NOAH logo
Forsiden > Store rovdyr > Pressemelding: Stiller… 10. okt 2012

Pressemelding: Stiller spørsmål ved rovviltnemndenes habilitet

Etter rovviltnemndendes vedtak om felling av totalt 12 ulver i årets lisensjakt, stiller NOAH-for dyrs rettigheter spørsmål ved nemndenes sammensetning.

– Hvis nemndene er sammensatt av bønder, jegere og andre med særlige interesser i å fjerne rovdyr, kan de være ugyldige etter forvaltningsloven, sier Siri Martinsen i NOAH.

Forvaltningsloven sier at en offentlig tjenestemann, og den som utfører tjenester eller arbeid for for et forvaltningsorgan, er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for eller treffe avgjørelser i en forvaltningssak, når han selv er part i saken.  Ugild er også den som gjennom slektskap, giftermål eller som verge er tilnyttet en part i saken, eller når han har en ledende posisjon i et selskap, etc. som er part i saken.  Det skal blant annet legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til.

– Vi vil oppfordre Miljøverndepartementet til å sjekke nemndenes habilitet opp mot forvaltningslovens krav.  Med de høye kvotene som generelt tildeles, kan det tyde på at det er bukken til havresekken når det gjelder en så viktig oppgave som forvaltningen av våre trua arter.

Denne uka møtes FNs medlemsland i India for å prøve å enes om tiltak for å sikre det biologiske mangfoldet, som aldri har vært mer truet enn nå. Norge er ett av landene som har undertegnet FNs konvensjon om biologisk mangfold.

– Dette forplikter.  Norge kan ikke fortsette å vise en suveren forakt for internasjonale verneavtaler.  Det er i første rekke viktig å se på habiliteten til de som sitter i forvaltningen – fra Direktoratet og ned til de regionale rovviltnemndene, sier Siri Martinsen.

Bli medlem