrenkelige rettigheter og verdi ikke også lar dette gjelde for sine medskapninger.

Det er heldigvis mange som tar dilemmaet på alvor, og prøver å skape en utvikling mot et verdenssyn som ser alle arter som verdifulle i seg selv. Mange frivillige ønsker å hjelpe de oljeskadede fuglene til et langt og rikt liv. Beredskapen for behandling av dyr etter miljøkatastrofer er også noe som burde bygges ut og forbedres. NOAH oppfordrer derfor til helhjertet å støtte opp under organisasjoner og offentlige instanser som ser saken i, og handler utfra, et større perspektiv.

Jørund Aase,
NOAH – for dyrs rettigheter

Innlegget er trykket i Norge idag

Bli medlem