NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Siste vårslakt av gjess… 3. apr 2009

Siste vårslakt av gjess på Barekstad?

NOAH klager for fjerde år på rad på fellingsløyve på grågjess på Barekstad.  NOAH mener at vilkårene i skadefellingsforskriften ikke er fulgt når Flora kommune tildeler skadefellingsløyver ennå før gåsetrekkene er kommet.

En ny skadefellingsforskrift er på trappene, som vil skjerpe inn adgangen til skadefelling og stille strengere krav til dokumentasjon på skade og forebyggende tiltak.  Men NOAH mener at også i forhold til den nåværende forskriften er gåsefellingen på Barekstad problematisk:

– Skadefellingsforskriften stiller krav om at skade skal ha skjedd i inneværende sesong, og at skaden må være i et omfang som er av vesentlig økonomisk betydning.  I unntakstilfeller kan det gis fellingstillatelse på bakgrunn av tidligere skadeproblem, men i slike tilfeller bør fellingstillatelsen gis betinget, slik at den først iverksettes når skadene igjen oppstår.  Forskriften åpner ikke for en generell bestandsregulering av arter.

Fellingen av gjess på Barekstad representerer ikke unntaket, men snarere regelen.  Den har pågått i en årrekke, og har vært gitt uten betingelse i påvist skade.  Begrunnelsen har vært å redusere antall grågjess i sauenes beiteområder – altså et bestandsregulerende tiltak som forskriften ikke åpner for.

Fylkesmannens behandlet i fjor en klagesak angående felling av fiskemåser i Luster.  Fylkesmannen gav klager medhold, med begrunnelse i at det ikke i rimeleg grad var gjort forsøk på andre tiltak for å redusere skade, fellingen var ikke fokusert på skadegjørende individ og løyvet ble gitt allerede før eggleggingen tok til, på et tidspunkt da skade ikke var skjedd.  Fylkesmannen viste også til at å skyte vekk revirhevdende fugler fra et attraktivt hekkeområde stort sett bare fører til at andre fugler overtar det ledige reviret, og mente at en bedre løsning var regelmessig fjerning av reir.

NOAH mener det er klare paralleller mellom de to skadefellingssakene, og at en konsekvent tolkning av forskriften innebærer at Fylkesmannen også må sette foten ned for fellingen av grågjess på Barekstad.

– Det bygges ikke opp om om toleranse for dyr ved å la dem drepe når de kommer i vegen for menneskelige interesser.  Dyr har også grunnleggende interesser som må vektlegges, og kommunen bør i langt større grad avveie disse interessene opp mot menneskers ønske om profitt.  Det sterke etiske fundamentet som ynglefredningsprinsippet er bygd på bør respekteres.

Bli medlem